Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 18. aprīlī

ES kohēzijas politika palīdz pārvarēt krīzi un radīt izaugsmi, teikts Komisijas 2013. gada stratēģiskajā ziņojumā

Eiropas Komisija šodien nāk klajā ar pārskatu par to, kā ES struktūrfondi darbojas dalībvalstīs. Stratēģiskajā ziņojumā par kohēzijas politikas 2007.—2013. gada programmu īstenošanu ir apkopota visa no dalībvalstīm saņemtā informācija, lielākoties par laikposmu līdz 2011. gada beigām. Programmas noslēgsies pēc 4 gadiem — 2015. gadā, taču no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda saņemtie ieguldījumi jau ir devuši rezultātus un uzlabojuši dzīvi daudziem pilsoņiem.

Visā ES:

  1. par 1,9 miljoniem ir palielinājies to cilvēku skaits, kuri tagad var izmantot platjoslas pakalpojumus,

  2. par 2,6 miljoniem pieaudzis to cilvēku skaits, kuri nu var izmantot ūdensapgādes pakalpojumus un par 5,7 miljoniem vairāk cilvēku gūst labumu no notekūdeņu apsaimniekošanas projektiem,

  3. par 460 km autoceļa un 334 km dzelzceļa ir paplašināts Eiropas transporta tīkls un

  4. ar Eiropas Sociālā fonda palīdzību 2,4 miljoni cilvēku ir atraduši jaunu darbu.

Kohēzijas politikas ieguldījumi ievērojami veicina inovāciju un mazo uzņēmumu darbību, un ir paredzama šo ieguldījumu izvēršana. Līdz šim:

  1. ieguldījumus ir saņēmuši 53 240 pētniecības un izstrādes projektu un 16 000 projektu, kuros pētniecības iestādes sadarbojas ar uzņēmumiem,

  2. tbalstu saņēmuši 53 160 jaunizveidotu uzņēmumu.

Līdz ar līdzekļu izmantošanu un projektu uzsākšanu ziņojumā konstatēts, ka

  • ievērojami pieaudzis to cilvēku skaits, kuri saņēmuši atbalstu nodarbinātības jomā — no apmēram 10 miljoniem ik gadu laikposmā pirms 2010. gada līdz aptuveni 15 miljoniem ik gadu kopš 2010. gada, un

  • kopš 2010. gada daudz lielāks atbalsts sniegts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) — ir izveidots gandrīz 400 000 jaunu darbvietu (puse no tām — 2010./2011. gadā), tostarp 15 600 darbvietu pētniecības jomā un 167 000 darbvietu — MVU.

Komentējot ziņojumu, ES reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns sacīja: “Šis ziņojums sniedz nenovērtējamu ieskatu politikā, kas sekmē lielāko daļu ES prioritāšu un veicina izaugsmi laikā, kad tas visvairāk vajadzīgs. Mēs nodrošinām atbalstu jauniem inovatīviem uzņēmumiem un radām kvalitatīvas un stabilas darbvietas ilgtermiņā, nodrošinot attālajiem reģioniem platjoslas pakalpojumus, novēršot labāko speciālistu aizbraukšanu un veidojot nozīmīgus transporta sakarus, kas veicina reģionu konkurētspēju. Turklāt šī politika ir apliecinājusi savu īpašo elastīgumu, reaģējot uz krīzi un pielāgojoties eiropiešu un viņu kopienu mainīgajām vajadzībām.”

Viņš piebilda: “Taču mēs arī esam guvuši mācību. Rezultāti ne vienmēr ir pozitīvi, un dalībvalstīm ir jāpaātrina centieni izmantot ES resursus. Mēs ceram, ka jaunajā plānošanas periodā dalībvalstis un reģioni, īstenojot šo politiku, vēl vairāk koncentrēsies uz tādiem rezultātiem un prioritātēm, kam būs vislielākā ietekme.

Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors piebilda: “Krīzes apstākļos arvien palielinās ES kohēzijas politikas ietvaros pieejamo līdzekļu kā ieguldījumu avota nozīme visā Savienībā.” Eiropas Sociālais fonds būtiski atbalsta mūsu cilvēkkapitālu, jo īpaši palīdzot jauniešiem maksimāli paplašināt veiksmīgas karjeras iespējas. Nākamās paaudzes programmu sagatavošana ir vēl nebijusi iespēja nostiprināt ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju ar ievērojamu finansiālu atbalstu. Šai ziņā ieguldījumiem sociālajā un cilvēkkapitāla jomā ir būtiska nozīme.”

Stratēģiskajā ziņojumā ir izklāstīts katras valsts veikums, īstenojot ES mērķus atbilstīgi stratēģijas “Eiropa 2020” izvirzītajiem mērķiem. Tas mudina dalībvalstis novērtēt paveikto tādās stratēģiskajās pamatjomās kā pētniecība un inovācija, dzelzceļa transports, enerģētika, spēju veidošana, ilgtspējīgs pilsētu transports, darbvietu izveide un apmācība.

Ziņojumi, kurus 2012. gada beigās (galvenokārt pamatojoties uz 2011. gada datiem) iesniedza 27 dalībvalstis, pirmo reizi ļauj Komisijai plānošanas perioda laikā, novērtējot rezultātus, ziņot par paveikto un pievērst uzmanību svarīgai un savlaicīgai informācijai par kohēzijas politikas iespējām dot savu ieguldījumu ES ekonomikas atveseļošanā. Komisija apzina ieguldījumu jomas, kurās jāveic pasākumi, lai paātrinātu 2007.—2013. gadā līdzfinansēto projektu atlasi un izpildi nolūkā sasniegt izvirzītos mērķus.

Vispārīga informācija

Laikposmā no 2007.–2013. gadam 27 dalībvalstīs ES ar kohēzijas politikas palīdzību ieguldīs 347 miljardus eiro, izmantojot trīs fondus — Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas fondu. Šī summa ir ekvivalenta 35 % ES kopējā budžeta šim pašam periodam (975 miljardi eiro).

Turklāt ziņojumā uzsvērts, cik liela nozīme ir padziļinātām reformām, ko Eiropas Parlaments un ES valstu valdības patlaban apspriež un kuras skar kohēzijas politiku 2014.—2020. gadam, tostarp resursu mērķtiecīgāku izmantošanu svarīgākajām prioritātēm un lielākas uzmanības veltīšanu novērtējumam un rezultātiem.

Sīkāka informācija

27 dalībvalstu ikgadējie īstenošanas ziņojumi:

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm.

Sīkāka informācija par Eiropas kohēzijas politiku:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_lv.cfm (Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds).

Komisijas tiesību aktu priekšlikumi par kohēzijas politikas reformu:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_lv.cfm.

Eiropas Sociālais fonds:

http://ec.europa.eu/esf/.

Audiovizuālais materiāls par projektiem un eiropiešiem, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu:

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=59&langId=lv.

@EU_Regional

@JHahnEU

Kontaktpersonas:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar