Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 16. apríla 2013

Komisia chce posilniť transparentnosť v podnikateľskej sfére v súvislosti so sociálnymi a environmentálnymi otázkami

Európska komisia dnes predložila návrh zmeny platných účtovných právnych predpisov, aby zlepšila transparentnosť niektorých veľkých podnikov, pokiaľ ide o sociálne a environmentálne otázky. Dotknuté spoločnosti budú musieť zverejňovať informácie, ktoré sa týkajú ich stratégií, rizík a dosiahnutých výsledkov v environmentálnej a sociálno-zamestnaneckej oblasti, ako aj dodržiavania ľudských práv, boja proti korupcii a podplácaniu a pri presadzovaní diverzity v rámci ich správnych rád.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Dnes predkladáme zásadné návrhy právnych predpisov o transparentnosti podnikateľských subjektov vo všetkých odvetviach. Cieľom je zabezpečiť poskytnutie užitočných informácií spoločnostiam, investorom a verejnosti vo všeobecnosti, o čo naliehavo žiadajú predovšetkým investori. Spoločnosti, ktoré už uverejňujú informácie o svojich výsledkoch vo finančnej aj nefinančnej oblasti, zvažujú pri prijímaní rozhodnutí dlhodobé hľadisko. Majú nižšie finančné náklady, priťahujú a sú schopné udržať si talentovaných zamestnancov, a to všetko ich v konečnom dôsledku robí úspešnejšími. To má zásadný význam z pohľadu konkurencieschopnosti Európy, ako aj pre vytváranie pracovných príležitostí. Uplatňovanie tých najlepších postupov by sa malo stať normou. Tieto nové pravidlá sa budú vzťahovať len na veľké spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami, pretože náklady spojené so zavedením tejto novej povinnosti by v prípade malých a stredných podnikov mohli prevážiť jej prínosy.“

V zmysle predkladaných právnych predpisov budú veľké spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami povinné zverejňovať príslušné informácie o sociálnych a environmentálnych otázkach vo svojich výročných správach. Tento prístup zabezpečuje, že administratívna záťaž sa obmedzí na minimum. Namiesto komplexnej a detailnej správy o aspektoch „udržateľnosti“ sa budú poskytovať stručné informácie, ktoré sú potrebné na pochopenie rozvoja príslušnej spoločnosti, ako aj jej výsledkov alebo postavenia na trhu. Ak podanie správy o určitej sfére nebude v prípade určitej spoločnosti relevantné, táto spoločnosť nebude povinná podať predmetnú správu, ale namiesto to len ozrejmí, prečo je to tak. Okrem toho sa informácie budú môcť predkladať za celú skupinu a nie osve za jednotlivé podniky.

Navrhované opatrenie bolo konštruované tak, že sa nepoužil predpisujúci prístup, ale spoločnostiam sa ponechala dostatočná miera flexibility, takže budú môcť príslušné informácie zverejňovať spôsobom, ktorý považujú za najužitočnejší. Spoločnosti môžu postupovať podľa tých medzinárodných alebo vnútroštátnych usmernení, ktoré považujú za vhodné (napr. iniciatíva OSN Global Compact, ISO 26000, resp. nemecký kódex udržateľnosti).

Pokiaľ ide o transparentnosť zastúpenia v správnych radách, veľké kótované spoločnosti budú musieť poskytovať informácie o diverzite v rámci týchto svojich orgánov, a to z pohľadu veku, rodového zastúpenia, geografického zloženia, ako aj z pohľadu kritéria dosiahnutého vzdelania a pracovnej praxe. Uverejnené informácie budú stanovovať ciele príslušných podnikových stratégií, ako aj spôsob ich realizácie a dosiahnuté výsledky. Spoločnosti bez stratégie v tejto oblasti budú povinné vysvetliť, prečo takúto stratégiu neprijali. Tento model je v súlade so všeobecným rámcom správy a riadenia spoločností EÚ.

Súvislosti

Komisia predmetné opatrenia oznámila v apríli 2011 v oznámení venovanom aktu o jednotnom trhu (pozri IP/11/469), v oznámení „Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – -2014“ (pozri IP/11/1238), ako aj v akčnom pláne týkajúcom sa práva obchodných spoločností (pozri IP/12/1340).

Komisia rozbehla mimoriadne rozsiahle konzultácie s členskými štátmi, podnikateľskými subjektmi, investormi a ďalšími zainteresovanými stranami, a to v rámci širokých verejných konzultácií trvajúcich od novembra 2010. V roku 2012 bolo dokončené posúdenie vplyvu, v rámci ktorého sa skúmali štyri možné politiky, pričom cieľom bolo prijať vyvážený návrh, ktorý by umožnil dosiahnutie značného pokroku v rámci podávania užitočných a transparentných správ zo strany podnikov, bez zvýšenia ich administratívnej záťaže.

V súčasnosti platné právne predpisy EÚ, a to najmä štvrtá smernica o práve obchodných spoločností a riadnych účtovných závierkach, riešia problematiku zverejňovania iných ako finančných informácií tak, že podniky majú právo rozhodnúť sa, či zverejnia určité informácie o sociálnych, environmentálnych a iných aspektoch svojej činnosti. Ukázalo so však, že požiadavky platných právnych predpisov sú nejasné a neúčinné, pričom sa v rôznych členských štátoch uplatňujú rozličnými spôsobmi. V súčasnosti predmetné informácie uverejňuje menej ako 10 % najväčších spoločností EÚ. Medzičasom niektoré členské štáty zaviedli požiadavky na zverejňovanie v rozsahu, ktorý prekračuje rámec stanovený uvedenou štvrtou smernicou o práve obchodných spoločností. Napríklad Spojené kráľovstvo prijalo príslušné právne predpisy v roku 2006 a teraz prebieha ich aktualizácia, Švédsko prijalo právnu úpravu v roku 2007; Španielsko v roku 2011; Dánsko zmenilo svoju právnu úpravu v tom istom roku a vo Francúzsku boli príslušné predpisy naposledy aktualizované v máji 2012 .

Náklady veľkých podnikov spojené s povinným zverejňovaním zodpovedajú hodnote a užitočnosti informácií, ako aj veľkosti a komplexnému charakteru týchto spoločností.

Európsky parlament prijal 6. februára 2013 dve uznesenia („O sociálnej zodpovednosti podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast“ a „O sociálnej zodpovednosti podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove“), v ktorých uznal význam transparentnosti podnikov v environmentálnych a sociálnych otázkach.

Pozri aj MEMO/13/336

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar