Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 16. huhtikuuta 2013

Komissio lisäämässä yritysten avoimuutta sosiaali- ja ympäristöasioissa

Euroopan komissio on tänään ehdottanut nykyisen tilinpäätöslainsäädännön muuttamista, jotta voitaisiin lisätä tiettyjen suuryritysten avoimuutta sosiaali- ja ympäristöasioissa. Kyseisten yritysten on julkistettava tietoja toimintalinjoistaan, riskeistä ja tuloksista ympäristöasioiden, sosiaali- ja henkilöstökysymysten sekä ihmisoikeuksiin, korruption torjuntaan ja lahjontaan liittyvien näkökohtien ja hallintoneuvoston monimuotoisuuden osalta.

Sisämarkkinakomissaarin Michel Barnierin mukaan komissio ehdottaa tänään merkittävää lainsäädäntöä yritysten avoimuudesta kaikilla eri sektoreilla. ”Kyse on hyödyllisten tietojen antamisesta yrityksille, sijoittajille ja koko yhteiskunnalle – tätähän sijoittajat ovat kovasti vaatineet. Yritykset, jotka jo julkaisevat tietoja taloudellisen toimintansa ja muun kuin taloudellisen toimintansa tuloksellisuudesta ovat päätöksenteossaan kauaskatseisempia. Niiden rahoituskustannukset ovat alhaisemmat, ne onnistuvat pitämään lahjakkaat työntekijät palveluksessaan, ja ne menestyvät viime kädessä muita paremmin. Tämä on tärkeää Euroopan kilpailukyvyn ja uusien työpaikkojen luomisen kannalta. Parhaista käytänteistä olisi tultava normi. Uusia sääntöjä sovelletaan ainoastaan suuriin yli 500 työntekijän yrityksiin, sillä jos pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) vaadittaisiin noudattamaan sääntöjä, kulut saattaisivat olla hyötyjä suuremmat”, totesi Barnier.

Ehdotuksen mukaan suurten yli 500 työntekijän yritysten edellytetään julkistavan merkittävät ja konkreettiset ympäristö- ja sosiaalisia asioita koskevat tiedot vuosikertomuksissaan. Omaksutulla toimintamallilla varmistetaan hallinnollisen rasitteen jäävän minimiinsä. Saataville asetetaan yrityksen kehityksen, suorituskyvyn tai aseman ymmärtämisen kannalta tarpeelliset tiiviit tiedot eikä täysimittaista ja yksityiskohtaista kestävyysraporttia. Jos tiettyä alaa koskevalla raportoinnilla ei jonkin yrityksen kannalta ole merkitystä, sen ei edellytetä raportoivan kyseisestä aiheesta vaan ainoastaan selittävän, miksi näin on asianlaita. Tiedot voidaan lisäksi julkistaa yritysryhmästä eikä kustakin ryhmään kuuluvasta yksittäisestä yrityksestä.

Ehdotetun toimenpiteen on tarkoitus olla suuntaa-antava, ja sillä annetaan yrityksille huomattava joustonvara julkistaa olennaiset tiedot hyödyllisimmäksi katsomallaan tavalla. Yritykset voivat käyttää sopiviksi katsomiaan kansainvälisiä tai kansallisia suuntaviivoja (esim. YK:n Global Compact -aloite, ISO 26000 -standardi tai kestävää kehitystä koskeva Saksan säännöstö).

Hallintoneuvoston monimuotoisuutta koskevan avoimuuden osalta suurten pörssiyhtiöiden on annettava tiedot monimuotoisuutta koskevasta toimintalinjastaan ja katettava ikää, sukupuolta, maantieteellistä jakaumaa sekä koulutus- ja ammattitaustaa koskevat tiedot. Julkistetuissa tiedoissa olisi esitettävä toimintalinjan tavoitteet, sen täytäntöönpano ja tulokset. Yritysten, joilla ei ole tällaista toimintalinjaa, olisi selitettävä syyt tähän. Tämä toimintamalli on EU:n yleisen yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan kehyksen mukainen.

Tausta

Komissio ilmoitti tästä toimenpiteestä huhtikuussa 2011 antamassaan sisämarkkinoiden toimenpidepakettia käsitelleessä tiedonannossa (ks. IP/11/469), lokakuussa 2011 annetussa tiedonannossa ”Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 2011–2014” (ks. IP/11/1238) sekä joulukuussa 2012 annetussa yhtiöoikeutta ja yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevassa toimintasuunnitelmassa (ks. IP/12/1340).

Komissio kuuli laajalti jäsenvaltioita, yrityksiä, sijoittajia ja muita sidosryhmiä. Tämä menettely käynnistyi laajalla julkisella kuulemisella marraskuussa 2010. Vuonna 2012 saatiin päätöksen vaikutustenarviointi, jossa tarkasteltiin eri toimintavaihtoehtoja. Tarkoituksena oli antaa tasapuolinen ehdotus, jonka ansiosta yritysten raportoinnista tulee käyttökelpoisempaa ja avoimempaa ja samalla vältetään tarpeetonta hallinnollista rasitetta.

EU:n nykyisessä lainsäädännössä ja erityisesti tilinpäätöstä käsittelevässä neljännessä yhtiöoikeusdirektiivissä toimintamallina on muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisen osalta se, että yritykset voivat itse päättää tiettyjen toimintaansa liittyvien ympäristöä sekä sosiaalisia ja muita näkökohtia koskevien tietojen julkistamisesta. Nykyisen lainsäädännön vaatimukset ovat kuitenkin osoittautuneet epäselviksi ja tehottomiksi, ja niitä sovelletaan eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Nykyisin alle 10 prosenttia suurimmista EU:n yrityksistä julkistaa tällaiset tiedot säännöllisesti. Ajan myötä jotkin jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön neljännen yhtiöoikeusdirektiivin säännöksiä pidemmälle meneviä julkistamisvaatimuksia. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa annettiin vuonna 2006 lainsäädäntöä, jota ollaan nyt saattamassa ajan tasalle. Ruotsissa annettiin asiaa koskevaa lainsäädäntöä vuonna 2007, Espanjassa vuonna 2011, Tanska muutti lainsäädäntöään samana vuonna, ja viimeisin päivitys Ranskassa tehtiin toukokuussa 2012.

Kustannukset, jotka liittyvät suurille yrityksille asetettuun tietojenjulkistamisvelvoitteeseen, ovat oikeasuhteiset näiden tietojen arvoon ja hyödyllisyyteen sekä yritysten kokoon ja monimuotoisuuteen nähden.

Euroopan parlamentti hyväksyi 6. helmikuuta 2013 kaksi mietintöä (yritysten yhteiskuntavastuusta: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu ja yritysten yhteiskuntavastuusta: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen), joissa tunnustetaan se, miten tärkeää yritysten avoimuus ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia koskevissa kysymyksissä on.

Ks. myös MEMO/13/336.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar