Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. balandžio 18 d., Briuselis

ES sanglaudos politika padeda švelninti krizės padarinius ir skatina ekonomikos augimą, teigia Komisija 2013 m. strateginėje ataskaitoje

Šiandien Europos Komisija pateikė ES struktūrinių fondų veiklos valstybėse narėse apžvalgą. Strateginėje 2007–2013 m. sanglaudos politikos programų įgyvendinimo ataskaitoje apibendrinami valstybių narių pateikti duomenys, dažniausiai apimantys laikotarpį iki 2011 m. pabaigos. Nors iki programų pabaigos 2015 m. dar liko ketveri metai, jau dabar Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir Europos socialinio fondo investicijomis užtikrinta pažanga ir nauda daugeliui piliečių.

Visoje ES nustatyta tokia pažanga:

  1. plačiajuostę prieigą turinčių asmenų padaugėjo 1,9 mln.;

  2. įgyvendinus projektus 2,6 mln. žmonių aprūpinti vandeniu ir 5,7 mln. žmonių suteikta galimybė naudotis nuotekų valymo įrenginiais;

  3. nutiesta 460 km TEN-T kelių ir 334 km TEN-T geležinkelių ir

  4. padedami Europos socialinio fondo naują darbą susirado 2,4 mln. žmonių.

Didžiulę paspirtį inovacijas diegiančioms ir mažosioms įmonėms suteikia sanglaudos politikos investicijos – nemažai jų numatyta ir ateityje. Iki šiol:

  1. investuota į 53 240 mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų bei 16 000 verslo srities tiriamųjų projektų, taip pat

  2. paremta 53 160 naujų įmonių.

Ataskaitoje konstatuojama, kad lėšos įsisavinamos ir įgyvendinami projektai, duodantys apčiuopamos naudos:

  • gerokai padaugėjo žmonių, kuriems suteikta parama užimtumo srityje: nuo maždaug 10 mln. per metus prieš 2010 m. iki maždaug 15 mln. per metus paskesniu laikotarpiu ir

  • nuo 2010 m. labai pagerėjo paramos MVĮ rezultatai – sukurta beveik 400 000 darbo vietų (pusė iš jų 2010–2011 m.), įskaitant 15 600 darbo vietų mokslinių tyrimų sektoriuje ir 167 000 darbo vietų MVĮ.

Kalbėdamas apie ataskaitą, už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas sakė: „Ši ataskaita – puiki galimybė apžvelgti politiką, aprėpiančią daugelį ES prioritetų ir investicijas į ekonomikos augimą ten, kur to labiausiai reikia. Mes remiame naujas inovacijų įmones ir kokybiškų bei tvarių darbo vietų kūrimą ateities kartoms, atokių regionų gyventojams suteikiame plačiajuostę prieigą, kovojame su protų nutekėjimu ir užtikriname būtinas transporto jungtis, gerinančias regionų konkurencingumą. Šios politikos priemonės pasirodė esančios labai lanksčios, tinkamos krizės padariniams švelninti ir lengvai pritaikomos prie kintančių piliečių ir bendruomenių poreikių.“

Jis pridūrė: „Vis dėl to turime pasimokyti ir iš klaidų – kartais laimėjimai yra paviršutiniai, ir valstybėms narėms reikėtų stengtis geriau panaudoti ES išteklius. Planuodami naują programos įgyvendinimo laikotarpį, tikimės, kad valstybės narės ir regionai vykdys dar labiau į rezultatus ir prioritetus orientuotą politiką – tada ji bus efektyviausia.“

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys Lázsló Andoras pridėjo: „Visoje Sąjungoje ES sanglaudos fondų teikiamos investicijos krizės laikotarpiu tapo dar svarbesnės. Europos socialinis fondas teikia didžiulę paramą žmogiškajam kapitalui, pirmiausia padeda jaunimui užsitikrinti kuo geresnes karjeros galimybes. Dabar, rengdami naujos kartos programas, turime retą galimybę sustiprinti ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos įgyvendinimą skirdami nemažą finansinę paramą. Šiame procese svarbų vaidmenį turėtų atlikti investicijos į socialinį ir žmogiškąjį kapitalą.“

Strateginėje ataskaitoje numatoma, kokią pažangą siekdamos ES tikslų bei strategijos „Europa 2020“ tikslų turėtų padaryti atskiros šalys. Joje valstybės narės raginamos vertinti savo pažangą svarbiausiuose strateginiuose sektoriuose, kaip antai mokslinių tyrimų ir inovacijų, geležinkelių, energetikos, pajėgumų stiprinimo, tvaraus miesto transporto, darbo vietų kūrimo ir mokymo.

Remdamasi 2012 m. pabaigoje 27 valstybių narių pateiktomis ataskaitomis (daugelis jų grindžiamos 2011 m. duomenimis), Komisija pirmą kartą per programos įgyvendinimo laikotarpį pateikia ataskaitą, kurioje apžvelgiama pažanga siekiant konkrečių rezultatų ir išdėstomos svarbios bei aktualios mintys apie sanglaudos politikos potencialą gaivinant ES ekonomiką. Komisija įvardija investavimo sritis, kuriose reikėtų sparčiau atrinkti ir vykdyti 2007–2013 m. bendro finansavimo projektus, norint pasiekti nustatytų tikslų.

Pagrindiniai faktai

2007–2013 m. vykdant ES sanglaudos politiką 27 valstybėse narėse iš trijų fondų – Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir Sanglaudos fondo – numatyta investuoti 347 mlrd. EUR. Tai sudaro 35 proc. viso to paties laikotarpio ES biudžeto (975 mlrd. EUR).

Ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad labai svarbios yra 2014–2020 m. sanglaudos politikos reformos, dėl kurių dabar derasi Europos Parlamentas ir ES šalių vyriausybės, įskaitant strategiškesnį išteklių panaudojimą siekiant svarbiausių prioritetų, tvirtesnį orientavimąsi į rezultatus ir vertinimą.

Daugiau informacijos

27 valstybių narių metinės įgyvendinimo ataskaitos

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm

Daugiau informacijos apie Europos sanglaudos politiką rasite

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_lt.cfm

(Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas)

Komisijos pateikti teisėkūros pasiūlymai dėl sanglaudos politikos reformos

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_lt.cfm

Europos socialinis fondas

http://ec.europa.eu/esf

Garsinės ir vaizdinės medžiagos apie Europos socialinio fondo remiamus projektus ir asmenis rasite

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=59&langId=lt

@EU_Regional

@JHahnEU

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler, tel. (+32 2) 296 65 65

Annemarie Huber, tel. (+32 2) 299 33 10


Side Bar