Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. aprill 2013

ELi ühtekuuluvuspoliitika aitab kriisiga toime tulla ja soodustab majanduskasvu

Euroopa Komisjon esitles täna strateegilist aruannet 2007.–2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamise kohta, mis annab enamjaolt 2011. aasta lõpu seisuga esitatud teabel põhineva ülevaate ELi struktuurifondide mõjust liikmesriikides. Kuigi programmide lõpuni 2015. aastal jäi andmete kogumise hetkel veel neli aastat, olid Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi kaudu tehtud investeeringud juba siis toonud kaasa edusamme ja paljude inimeste olukorra paranemise.

ELis tervikuna on saavutatud järgmised positiivsed tulemused:

  1. lairibaühendust omavate inimeste arv on suurenenud 1,9 miljoni võrra;

  2. lisandunud on 2,6 miljonit inimest, kellel on juurdepääs veevarustusele, ja veel 5,7 miljonit inimest, kes on saanud kasu heitveeprojektidest;

  3. üleeuroopaliste transpordivõrkude raames on rajatud 460 km TEN-T teid ja 334 km TEN-T raudteid; ning

  4. 2,4 miljonit inimest on tänu Euroopa Sotsiaalfondi toetusele leidnud uue töökoha.

Innovatsioonile ja väikeettevõtlusele annavad suurt hoogu ühtekuuluvuspoliitika raames tehtavad investeeringud, mida on kavas veel palju. Seni on saavutatud järgmisi tulemusi:

  1. Investeeritud on 53 240 teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse projekti ning 16 000 ettevõtjate ja teadusasutuste vahelisse koostööprojekti ning

  2. toetatud on 53 160 alustavat ettevõtjat.

Aruandest selgub, et vahendite kasutamine ja projektide käivitamine on kaasa toonud selge arengu.

  • Märkimisväärselt on suurenenud tööhõive valdkonnas toetust saanud inimeste arv: võrreldes varasema 10 miljoni inimesega aastas on pärast 2010. aastat abi osutatud umbes 15 miljonile inimesele aastas; ning

  • alates 2010. aastast on märkimisväärselt paranenud VKEdele pakutava toetuse tulemuslikkus: loodud on ligikaudu 400 000 töökohta (pooled neist aastatel 2010 ja 2011), sealhulgas 15 600 teadusuuringutega seotud töökohta ja 167 000 töökohta VKEdes.

Aruannet tutvustades sõnas Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn: „Käesolev aruanne pakub hindamatut ülevaadet poliitikast, mis annab häid tulemusi enamiku ELi prioriteetide puhul ja toetab majanduskasvu olukorras, kus seda kõige rohkem vaja on. Me toetame uusi innovaatilisi ettevõtjaid ning aitame luua häid ja jätkusuutlikke töökohti, tuua lairibaühenduse keskustest kaugel asuvatesse piirkondadesse, tegeleda ajude äravoolu probleemiga ja rajada piirkondade konkurentsivõime jaoks üliolulisi transpordiühendusi. Samuti on tõestust leidnud ühtekuuluvuspoliitika paindlikkus – suudetud on reageerida majanduskriisile ning kohaneda inimeste ja kogukondade muutuvate vajadustega.”

Ta lisas: „Siiski on meil veel nii mõndagi õppida, sest meie tegevuse tulemuste kvaliteet ei ole ühtlane. Liikmesriigid peaksid pingutama selle nimel, et ELi pakutavaid vahendeid kiiremini ära kasutada. Järgmist programmitöö perioodi planeerides peame oluliseks, et liikmesriigid ja piirkonnad keskenduksid veelgi enam kõige suurema mõjuga tulemuste ja prioriteetide saavutamisele.”

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik Lázsló Andor lisas: „Kriisi tõttu on ELi ühtekuuluvuspoliitika raames eraldatavad vahendid muutunud kogu ELis varasemast veelgi olulisemaks investeeringute allikaks. Euroopa Sotsiaalfond pakub meie inimkapitalile väga olulist toetust, eelkõige aidates noortel kasutada maksimaalselt ära oma võimalusi eduka karjääri arendamiseks. Järgmise põlvkonna programmide ettevalmistamine annab ainulaadse võimaluse anda olulist rahalist toetust meie majanduskasvu ja tööhõive strateegiale. Siin peavad olulist rolli mängima investeeringud sotsiaalsesse ja inimkapitali.”

Strateegilises aruandes on ära toodud kõikide riikide edusammud ELi eesmärkide saavutamisel kooskõlas strateegia „Euroopa 2020” sihtidega. Aruandes julgustatakse liikmesriike mõõtma edusamme sellistes tähtsamates strateegilistes valdkondades nagu teadusuuringud ja innovatsioon, raudteed, suutlikkuse suurendamine, säästev linnatransport, töökohtade loomine ja koolitus.

27 liikmesriigi 2012. aasta lõpus esitatud aruanded (mis põhinesid eeskätt 2011. aasta andmetel) võimaldasid komisjonil esmakordselt programmitöö perioodi jooksul avaldada aruande väljundite ja tulemuste saavutamisel tehtud edusammude kohta. Selles on rõhutatud olulisi ja ajakohaseid sõnumeid ühtekuuluvuspoliitika võimaluste kohta ELi majanduse elavdamisel. Komisjon on aruandes esile tõstnud investeerimisvaldkonnad, mille puhul seatud eesmärkide saavutamiseks tuleb kiirendada ajavahemikul 2007–2013 kaasrahastatud projektide valimist ja elluviimist.

Taust

2007.–2013. aastal eraldab EL 27 liikmesriigile ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide elluviimiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Ühtekuuluvusfondi kaudu 347 miljardit eurot, See on 35 % ELi sama perioodi eelarvest (975 miljardit eurot).

Kõnealuses aruandes rõhutatakse ka praegu Euroopa Parlamendi ja ELi valitsuste osalusel toimuvatel läbirääkimistel käsitletava 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika põhimõttelise reformimise kava tähtsust. Nimelt tooksid reformid kaasa vahendite strateegilise koondamise kõige tähtsamatesse valdkondadesse ja suurema keskendumise tulemustele ja hindamisele.

Lisateave

27 liikmesriigi iga-aastased rakendamisaruanded:
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm

Täiendav teave Euroopa ühtekuuluvuspoliitika kohta:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
(Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond)

Komisjoni seadusandlikud ettepanekud ühtekuuluvuspoliitika reformi kohta:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm

Euroopa Sotsiaalfond:
http://ec.europa.eu/esf

Audiovisuaalne materjal Euroopa Sotsiaalfondi kaudu toetatavate projektide ja isikute kohta:
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm

@EU_Regional

@JHahnEU

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar