Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 april 2013

Kommissionen agerar för att stärka företagens öppenhet kring sociala frågor och miljöfrågor

Europeiska kommissionen har i dag föreslagit en ändring av gällande redovisningslagstiftning för att öka insynen i vissa stora företag när det gäller sociala och miljömässiga aspekter. De berörda företagen måste lämna upplysningar om strategier, risker och resultat när det gäller miljöfrågor, sociala och personalrelaterade aspekter, respekten för de mänskliga rättigheterna, frågor rörande korruption och mutor samt mångfalden i företagsstyrelsen.

– Vi föreslår i dag viktig lagstiftning om företagens öppenhet inom alla sektorer. Det handlar om att ge nyttig information till företag, investerare och samhället i stort — något som länge efterfrågats av investerarna, säger Michel Barnier, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster. De företag som redan i dag offentliggör information om sina finansiella och icke-finansiella resultat har ett mer långsiktigt perspektiv i sitt beslutsfattande och lägre finansieringskostnader, drar till sig och behåller begåvade arbetstagare och är i slutändan mer framgångsrika, fortsätter han. Detta är viktigt för Europas konkurrenskraft och skapande av fler arbetstillfällen. Bästa praxis bör bli allmän praxis. Det nya bestämmelserna kommer endast att tillämpas på stora företag med mer än 500 anställda, eftersom kostnaderna för små och medelstora företag att tillämpa de nya reglerna inte skulle uppväga fördelarna, tilläger han avslutningsvis.

Enligt förslaget ska större företag med mer än 500 anställda vara skyldiga att offentliggöra relevanta och viktiga miljömässiga och sociala upplysningar i sina årsrapporter. Tillvägagångssättet garanterar att den administrativa bördan blir minimal. Kortfattade upplysningar som är nödvändiga för att förstå företagets utveckling, resultat eller ställning ska göras tillgängliga, i stället för en fullständig och detaljerad ”hållbarhetsrapport”. Om rapportering beträffande ett visst område inte är relevant för ett företag, är det inte skyldigt att rapportera utan endast att lämna en förklaring till varför det inte är relevant. Vidare får upplysningar lämnas på koncernnivå, i stället för av varje enskilt företag inom koncernen.

Den föreslagna åtgärden har utformats utifrån ett icke-normativt tänkesätt och ger en betydande flexibilitet för företagen att lämna relevanta upplysningar på det sätt som de finner mest lämpligt. Företagen får använda de internationella eller nationella riktlinjer som de anser lämpliga (t.ex. FN-initiativet Global Compact, ISO 26000, eller det tyska Nachhaltigkeitskodex).

När det gäller insynen i fråga om mångfalden i företagens styrelser ska stora börsnoterade företag vara skyldiga att ge upplysningar om sin mångfaldspolitik, inbegripet uppgifter såsom ålder, kön, geografisk mångfald och utbildnings- och yrkesbakgrund. I upplysningarna ska målen för politiken, hur politiken har genomförts och resultaten anges. De företag som inte tillämpar en jämställdhetspolicy måste förklara varför. Detta synsätt överensstämmer med EU:s allmänna ram för bolagsstyrning.

Bakgrund

Den här åtgärden aviserades av kommissionen i meddelandet om inremarknadsakten i april 2011 (se IP/11/469), meddelandet om en förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar i oktober 2011 (se IP/11/1238) och handlingsplanen om en modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i december 2012 (se IP/12/1340).

Kommissionen har deltagit i mycket omfattande samråd med medlemsstaterna, företag, investerare och andra berörda parter, som inleddes med ett brett upplagt offentligt samråd i november 2010. En konsekvensanalys gjordes 2012, där olika politiska alternativ övervägdes i avsikt att anta ett väl avvägt förslag som möjliggör betydande framsteg när det gäller att skapa en användbar, öppen företagsredovisning och samtidigt undvika onödiga administrativa bördor.

När det gäller redovisningen av icke-finansiell information har företagen enligt nuvarande EU-lagstiftning, i synnerhet det fjärde bolagsrättsdirektivet om årsredovisningar, möjlighet att välja om de vill offentliggöra vissa uppgifter om miljömässiga, sociala och andra aspekter av sin verksamhet. Kraven i den befintliga lagstiftningen har emellertid visat sig vara otydliga och ineffektiva och har tillämpats på olika sätt i de olika medlemsstaterna. För närvarande lämnar mindre än 10 % av EU:s största företag ut sådana uppgifter regelbundet. Med tiden har vissa medlemsstater infört upplysningskrav som går utöver det fjärde bolagsrättsdirektivet. Till exempel införde Storbritannien lagstiftning under 2006 som nu håller på att uppdateras. Sverige antog lagstiftning 2007, Spanien 2011, och Danmark ändrade sin lagstiftning samma år. Den senaste uppdateringen i Frankrike gjordes i maj 2012.

De kostnader som upplysningsplikten för med sig för stora företag står i proportion till värdet och nyttan av upplysningarna och till företagets storlek och komplexitet.

Den 6 februari 2013 antog Europaparlamentet två resolutioner (Företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt och Företagens sociala ansvar: att arbeta för samhällets intressen och för hållbar återhämtning för alla) där vikten av företagens öppenhet kring miljömässiga och sociala frågor bekräftas.

Se också MEMO/13/336.

Ytterligare information

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes +32 22964450

Carmel Dunne +32 22998894

Audrey Augier +32 22971607


Side Bar