Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. dubna 2013

Politika soudržnosti EU napomáhá zvládat důsledky hospodářské krize a přispívá k hospodářskému růstu – závěry strategické zprávy Komise z roku 2013

Evropská komise dnes zveřejnila zprávu o tom, jak jednotlivé členské země hospodaří s prostředky ze strukturálních fondů EU. Tato strategická zpráva o provádění programů politiky soudržnosti v období 2007–2013 obsahuje přehled informací z členských zemí – u většiny z nich se jedná o údaje do konce roku 2011. I když do ukončení programů zbývají ještě čtyři roky, již dnes přinesly investice učiněné v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu značný pokrok a zlepšení ve prospěch mnoha občanů.

Mezi nejúspěšnější projekty z celé EU například patří:

  1. o 1,9 milionů více lidí má přístup k vysokorychlostnímu internetu;

  2. o 2,6 milionů více lidí může nyní využívat přínosy projektů v oblasti zásobování vodou a dalších 5,7 milionů může využívat přínosy projekty na zpracování odpadních vod;

  3. bylo postaveno 460 km silnic a 334 km železnic v rámci transevropské dopravní sítě; a

  4. 2,4 milionů lidí získalo za přispění Evropského sociálního fondu nové pracovní místo .

Velký objem prostředků vyhrazených na politiku soudržnosti jde na podporu inovací a malých podniků. Tyto investice budou dále pokračovat. Doposud finanční podporu získalo:

  1. 53 240 projektů v oblasti výzkumu a technického rozvoje a 16 000 v oblasti spolupráce podniků a výzkumu

  2. 53 160 začínajících firem.

Zpráva hovoří o tom, že na základě postupné realizace financovaných projektů došlo:

  • k významném nárůstu počtu osob, které získaly podporu v oblasti zaměstnanosti, a to z 10 milionů osob ročně před rokem 2010 na přibližně 15 milionů;

  • k zásadnímu zlepšení výsledků v oblasti podpory malých a středních podniků oproti období před rokem 2010: ke vzniku 400 000 pracovních míst (polovina z nich v letech 2010–2011), z čehož 15 600 v oblasti výzkumu a 167 000 v rámci malých a středních podniků.

Komisař EU pro regionální politiku Johannes Hahn ke zprávě uvedl: „Tato zpráva představuje neocenitelný přehled výsledků politiky, která se podílí na dosahování téměř všech priorit EU a díky níž se investuje do růstu v době, kdy to je zoufale potřeba. Podporujeme nové inovativní podniky a vytváříme kvalitní pracovní místa udržitelná v budoucnosti, zajišťujeme odlehlým regionům přístup k vysokorychlostnímu internetu, zabýváme se tzv. odlivem mozků a budujeme zásadní dopravní spoje, které pomáhají zlepšit konkurenceschopnost daných regionů. Ukázalo se, že regionální politika sama je schopna být velmi flexibilní – reagovat na současnou krizi a přizpůsobit se měnícím se potřebám lidí a komunit.“

Komisař poté dodal: „Máme se ale pořád co učit: někdy nejsou výsledky přesvědčivé a členské státy se musí vynasnažit použít zdroje EU včas. V novém programovém období očekáváme, že členské státy i regiony tuto politiku zaměří ještě více na výsledky a priority, jež budou mít největší dopad.“

Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění Lázsló Andor na toto téma uvedl: „V době současné krize získaly finanční prostředky politiky soudržnosti coby zdroj investic v celé Unii ještě významnější roli. Evropský sociální fond je nezbytný pro podporu našeho lidského kapitálu, a to především při zvyšování šancí mladých lidí na úspěšnou pracovní kariéru. Příprava příští generace programů je jedinečnou příležitostí zajistit pro růst naší ekonomiky a strategii zaměstnanosti významnou finanční podporu. Investice do sociálních otázek a lidského kapitálu v tom musí sehrávat důležitou roli.“

Ve strategické zprávě je uveden přehled pokroku, kterého při plnění cílů EU, jež jsou v souladu s cíli strategie Evropa 2020, jednotlivé země dosáhly. Zpráva vyzývá členské státy k tomu, aby vyhodnotily svůj pokrok v klíčových strategických sektorech, jako je výzkum a inovace, železnice, energetika, budování kapacit, udržitelná městská doprava, vytváření pracovních míst a odborná příprava.

Zprávy, které všech 27 členských zemí předložilo na konci roku 2012 (a které vycházejí z údajů za rok 2011), představují pro Komisi první možnost seznámit se během programového období s pokrokem při plnění cílů a ve správný čas zdůraznit, jak velký potenciál politika soudržnosti může při oživování hospodářství EU mít. Komise určila oblasti, kde je nutné investovat a urychlit výběr i realizaci projektů spolufinancovaných v období 2007–2013, aby se podařilo dosáhnout stanovených cílů.

Souvislosti

Prostřednictvím třech fondů – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti – se ve 27 členských zemí do politiky soudržnosti EU v období 2007–2013 investuje 347 miliard eur. To představuje 35 % celkového rozpočtu EU na uvedené období (975 miliard eur).

Ve zprávě se rovněž zdůrazňuje význam jednání o zásadních reformách politiky soudržnosti na období 2014–2020, které nyní probíhá mezi Evropským parlamentem a vládami členských zemí EU, a to včetně strategičtější koncentrace zdrojů na klíčové priority a větší zaměření na výsledky a hodnocení.

Další informace

Výroční zprávy o provádění (pro 27 členských zemí)

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm

Více informací o politice soudržnosti EU:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_cs.htm

(Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti)

Legislativní návrhy Komise týkající se reformy politiky soudržnosti:

http://ec.europa.eu/regional_policywhat/future/index_cs.cfm

Evropský sociální fond:

http://ec.europa.eu/esf

Audiovizuální materiály o projektech a osobách, kterým pomáhají prostředky z Evropského sociálního fondu

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_en.htm

@EU_Regional

@JHahnEU

Kontakt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar