Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 16. april 2013

Kommissionen træffer foranstaltninger til at forbedre erhvervslivets åbenhed om sociale og miljømæssige spørgsmål

Europa-Kommissionen har i dag foreslået en ændring til den gældende regnskabslovgivning for at forbedre gennemsigtigheden af visse store selskaber vedrørende sociale og miljømæssige spørgsmål. De pågældende selskaber skal afgive oplysninger om politikker, risici og resultater med hensyn til miljøspørgsmål, sociale og arbejdstagerrelaterede aspekter, respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse og diversitet i bestyrelsen.

Michel Barnier, kommissionsmedlem med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser, udtaler: "I dag stiller vi et vigtigt lovgivningsforslag om erhvervslivets åbenhed på tværs af alle sektorer. Det handler om at tilvejebringe nyttige oplysninger for selskaber, investorer og samfundet generelt – hvilket er meget efterspurgt af investorer. Selskaber, der allerede offentliggør oplysninger om deres finansielle og ikke-finansielle resultater, har et mere langsigtet perspektiv, når de tager beslutninger. De har lavere finansieringsomkostninger, kan bedre tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere og er i sidste ende mere succesrige. Det er vigtigt for Europas konkurrenceevne og for skabelsen af flere jobs. Bedste praksisser bør blive almindelig praksis. De nye regler vil kun gælde for store selskaber med mere end 500 ansatte, eftersom omkostningerne ved at kræve, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) skal overholde de nye regler, kan overstige fordelene."

I henhold til forslaget skal store selskaber, med mere end 500 ansatte, fremlægge relevante og væsentlige sociale og miljømæssige oplysninger i deres årsberetninger. Denne tilgang sikrer, at de administrative byrder er så små som mulige. Præcise oplysninger, der er nødvendige for at forstå en virksomheds udvikling, resultater eller stilling, ville blive stillet til rådighed, frem for en fuldt udbygget og detaljeret "bæredygtighedsrapport". Hvis rapportering for et bestemt område ikke er relevant for et selskab, er det ikke forpligtet til at rapportere, men kun til at forklare, hvorfor dette er tilfældet. Ydermere kan oplysninger gives på koncernniveau snarere end for hver enkelt virksomhed i en koncern.

Idéen bag den foreslåede foranstaltning er, at den ikke skal være for normativ, så selskaberne har en betydelig fleksibilitet til at give relevante oplysninger på den måde, som de anser for mest nyttig. Selskaberne kan benytte de internationale eller nationale retningslinjer, som de anser for hensigtsmæssige (f.eks. FN’s Global Compact, ISO 26000 eller den tyske bæredygtighedskodeks).

Med hensyn til gennemsigtigheden af bestyrelsernes mangfoldighed bør store børsnoterede selskaber være forpligtet til at give oplysninger om deres mangfoldighedspolitik, herunder alder, køn, geografisk mangfoldighed og uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. Oplysningerne kan vise målsætningerne for politikken, hvordan den er blevet gennemført, og resultaterne. Selskaber, der ikke har en mangfoldighedspolitik, vil skulle forklare hvorfor. Denne fremgangsmåde er i tråd med den generelle ramme for selskabsledelse i EU.

Baggrund

Denne foranstaltning blev bebudet af Kommissionen i meddelelsen om akten for det indre marked i april 2011 (se IP/11/469), i meddelelsen om "en ny EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar", som blev offentliggjort i oktober 2011 (se IP/11/1238) og i handlingsplanen om EU's selskabsret og corporate governance, der blev vedtaget i december 2012 (se IP/12/1340).

Kommissionen indledte meget omfattende drøftelser med medlemsstater, selskaber, investorer og andre interessenter, der startede med en bred offentlig høring i november 2010. En konsekvensanalyse blev afsluttet i 2012, hvor forskellige politiske valgmuligheder blev overvejet med henblik på at vedtage et afbalanceret forslag, der kunne lede til betydelige fremskridt, hvad angår en nyttig og gennemsigtig rapportering fra selskaberne, men som ikke vil blive en unødig administrativ byrde.

Den nuværende EU-lovgivning, navnlig fjerde selskabsretsdirektiv om årsregnskaber, behandler fremlæggelse af ikke-finansielle oplysninger på en sådan måde, at selskaber kan vælge at offentliggøre visse oplysninger om miljømæssige, sociale og andre aspekter af deres aktiviteter. Kravene i den eksisterende lovgivning har dog vist sig at være uklare og ineffektive, og de forskellige medlemsstater anvender dem på forskellig vis. På nuværende tidspunkt offentliggør færre end 10 % af EU’s største selskaber disse oplysninger regelmæssigt. Nogle medlemsstater har hen ad vejen indført oplysningskrav, der går videre end det fjerde selskabsdirektiv. For eksempel indførte Det Forenede Kongerige lovgivning i 2006, som nu er ved at blive revideret, Sverige vedtog lovgivning i 2007, Spanien i 2011, Danmark ændrede sin lovgivning i det samme år, og den seneste opdatering i Frankrig er fra maj 2012.

Omkostninger forbundet med den krævede indberetning for store selskaber står i et rimeligt forhold til værdien og anvendeligheden af oplysningerne og til selskabernes størrelse og kompleksitet.

Den 6. februar 2013 vedtog Europa-Parlamentet to betænkninger om ("virksomhedernes sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet samt bæredygtig vækst" og om "virksomhedernes sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning"), som anerkender betydningen af åbenhed i virksomheder vedrørende sociale og miljømæssige spørgsmål.

Se også MEMO/13/336.

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar