Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. huhtikuuta 2013

EU:n koheesiopolitiikka auttaa selviytymään kriisistä ja luomaan kasvua – komission strategiaraportti 2013

Euroopan komissio esitti tänään katsauksen EU:n rakennerahastojen toimintaan jäsenvaltioissa. Koheesiopolitiikan ohjelmien toteuttamista vuosina 2007–2013 kuvaavaan strategiaraporttiin on kerätty jäsenvaltioista saadut tiedot. Useimmissa tapauksissa tiedot ulottuvat vuoden 2011 loppuun. Ohjelmat jatkuvat vielä neljä vuotta eli vuoteen 2015, mutta jo nyt Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta tehdyt investoinnit ovat saaneet aikaan kehitystä ja parannuksia monien kansalaisten kannalta.

Esimerkkejä saavutuksista eri puolilla EU:ta:

  1. Laajakaistayhteyttä pääsee nyt käyttämään 1,9 miljoonaa useampi kuin ennen.

  2. Vesihuoltohankkeet palvelevat nyt 2,6 miljoonaa ja jätevesihankkeet 5,7 miljoonaa ihmistä enemmän kuin aiemmin.

  3. Euroopan laajuiseen TEN-T-liikenneverkkoon on saatu 460 km maanteitä ja 334 km rautateitä.

  4. Euroopan sosiaalirahasto on auttanut 2,4 miljoonaa ihmistä löytämään uuden työpaikan.

Koheesiopolitiikan investoinnit antavat voimakasta tukea innovointiin ja pienyrityksille – ja lisää on tulossa. Tähän mennessä

  1. on investoitu 53 240 tutkimus- ja kehityshankkeeseen ja 16 000:een yritysten ja tutkimuslaitosten hankkeeseen ja

  2. tuettu 53 160:tä uutta yritystä.

Kun rahoitusta on ryhdytty käyttämään ja hankkeet ovat päässeet vauhtiin, on raportin mukaan saavutettu seuraavaa:

  • Työllisyyteen liittyvää tukea saavien määrä on lisääntynyt tuntuvasti – ennen vuotta 2010 vuotuinen määrä oli noin 10 miljoonaa, sen jälkeen jo noin 15 miljoonaa.

  • Pk-yritysten tuki on tuottanut tuloksia huomattavasti nopeammin vuodesta 2010 lähtien – uusia työpaikkoja on syntynyt lähes 400 000 (puolet niistä aikavälillä 2010–2011), joista 15 600 tutkimusalalle ja 167 000 pk-yrityksiin.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn kommentoi raporttia seuraavasti: "Raportti antaa todella hyvän käsityksen politiikasta, joka tuottaa tuloksia EU:n useimmilla prioriteettialoilla ja investoi kasvuun aikana, jona sitä kipeimmin kaivataan." Politiikan saavutuksista Hahn tuo esiin uusien innovatiivisten yritysten tukemisen, hyvien ja kestävien työpaikkojen luomisen, laajakaistayhteyksien ulottamisen syrjäseuduille, aivovuodon tyrehdyttämisen ja alueiden kilpailukykyä tukevien elintärkeiden liikenneyhteyksien rakentamisen. Politiikka on komissaarin mukaan lisäksi osoittautunut erittäin joustavaksi ja sellaiseksi, jolla pystytään vastaamaan kriisiin ja mukautumaan ihmisten ja yhteisöjen muuttuviin tarpeisiin.

Hahn muistutti, että opittavaakin vielä on. "Tulokset ovat toisinaan hajanaisia, ja jäsenvaltioiden tehostettava toimiaan EU:n tarjoamien resurssien käyttämiseksi. Uudella ohjelmakaudella odotamme, että jäsenvaltiot ja alueet kohdentavat politiikan entistä enemmän tuloksiin ja niihin prioriteetteihin, joilta on lupa odottaa suurimpia vaikutuksia", totesi Hahn vielä.

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor puolestaan totesi, että kriisin aikana EU:n koheesiopolitiikan varojen merkitys investointilähteenä on kasvanut koko unionissa. Andor jatkoi: "Euroopan sosiaalirahasto tukee elintärkeällä tavalla inhimillistä pääomaa ja etenkin auttaa nuoria saamaan mahdollisimman hyvät mahdollisuudet menestyksekkääseen työuraan". Seuraavan ohjelmasukupolven valmistelu on komissaarin mukaan ainutlaatuinen tilaisuus tukea EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaa huomattavalla rahoitustuella. "Sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan tehtävillä investoinneilla täytyy olla tässä suhteessa tärkeä rooli."

Strategiaraportissa kuvataan kunkin maan edistymistä EU:n tason tavoitteiden toteuttamisessa Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteiden mukaisesti. Siinä kehotetaan jäsenvaltioita mittaamaan edistymistä keskeisillä strategisilla aloilla. Niitä ovat tutkimus ja innovointi, rautatiet, energia, valmiuksien kehittäminen, kestävä kaupunkiliikenne, työpaikkojen luominen ja koulutus.

EU:n 27 jäsenvaltion vuoden 2012 lopulla toimittamat raportit (perustana pääosin vuoden 2011 tiedot) antoivat komissiolle ensimmäistä kertaa mahdollisuuden raportoida ohjelmakauden kuluessa edistymisestä tuotosten ja tulosten aikaansaamisessa. Samalla se pystyi tuomaan esiin tärkeitä ja ajankohtaisia viestejä siitä, miten koheesiopolitiikka voi täyttää tehtävänsä EU:n talouden elvyttämisessä. Komissio yksilöi ne investointialat, joilla tarvitaan toimia, jotta vuosina 2007–2013 yhteisrahoitettujen hankkeiden valintaa ja toteuttamista voidaan tavoitteiden saavuttamiseksi nopeuttaa.

Taustaa

EU:n koheesiopolitiikkaan kuuluvien kolmen rahaston – Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston – kautta koheesiopolitiikalla investoidaan vuosina 2007–2013 kaikkiaan 347 miljardia euroa EU:n 27 jäsenvaltiossa. Tämä on 35 prosenttia EU:n kokonaisbudjetista samana aikana (975 miljardia euroa).

Raportissa korostetaan myös niiden koheesiopolitiikkaa kaudella 2014–2020 koskevien perinpohjaisten uudistusten merkitystä, joista Euroopan parlamentti ja EU-maiden hallitukset parhaillaan keskustelevat. Niiden myötä resursseja kohdennettaisiin entistä strategisemmin keskeisiin prioriteetteihin ja keskityttäisiin voimakkaammin tuloksiin ja arviointiin.

Lisätietoja

EU:n 27 jäsenvaltion vuotuiset täytäntöönpanoraportit
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm

Lisätietoja EU:n koheesiopolitiikasta:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fi.htm
(Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto)

Komission lainsäädäntöehdotuksia koheesiopolitiikan uudistamiseksi:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_fi.cfm

Euroopan sosiaalirahasto:
http://ec.europa.eu/esf

Av-materiaalia Euroopan sosiaalirahaston tukemista hankkeista ja ihmisistä
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm

@EU_Regional

@JHahnEU

Yhteyshenkilöt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar