Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 april 2013

Cohesiebeleid EU helpt crisis te doorstaan en bevordert economische groei

De Europese Commissie heeft vandaag een overzicht gepresenteerd van de werking van EU-structuurfondsen in de lidstaten. Het "strategische rapport" over de uitvoering van de cohesiebeleidprogramma’s voor de periode 2007-2013 bundelt beschikbare informatie uit de verschillende lidstaten, in de meeste gevallen tot eind 2011. Met nog 4 jaar in het verschiet voordat het programma in 2015 afloopt, hebben investeringen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds reeds geleid tot vooruitgang en verbeteringen voor vele burgers.

Voor de hele EU heeft dit onder meer betekend dat:

  1. 1,9 miljoen mensen nu toegang hebben tot een breedbandverbinding;

  2. het aantal mensen dat toegang heeft tot watervoorzieningen met 2,6 miljoen is toegenomen en het aantal mensen dat toegang heeft tot afvalwaterprojecten met 5,7 miljoen is toegenomen.

  3. er 460 km aan TEN-V-wegen en 334 km aan TEN-V-sporen bestaat; en

  4. 2,4 miljoen mensen met steun van het Europees Sociaal Fonds een nieuwe baan hebben gevonden.

Cohesiebeleidsinvesteringen en vele andere investeringen geven innovatieve en kleine bedrijven een enorme stimulans, en er zit nog veel meer in de pijplijn. Tot dusver:

  1. hebben 53 240 OTO-projecten en 16 000 bedrijfsonderzoeksprojecten investeringen ontvangen en

  2. hebben 53 160 startende bedrijven steun ontvangen.

Nu er gebruik wordt gemaakt van fondsen en er projecten van de grond komen, blijkt uit het rapport:

  • dat het aantal mensen dat steun ontvangt op het gebied van werkgelegenheid aanzienlijk is gestegen van ongeveer 10 miljoen per jaar vóór 2010 naar ongeveer 15 miljoen per jaar vanaf dat moment; en

  • dat er sinds 2010 aanzienlijke vooruitgang in resultaten is geboekt op het gebied van ondersteuning van kleine en middelgrote bedrijven: er zijn bijna 400 000 banen gecreëerd (waarvan de helft in 2010/2011) waaronder 15 600 banen in onderzoek en 167 000 banen in kleine en middelgrote bedrijven.

Tijdens de presentatie van het rapport zei EU-commissaris voor regionaal beleid Johannes Hahn het volgende: "Dit rapport biedt een zeer waardevolle kijk op een beleid dat aan de meeste prioriteiten van de EU beantwoordt en in groei investeert nu dat het meest nodig is. We bieden ondersteuning aan nieuwe innovatieve bedrijven en creëren waardevolle, duurzame banen voor de toekomst, we geven afgelegen gebieden breedbandverbindingen, gaan de strijd aan tegen brain drain en bouwen belangrijke transportverbindingen die bijdragen aan het concurrentievermogen van de regio's. Het beleid heeft ook blijk gegeven van een grote mate van flexibiliteit door te reageren op de crisis en in te spelen op de veranderende behoeften van mensen en hun gemeenschappen."

Verder zei hij: "Maar we moeten hier ook lering uit trekken: resultaten zijn soms fragmentarisch en de lidstaten zouden hun inspanningen om gebruik te maken van EU-middelen moeten vergroten . Als we naar de nieuwe programmeringsperiode kijken, kan verwacht worden dat de lidstaten en regio’s zullen focussen op de resultaten en prioriteiten die de grootste impact zullen hebben."

Commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Lázsló Andor voegde hieraan toe, "Met de crisis zijn de cohesiebeleidsfondsen als investeringsbron binnen de Unie alleen maar belangrijker geworden. Het Europees Sociaal Fonds levert cruciale steun aan ons menselijk kapitaal en helpt met name jongeren hun kansen op een succesvolle carrière te vergroten. De voorbereiding van de volgende generatie programma’s is een unieke kans om de fundamenten van onze groei- en werkgelegenheidsstrategie te verstevigen dankzij aanzienlijke financiële steun.Investeringen in sociaal en menselijk kapitaal moeten hierin een belangrijke rol spelen."

Het “strategische rapport” geeft de vooruitgang van elk land weer wat betreft het behalen van de doelstellingen van de EU, in overeenstemming met de doelstellingen van de Europa 2020-strategie. Het moedigt de lidstaten aan om vooruitgang te meten in de belangrijkste strategische sectoren, zoals de onderzoek- en innovatiesector, de spoorsector, de energiesector en op het gebied van capaciteitsopbouw, duurzaam stadsvervoer, werkgelegenheid en onderwijs.

De verslagen die eind 2012 door de 27 lidstaten zijn ingediend (voornamelijk gebaseerd op gegevens uit 2011) bieden de Commissie voor het eerste de gelegenheid om tijdens een programmeringperiode verslag uit te brengen over de voortgang van de effecten en resultaten en de belangrijkste en tijdige berichten te brengen over het potentieel van het cohesiebeleid om bij te dragen aan het economische herstel binnen de EU. De Commissie stelt de investeringsgebieden vast waar actie moet worden ondernomen om de selectie en uitvoering van medegefinancieerde projecten in de periode 2007-2013 te versnellen om de doelstellingen te halen.

Achtergrond

Via de drie fondsen - Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (ERDF),het Europees Sociaal Fonds (ESF), en het Cohesiefonds – investeert het cohesiebeleid van de EU in de periode 2007-2013 een bedrag van €347 biljoen in de 27 lidstaten. Dit bedrag vormt 35% van de EU-begroting voor diezelfde periode (€975 biljoen).

Het verslag onderstreept daarnaast het belang van de grondige hervormingen waarover momenteel onderhandeld wordt tussen het Europese Parlement en de lidstaten met het oog op het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020. Tot die hervormingen behoren een meer strategische concentratie van middelen voor de belangrijkste prioriteiten en een grotere aandacht voor resultaten en evaluatie.

Meer informatie

Jaarlijkse uitvoeringsverslagen voor de 27 lidstaten

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm

Meer informatie over het Europese cohesiebeleid

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Cohesiefonds)

Wetsvoorstellen van de Commissie voor de hervorming van het cohesiebeleid:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm

Europees Sociaal Fonds:

http://ec.europa.eu/esf

Audiovisueel materiaal over projecten en mensen die gesteund worden door het Europees Sociaal Fonds

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm

@EU_Regional

@JHahnEU

Contact:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar