Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. april 2013

EU’s samhørighedspolitik er med til at overvinde krisen og skabe vækst ifølge Kommissionens strategirapport 2013

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en oversigt over, hvordan EU’s strukturfonde fungerer i EU-landene. Strategirapporten om gennemførelse af programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013 samler de foreliggende oplysninger fra EU-landene, i de fleste tilfælde frem til udgangen af 2011. Der er endnu 4 år til, at programmerne afsluttes i 2015, men investeringerne under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond har allerede ført til fremskridt og forbedringer for mange borgere.

I hele EU er der bl.a.:

  1. 1,9 mio. flere, der nu har bredbåndsadgang

  2. 2,6 mio. flere, der forsynes af vandforsyningsprojekter, og 5,7 mio. flere er tilsluttet spildevandsprojekter

  3. 460 km TEN-T-veje og 334 km TEN-T-jernbaner og

  4. 2,4 mio., der med støtte fra Den Europæiske Socialfond fandt et nyt job.

Innovation og små virksomheder får en enorm saltvandsindsprøjtning fra samhørighedspolitikkens investeringer, og mange flere er på bedding. Indtil videre:

  1. har 53 240 FTU-projekter og 16 000 samarbejdsprojekter mellem virksomheder og forskningsinstitutioner modtaget investeringsstøtte, og

  2. 53 160 nystartede virksomheder har fået støtte.

Efterhånden som midlerne udnyttes og projekterne kommer i gang, indeholder rapporten dokumentation for:

  • en betydelig stigning i antallet af personer, der modtog støtte inden for beskæftigelsesområdet, fra ca. 10 mio. om året før 2010 til ca. 15 mio. på årsbasis siden da og

  • en væsentlig acceleration i resultater siden 2010 hvad angår små og mellemstore virksomheder: Der blev skabt næsten 400 000 arbejdspladser (halvdelen af disse i 2010/11), herunder 15 600 arbejdspladser inden for forskning og 167 000 job i små og mellemstore virksomheder.

I en kommentar til rapporten udtalte Johannes Hahn, EU-kommissær med ansvar for regionalpolitik: "Denne rapport giver et uvurderligt øjebliksbillede af en politik, der giver resultater for de fleste af EU’s prioriteter og investerer i vækst, når der er mest behov for det. Vi yder støtte til nye innovative virksomheder og skaber gode varige og fremtidssikre arbejdspladser og giver afsidesliggende regioner bredbånd, bekæmper hjerneflugt og bygger vitale transportforbindelser, der bidrager til regionernes konkurrenceevne. Politikken har også vist, at den kan være særdeles fleksibel og reagere hurtigt over for krisen og tilpasse sig til de ændrede behov hos mennesker og deres lokalsamfund."

Han tilføjede: "Men vi har også noget at lære: Resultaterne er undertiden uensartede, og EU-landene bliver nødt til at fremskynde deres indsats for at anvende EU-midlerne. Når vi ser fremad mod den nye programmeringsperiode, forventer vi, at EU-landene og regionerne fokuserer politikken endnu mere på resultater og prioriteringer, som får størst indvirkning."

Lázsló Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, tilføjede: "Krisen har gjort EU’s samhørighedspolitik endnu vigtigere som en kilde til investering i hele EU. Den Europæiske Socialfond yder afgørende støtte til vores menneskelige kapital, især ved at hjælpe de unge med at øge deres chancer for at få en god karriere. Forarbejdet for den næste generation af programmer er en enestående lejlighed til at understøtte vores strategi for vækst og beskæftigelse med en betydelig finansiel støtte. De sociale investeringer og investeringerne i menneskelig kapital skal spille en vigtig rolle i den forbindelse."

Strategirapporten beskriver de enkelte landes fremskridt med hensyn til gennemførelsen af EU’s mål i overensstemmelse med målene i Europa 2020-strategien. I rapporten opfordres EU-landene til at måle fremskridt inden for de vigtigste strategiske sektorer såsom forskning og innovation, jernbaner, energi, kapacitetsopbygning, bæredygtig bytransport, jobskabelse og uddannelse.

Rapporterne, som de 27 EU-lande fremsendte i slutningen af 2012 (hovedsagelig baseret på data fra 2011) giver Kommissionen en første mulighed for i en programmeringsperiode at berette om fremskridtene med at levere output og resultater og for at understrege vigtige og rettidige budskaber om de muligheder, der ligger i samhørighedspolitikken, for, at den kan spille sin rolle i EU’s økonomiske genopretning. Kommissionen peger på de investeringsområder, hvor der skal gøres en indsats for at fremskynde udvælgelsen og gennemførelsen af projekter, som medfinansieres i 2007-2013 for at nå de opstillede mål.

Baggrund

Gennem de tre fonde – Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden - vil EU investere 347 mia. EUR i de 27 EU-lande i 2007-2013. Dette svarer til 35 % af det samlede EU-budget for samme periode (975 mia. EUR).

Rapporten understreger også relevansen af de omfattende reformer, der i øjeblikket forhandles om mellem Europa-Parlamentet og EU-landenes regeringer, vedrørende samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020, herunder en mere strategisk koncentration af midlerne om prioriterede nøgleområder og mere fokus på resultater og evaluering.

Yderligere oplysninger

Årlige gennemførelsesrapporter fra de 27 EU-lande
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm

Flere oplysninger om EU's samhørighedspolitik:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_da.htm
(
Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Samhørighedsfonden)

Lovgivningsmæssige forslag fra Kommissionen om reformen af samhørighedspolitikken:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_da.cfm

Den Europæiske Socialfond:
http://ec.europa.eu/esf

Audiovisuelt materiale om projekter og mennesker, som har fået støtte gennem Den Europæiske Socialfond:
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=59&langId=da

@EU_Regional

@JHahnEU

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar