Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 18. apríla 2013

Politika súdržnosti EÚ pomáha pri prekonávaní krízy a zabezpečovaní rastu, uvádza sa v strategickej správe Komisie z roku 2013

Európska komisia dnes predložila prehľad o fungovaní štrukturálnych fondov EÚ v členských štátoch. V Strategickej správe o vykonávaní programov politiky súdržnosti v období rokov 2007 – 2013 sú zhromaždené dostupné informácie z členských štátov, vo väčšine prípadov z konca roku 2011. Hoci sa plnenie týchto programov ukončí až o štyri roky v roku 2015, vďaka investíciám poskytnutým v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu sa už dosiahol pokrok a zlepšila sa situácia mnohých občanov.

V rámci EÚ sa dosiahli okrem okrem iného tieto úspechy:

  1. o 1,9 milióna viac ľudí má v súčasnosti prístup k širokopásmovému pripojeniu,

  2. 2,6 milióna viac ľudí je zásobovaných vodou a pre 5,7 milióna viac ľudí sú prínosom projekty v oblasti odpadových vôd,

  3. v rámci TEN-T sa vybudovalo 460 km ciest a 334 km železníc a

  4. Európsky sociálny fond pomohol 2,4 miliónom ľudí nájsť si prácu.

Inováciám a malým podnikom sa v rámci investícií politiky súdržnosti dostáva obrovská podpora, pričom ďalšie investície sa ešte majú prerozdeliť. Doteraz bolo podporených:

  1. 53 240 projektov v oblasti výskumu a technického rozvoja a 16 000 projektov spolupráce medzi podnikmi a výskumnými inštitúciami,

  2. 53 160 začínajúcich podnikov.

Správa preukazuje, že od začatia využívania finančných prostriedkov a spustenia projektov:

  • došlo k výraznému zvýšeniu počtu ľudí, ktorí dostávajú podporu v oblasti zamestnanosti, a to z približne 10 miliónov každý rok do roku 2010 až na 15 miliónov ročne po roku 2010, a

  • od roku 2010 sa výrazne urýchlilo dosahovanie výsledkov v oblasti podpory malých a stredných podnikov: bolo vytvorených takmer 400 000 pracovných miest (polovica z nich v rokoch 2010 – 2011), z toho 15 600 pracovných miest vo výskume167 000 pracovných miest v malých a stredných podnikoch.

Pri komentovaní správy komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn uviedol: „Táto správa poskytuje neoceniteľný obraz o politike, ktorá napĺňa ciele vo väčšine prioritných oblastí EÚ a ktorá investuje do rastu práve vtedy, keď ho najviac potrebujeme. Poskytujeme podporu novým inovatívnym podnikom a vytvárame dobré, v budúcnosti udržateľné pracovné miesta, zabezpečujeme prístup odľahlých regiónov k širokopásmovému pripojeniu, bojujeme proti úniku mozgov a budujeme dôležité dopravné prepojenia, ktoré prispievajú ku konkurencieschopnosti regiónov. Ukázalo sa aj to, že politika je veľmi flexibilná, keďže reaguje na krízu a prispôsobuje sa meniacim sa potrebám ľudí a ich komunít.“

Ďalej dodal: „Stále sa však máme čo učiť: výsledky sú niekedy nejednotné a členské štáty musia zintenzívniť svoje úsilie v oblasti využívania zdrojov EÚ. Pred blížiacim sa novým programovým obdobím očakávame, že členské štáty a regióny ešte viac zamerajú túto politiku na výsledky a priority, ktoré budú mať čo najväčší dosah.“

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Lázsló Andor dodal: „V dôsledku krízy sa fondy v rámci politiky súdržnosti EÚ stali ešte dôležitejším zdrojom investícií v celej Únii. Európsky sociálny fond zabezpečuje nevyhnutnú podporu nášmu ľudskému kapitálu a najmä pomáha mladým ľuďom, aby mali čo najväčšie príležitosti na dosiahnutie úspešnej kariéry. Príprava ďalšej generácie programov ponúka jedinečnú príležitosť podporiť našu stratégiu pre rast a zamestnanosť vysokým objemom finančných prostriedkov. Investície do sociálneho a ľudského kapitálu tu musia zohrávať dôležitú úlohu.“

V strategickej správe sa uvádza pokrok, ktorý dosiahla každá krajina v plnení cieľov EÚ v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020. Členské štáty sa v nej podnecujú, aby merali pokrok dosiahnutý v kľúčových strategických sektoroch, akými sú výskum a inovácie, železničná doprava, energetika, budovanie kapacít, udržateľná mestská doprava, tvorba pracovných miest a odborná príprava.

Správy, ktoré 27 členských štátov predložilo koncom roku 2012 (založené hlavne na údajoch za rok 2011), poskytujú Komisii prvú príležitosť vypracovať počas programového obdobia správu týkajúcu sa dosahovania výsledkov a podčiarknuť význam a správne načasovanie odkazu o potenciáli politiky súdržnosti zohrávať úlohu v procese prekonávania hospodárskej krízy v EÚ. Komisia určila investičné oblasti, v ktorých sa musí zrýchliť výber a realizácia spolufinancovaných projektov v období rokov 2007 – 2013 v záujme splnenia stanovených cieľov.

Súvislosti

Prostredníctvom troch fondov – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu – sa v rámci politiky súdržnosti EÚ v rokoch 2007 – 2013 investuje 347 miliárd EUR v 27 členských štátoch. Predstavuje to 35 % celkového rozpočtu EÚ na to isté obdobie (975 miliárd EUR).

V správe sa podčiarkuje aj dôležitosť významných zmien, o ktorých v súčasnosti rokuje Európsky parlament s vládami členských štátov EÚ a ktoré sa týkajú politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020. Patrí sem napríklad strategickejšie zameranie zdrojov na kľúčové priority a väčšie zameranie na výsledky a hodnotenie.

Ďalšie informácie

Výročné správy 27 členských štátov týkajúce sa vykonávania politiky súdržnosti
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm

Ďalšie informácie o európskej politike súdržnosti:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
(Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond)

Legislatívne návrhy Komisie k reforme politiky súdržnosti:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm

Európsky sociálny fond:
http://ec.europa.eu/esf

Audiovizuálny materiál o projektoch a ľuďoch podporovaných z Európskeho sociálneho fondu:
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm

@EU_Regional

@JHahnEU

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler (+32 2 296 6565)

Annemarie Huber (+32 2 299 3310)


Side Bar