Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 18 kwietnia 2013 r.

Unijna polityka spójności pomocna w przezwyciężaniu kryzysu i stymulowaniu wzrostu – wynika ze sprawozdania strategicznego Komisji z 2013 r.

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj w zarysie, jak działają fundusze strukturalne UE w państwach członkowskich. W sprawozdaniu strategicznym z realizacji programów w ramach polityki spójności w latach 20072013 zebrano dostępne informacje od państw członkowskich, w większości przypadków obejmujących okres do końca 2011 r. Choć do terminu zakończenia programów (upływającego w 2015 r.) pozostały cztery lata, już widoczne są postępy i poprawa sytuacji wielu obywateli za sprawą inwestycji prowadzonych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oto niektóre efekty inwestycji w całej UE:

  1. 1,9 milionów osób uzyskało szerokopasmowy dostęp do internetu;

  2. 2,6 milionów osób podłączonych zostało do sieci wodociągowej, 5,7 milionów osób objęto projektami dotyczącymi ścieków;

  3. powstało 460 km dróg TEN-T oraz 334 km sieci kolejowych TEN-T; oraz

  4. 2,4 milionów osób znalazło zatrudnienie dzięki wsparciu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Małe przedsiębiorstwa oraz te nastawione na innowacje otrzymują znaczący zastrzyk środków w ramach polityki spójności, a w planach jest wiele innych inwestycji. Dotychczasowe wyniki:

  1. 53 240 projektów w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego oraz 16 tys. projektów dotyczących przedsiębiorstw i placówek badawczych otrzymało środki;

  2. 53 160 przedsiębiorstw rozpoczynających działalność uzyskało wsparcie.

Wykorzystywane są środki oraz uruchamiane są projekty, co zostało odnotowane w sprawozdaniu:

  • wyraźny wzrost liczby osób uzyskujących wsparcie w obszarze zatrudnienia z około 10 milionów rocznie przed 2010 r. do blisko 15 milionów w skali roku od 2010 r.;

  • znacznie szybsze uwidacznianie się wyników od 2010 r. w dziedzinie wsparcia dla MŚP: powstało blisko 400 tys. miejsc pracy (z czego połowa na przełomie roku 2010 i 2011), w tym 15 600 tys. miejsc pracy w ośrodkach badawczych oraz 167 tys. w MŚP.

Prezentując sprawozdanie, Johannes Hahn, komisarz ds. polityki regionalnej, powiedział: „Sprawozdanie to daje nam cenne spojrzenie na politykę, która pozwala na realizację większości zasadniczych celów UE oraz na inwestowanie we wzrost, gdy jest on najbardziej potrzebny. Udzielamy wsparcia nowym innowacyjnym przedsiębiorstwom oraz tworzymy dobrej jakości i trwałe miejsca pracy na przyszłość, w odległych regionach zapewniamy szerokopasmowy dostęp do internetu, próbujemy zaradzić zjawisku „drenażu mózgów” “i tworzymy niezbędne połączenia komunikacyjne, które zwiększają konkurencyjność regionów. Polityka ta dowiodła, że jest bardzo elastyczna i potrafi reagować na kryzys oraz dostosowywać się do zmieniających się potrzeb ludzi i ich społeczności.”

Komisarz dodał: „Musimy jednak wyciągnąć wnioski: wyniki bywają nierówne, a państwa członkowskie muszą wzmóc wysiłki na rzecz wykorzystania zasobów UE. W perspektywie zbliżającego się nowego okresu programowania oczekujemy, że w trakcie realizacji tej polityki państwa członkowskie i regiony skoncentrują się jeszcze bardziej na wynikach i priorytetach, które będą miały największy wpływ”.

László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, dodał: „W związku z kryzysem wzrosło znaczenie funduszy w ramach polityki spójności jako Źródła inwestycji w całej Unii. Europejski Fundusz Społeczny zapewnia ważne wsparcie naszemu kapitałowi ludzkiemu, przede wszystkim pomaga młodym ludziom zwiększyć szanse na udaną karierę. Przygotowanie kolejnej edycji programów stwarza wyjątkową okazję oparcia naszej strategii wzrostu i tworzenia miejsc pracy na istotnym wsparciu finansowym. Inwestycje w kapitał społeczny i ludzki muszą odgrywać tutaj ważną rolę”.

W sprawozdaniu strategicznym omówiono postępy poszczególnych państw w osiąganiu celów UE zgodnie z celami wyznaczonymi w strategii „Europa 2020”. Zachęca się w nim państwa członkowskie do tego, by mierzyły postępy w kluczowych sektorach strategicznych takich jak badania naukowe i innowacje, kolej, energia, budowanie zdolności, zrównoważony transport miejski, tworzenie miejsc pracy i szkolenia.

Sprawozdania przedłożone przez 27 państw członkowskich na koniec 2012 r. (sporządzone głównie na podstawie danych za rok 2011) dają Komisji pierwszą możliwość poinformowania, w okresie programowania, o postępach w osiąganiu wyników oraz podkreślenia ważnego i aktualnego przesłania o roli polityki spójności w ożywieniu gospodarczym w UE. Komisja określa obszary inwestycji, w których konieczna jest szybsza selekcja i realizacja projektów współfinansowanych w latach 2007–2013, tak aby osiągnąć wyznaczone cele.

Kontekst

Inwestycje przewidziane w polityce spójności na lata 20072013 UE w ramach jej trzech funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności – sięgają 347 miliardów euro w 27 państwach członkowskich. Kwota ta stanowi 35 % całego budżetu UE na ten sam okres (975 miliardów euro).

W sprawozdaniu podkreśla się również znaczenie głębokich reform będących obecnie przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Parlament Europejski i rządy państw członkowskich dotyczących polityki spójności w latach 20142020, w tym bardziej strategicznej koncentracji zasobów na priorytetach oraz większy nacisk na wyniki i ocenę.

Dodatkowe informacje

Roczne sprawozdania z wykonania dotyczące 27 państw członkowskich.

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm

Więcej informacji na temat europejskiej polityki spójności:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.cfm

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności)

Wnioski ustawodawcze Komisji w sprawie reformy polityki spójności:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_pl.cfm

Europejski Fundusz Społeczny:

http://ec.europa.eu/esf

Materiały audiowizualne o projektach i osobach wspieranych przez Europejski Fundusz Społeczny

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_pl.htm

@EU_Regional

@JHahnEU

Kontakt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar