Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 april 2013

De Commissie geeft aanzet tot meer transparantie van ondernemingen over sociaal en milieubeleid

De Europese Commissie heeft vandaag een wijziging in de bestaande jaarrekeningenwetgeving voorgesteld om ervoor te zorgen dat bepaalde grote ondernemingen transparanter worden over hun sociaal en milieubeleid. De betrokken ondernemingen zullen informatie moeten bekendmaken over beleidskeuzen, risico’s en resultaten in verband met milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, respect voor mensenrechten en strijd tegen corruptie en omkoping, en diversiteit in de raad van bestuur.

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten, verklaarde hierover: "Vandaag stellen wij belangrijke wetgeving voor met betrekking tot transparantie van ondernemingen in alle sectoren. Het gaat erom dat nuttige informatie wordt verschaft voor ondernemingen, beleggers en voor de samenleving in ruime zin – dit is een vraag die sterk leeft in de wereld van investeerders. Ondernemingen die dergelijke informatie over hun financiële en niet-financiële prestaties reeds bekendmaken, plaatsen hun beslissingen in een langetermijnperspectief. Zij hebben lagere financieringskosten, kunnen getalenteerde werknemers aantrekken en houden, en boeken uiteindelijk meer succes. Dit is belangrijk voor het Europese concurrentievermogen en voor het creëren van meer banen. Het volgen van goede praktijken moet de regel worden. De nieuwe regels zullen alleen worden toegepast op grote ondernemingen met meer dan 500 werknemers omdat de kosten voor toepassing van de nieuwe wetgeving door kleine en middelgrote ondernemingen hoger zouden zijn dan de opbrengsten.”

Volgens het voorstel moeten grote ondernemingen met meer dan 500 werknemers in hun jaarverslagen relevante en feitelijke informatie verstrekken over milieu- en sociale aangelegenheden. De gekozen aanpak zorgt ervoor dat de administratieve lasten tot het minimum beperkt blijven. Zo zal in plaats van een allesomvattend en gedetailleerd verslag over “duurzaamheid” veeleer beknopte informatie beschikbaar worden gesteld die nodig is om de ontwikkeling, de prestatie of de positie van de onderneming te begrijpen. Indien het voor een onderneming niet zinvol is te rapporteren over een bepaald gebied, hoeft zij dat niet te doen maar moet zij alleen uitleggen waarom dit zo is. Voorts kan de bekendmaking op het niveau van de groep worden verricht in plaats van door elke individuele onderneming binnen de groep.

De voorgestelde maatregel is niet bedoeld om als voorschrift te dienen en verleent de onderneming heel wat flexibiliteit om de relevante informatie te verstrekken op de wijze die zij het nuttigst acht. Ondernemingen kunnen internationale of nationale richtsnoeren gebruiken die zij daartoe geschikt achten (bv. het Global Compact van de Verenigde Naties, ISO 26000 of de Duitse duurzaamheidscode).

Wat de transparantie over de diversiteit in de raad van bestuur betreft, moeten grote beursgenoteerde vennootschappen informatie verstrekken over hun diversiteitsbeleid en daarbij aandacht besteden aan de aspecten leeftijd, geslacht, geografische diversiteit en achtergronden inzake opleiding en beroepservaring. In de bekendmaking moet duidelijk worden gemaakt wat de doelstellingen zijn van het beleid, hoe het ten uitvoer is gelegd en welke de resultaten zijn. Ondernemingen die geen diversiteitsbeleid hebben, moeten de redenen daarvoor aangeven. Deze aanpak is in overeenstemming met het algemene EU-kader inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Achtergrond

Deze maatregel werd door de Commissie aangekondigd in de Akte voor de interne markt van april 2011 (zie IP/11/469), in de mededeling “Een vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen” van oktober 2011 (zie IP/11/1238) en in het actieplan vennootschapsrecht en corporate governance (zie IP/12/1340).

Het zeer uitgebreide overleg dat de Commissie heeft gevoerd met lidstaten, ondernemingen, investeerders en andere belanghebbenden, is van start gegaan in november 2010 met een ruime openbare raadpleging. De effectbeoordeling werd afgesloten in 2012 met een studie van verschillende beleidsopties. Het was de bedoeling te komen tot een evenwichtig voorstel dat grote vooruitgang mogelijk maakt naar een nuttige en transparante rapportage door ondernemingen, zonder daarbij onnodige administratieve lasten op te leggen.

De huidige EG-wetgeving, met name de vierde richtlijn inzake vennootschapsrecht inzake jaarrekeningen, behandelt de openbaarmaking van niet-financiële informatie in die zin dat vennootschappen ervoor kunnen kiezen bepaalde informatie over milieu-, sociale en andere aspecten van hun activiteiten bekend te maken. De voorschriften van de bestaande wetgeving zijn echter onduidelijk en ondoeltreffend gebleken en worden op uiteenlopende wijze toegepast in verschillende lidstaten. Momenteel maken minder dan 10 % van de grootste Europese ondernemingen dit soort informatie regelmatig bekend. In de loop van de tijd hebben een aantal lidstaten bekendmakingsvoorschriften ingevoerd die verder gaan dan de vierde richtlijn vennootschapsrecht. Bijvoorbeeld heeft het Verenigd Koninkrijk in 2006 wetgeving ingevoerd die nu aangepast wordt; Zweden heeft wetgeving aangenomen in 2007, Spanje in 2011 en Denemarken heeft zijn wetgeving datzelfde jaar gewijzigd, terwijl de laatste aanpassing in Frankrijk van mei 2012 dateert.

De kosten die voor grote ondernemingen aan de bekendmakingsvoorschriften zijn verbonden, zijn evenredig met de waarde en de nuttigheid van de informatie alsook de omvang en de complexiteit van de ondernemingen.

Op 6 februari 2013 heeft het Europees Parlement twee resoluties aangenomen (“Maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijk en transparant zakelijk gedrag en duurzame groei” en “Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel”), waarin het belang van transparantie van de onderneming inzake milieu- en sociale aangelegenheden is erkend.

Zie ook MEMO/13/336.

Meer informatie

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar