Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο τυπου

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2013

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ συμβάλλει στην αντιμετώπιση την κρίσης και στη δημιουργία ανάπτυξης, όπως αναφέρει η στρατηγική έκθεση της Επιτροπής για το 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια επισκόπηση του τρόπου υλοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στα κράτη μέλη. Η «στρατηγική έκθεση» σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή κατά την περίοδο 2007-2013 συγκεντρώνει τις διαθέσιμες πληροφορίες από τα κράτη μέλη, έως τα τέλη του 2011 στις περισσότερες περιπτώσεις. Ενώ απομένουν 4 χρόνια έως την περάτωση των προγραμμάτων (το 2015), οι επενδύσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου έχουν ήδη οδηγήσει σε προόδους και βελτιώσεις για πολλούς πολίτες.

Σε επίπεδο ΕΕ τα επιτεύγματα αυτά περιλαμβάνουν:

  1. 1,9 εκατομμύρια περισσότερα άτομα έχουν πλέον πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες·

  2. 2,6 εκατομμύρια περισσότερα άτομα εξυπηρετούνται από δίκτυα ύδρευσης και 5,7 εκατομμύρια περισσότερα άτομα από έργα επεξεργασίας λυμάτων·

  3. Υπάρχουν 460 km οδών ΔΕΔ-Μ και 334 km σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ∙ και

  4. 2,4 εκατομμύρια άτομα που έλαβαν βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βρήκαν νέα θέση εργασίας.

Η καινοτομία και οι μικρές επιχειρήσεις λαμβάνουν τεράστια ώθηση από τις επενδύσεις της πολιτικής για τη συνοχή, ενώ πολύ περισσότερα ακόμη έργα βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας. Μέχρι σήμερα:

  1. έγιναν επενδύσεις σε 53.240 έργα Ε&ΤΑ και σε 16.000 έργα επιχειρηματικής έρευνας και

  2. υποστηρίχθηκαν 53.160 νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Καθώς προχωρά η αξιοποίηση των κονδυλίων και η υλοποίηση νέων έργων, η έκθεση επισημαίνει:

  • σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που υποστηρίζονται στον τομέα της απασχόλησης από περίπου 10 εκατομμύρια άτομα ετησίως πριν από το 2010 σε περίπου 15 εκατομμύρια άτομα ετησίως έκτοτε· και

  • σημαντική επιτάχυνση των αποτελεσμάτων από το 2010 και μετά στον τομέα της στήριξης των ΜΜΕ: δημιουργήθηκαν σχεδόν 400.000 θέσεις εργασίας (οι μισές απ’ αυτές το 2010/11), συμπεριλαμβανομένων 15.600 θέσεων εργασίας στον τομέα της έρευνας και 167.000 θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ.

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής επίτροπος, κ. Johannes Hahn, δήλωσε: «Η παρούσα έκθεση δίνει μια πολύτιμη εικόνα μιας πολιτικής που αποδίδει καρπούς στους περισσότερους τομείς προτεραιοτήτων της ΕΕ και η οποία επενδύει στην ανάπτυξη σε μια εποχή που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Στηρίζουμε τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις και δημιουργούμε καλές και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης για το μέλλον, προσφέροντας ευρυζωνικές υπηρεσίες στις απομακρυσμένες περιφέρειες, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της διαρροής εγκεφάλων και κατασκευάζοντας μεταφορικές συνδέσεις ζωτικής σημασίας, που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των περιφερειών. Η πολιτική απέδειξε επίσης ότι διαθέτει μεγάλη ευελιξία, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την κρίση και προσαρμοζόμενη στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πολιτών και των κοινοτήτων τους.»

Και πρόσθεσε: «Παράλληλα, όμως, πρέπει να αντλήσουμε και κάποια διδάγματα: τα αποτελέσματα είναι μερικές φορές ανομοιογενή και τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη χρήση των πόρων της ΕΕ. Καθώς ατενίζουμε τη νέα περίοδο προγραμματισμού, περιμένουμε από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να εστιάσουν την πολιτική τους ακόμη περισσότερο στα αποτελέσματα και στις προτεραιότητες που θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.»

Ο κ. Lázsló Andor, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, πρόσθεσε: «Με την κρίση, τα κονδύλια της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερη σημασία ως πηγή επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο παρέχει ζωτική στήριξη στο ανθρώπινο δυναμικό μας, ιδίως βοηθώντας τους νέους να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες τους για μια επιτυχή σταδιοδρομία. Η προετοιμασία της επόμενης γενιάς προγραμμάτων αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας στον τομέα της ανάπτυξης και της απασχόλησης με σημαντική χρηματοδοτική στήριξη. Οι επενδύσεις στο κοινωνικό και στο ανθρώπινο κεφάλαιο πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό.»

Η «στρατηγική έκθεση» περιγράφει τις προόδους που επιτέλεσε κάθε χώρα προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της ΕΕ, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μετρούν τις προόδους που επιτυγχάνουν σε καίριους στρατηγικούς τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία, οι σιδηροδρομικές μεταφορές, η ενέργεια, η ανάπτυξη ικανοτήτων, οι βιώσιμες αστικές μεταφορές, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η κατάρτιση.

Οι εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τα 27 κράτη μέλη στο τέλος του 2012 (με βάση, κυρίως, τα στοιχεία για το 2011) παρέχουν στην Επιτροπή μια πρώτη ευκαιρία να σκιαγραφήσει, κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, τις προόδους που έχουν γίνει όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων και να στείλει σημαντικά και επίκαιρα μηνύματα σχετικά με τη δυνατότητα της πολιτικής για τη συνοχή να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ. Η Επιτροπή προσδιορίζει τους τομείς επενδύσεων στους οποίους πρέπει να αναληφθεί δράση για να επιταχυνθεί η επιλογή και η εκτέλεση έργων που συγχρηματοδοτούνται την περίοδο 2007-2013 προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Ιστορικό

Μέσω των τριών ταμείων —Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Ταμείο Συνοχής— η πολιτική συνοχής της ΕΕ επενδύει ποσό ύψους 347 δισεκατ. ευρώ την περίοδο 2007-2013 στα 27 κράτη μέλη. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 35 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την ίδια περίοδο (975 δισεκατ. ευρώ).

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των ριζικών μεταρρυθμίσεων που διαπραγματεύεται σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ σχετικά με την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020, μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη στρατηγική συγκέντρωση των πόρων στις βασικές προτεραιότητες και τη μεγαλύτερη επικέντρωση στα αποτελέσματα και την αξιολόγηση.

Περισσότερες πληροφορίες

Ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης για τα 27 κράτη μέλη:

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm

Περισσότερες πληροφορίες για την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής)

Νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:
http://ec.europa.eu/esf

Οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με τα έργα και τα άτομα που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm

@EU_Regional

@JHahnEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar