Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 16. dubna 2013

Komise se chystá přijmout opatření ke zlepšení transparentnosti podniků v sociální a environmentální oblasti

Evropská komise dnes navrhla změnu stávajících účetních právních předpisů s cílem zvýšit transparentnost některých velkých společností v sociální a environmentální oblasti. Dotčené společnosti budou muset zveřejňovat informace o politikách, rizicích a výsledcích, pokud jde o životní prostředí, sociální aspekty a problematiku vztahu k zaměstnancům, dodržování lidských práv, boj proti korupci a úplatkářství a širší spektrum zastoupení ve správních radách.

Jak uvedl komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier: „Dnes předkládáme důležité právní předpisy týkající se transparentnosti podniků ve všech odvětvích. Je třeba poskytnout užitečné informace podnikům, investorům a celé společnosti – jak investoři důrazně požadují. Společnosti, které již informace o své finanční i celkové situaci zveřejňují, uplatňují ve svém rozhodování dlouhodobější perspektivu. Mají nižší finanční náklady, přitahují a udržují si talentované zaměstnance a jsou celkově úspěšnější. To má zásadní význam pro konkurenceschopnost Evropy a posílení tvorby pracovních příležitostí. Osvědčené postupy by se měly stát normou. Nová pravidla se budou vztahovat pouze na velké společnosti s více než 500 zaměstnanci, protože náklady na uplatňování nových pravidel, které by musely vynaložit malé a střední podniky, by převýšily výhody jejich zavedení.“

Podle návrhu by velké podniky s více než 500 zaměstnanci byly povinny ve svých výročních zprávách zveřejňovat příslušné významné environmentální a sociální informace. Přijatý přístup zajišťuje, že administrativní zátěž bude snížena na minimum. Místo vyčerpávající a podrobné zprávy o „udržitelném rozvoji“ by se zveřejňovaly stručné informace nezbytné pro porozumění rozvoji, výkonnosti nebo postavení společnosti. Pokud se některá konkrétní oblast společnosti netýká, nemusela by o ní podávat informace, pouze by musela vysvětlit, proč tomu tak je. Zveřejněné informace mohou být navíc poskytovány za celou skupinu, nikoli jednotlivými společnostmi v rámci této skupiny.

Navrhované opatření byl koncipováno jako nezávazný požadavek a ponechává společnostem značnou flexibilitu, aby mohly zveřejňovat příslušné informace způsobem, který považují za nejvhodnější. Společnosti mohou používat mezinárodní nebo vnitrostátní pokyny, které považují za vhodné (například úmluvu OSN Global Compact, ISO 26000 nebo německý kodex udržitelnosti).

Pokud jde o transparentnost diverzifikovaného zastoupení v dozorčích a správních radách, velké kotované společnosti by musely poskytovat informace o své politice rozmanitosti, která se týká věku, pohlaví, zeměpisné různorodosti, vzdělání a profesních zkušeností. Zveřejněné zprávy by stanovily cíle politiky, jak byla uplatňována, a její výsledky. Společnosti, které politiku rozmanitosti nemají, by musely vysvětlit, proč ji nemají. Tento přístup je v souladu s obecným rámcem EU pro správu a řízení společností.

Souvislosti

Toto opatření bylo oznámeno Komisí ve sdělení o Aktu o jednotném trhu v dubnu 2011 (viz IP/11/469), ve sdělení „Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011–2014“, které bylo vydáno v říjnu 2011 (viz IP/11/1238), a v akčním plánu pro právo obchodních společností a podnikové řízení přijatém v prosinci 2012 (viz IP/12/1340.

Komise vedla velmi rozsáhlé konzultace s členskými státy, podniky, investory a dalšími zúčastněnými stranami, které zahájila širokou veřejnou konzultací v listopadu 2010. V roce 2012 bylo dokončeno posouzení dopadů, v němž byly hodnoceny různé možnosti politiky se záměrem přijmout vyvážený návrh, který by umožnil dosáhnout významného pokroku v užitečném a transparentním podávání zpráv podniky tak, aby se zároveň zabránilo zbytečné administrativní zátěži.

Stávající právní předpisy EU, zejména čtvrtá směrnice o právu obchodních společností o ročních účetních závěrkách, se zabývají zveřejňováním nefinančních informací, kdy si společnosti mohou zvolit, jakým způsobem zveřejní některé informace o environmentálních, sociálních a dalších aspektech svých činností. Požadavky stávajících právních předpisů se však ukázaly být nejasné a neúčinné a uplatňují se různými způsoby v různých členských státech. V současnosti pravidelně zveřejňuje tyto informace méně než 10 % největších evropských společností. Některé členské státy zatím zavedly požadavky na zveřejňování, které ustanovení čtvrté směrnice o právu obchodních společností přesahují. Například: Spojené království přijalo právní předpisy v roce 2006 a nyní je aktualizuje; Švédsko přijalo právní úpravu v roce 2007; Španělsko v roce 2011; téhož roku změnilo své právní předpisy Dánsko; Francie je nejnověji aktualizovala v květnu 2012.

Náklady velkých společností spojené s požadovaným zveřejňováním údajů jsou přiměřené hodnotě a užitečnosti informací a velikosti, vlivu a komplexnosti podniků.

Dne 6. února 2013 přijal Evropský parlament dvě usnesení („Sociální odpovědnost podniků: řádné, transparentní a odpovědné obchodní chování a udržitelný růst“ a „Sociální odpovědnost podniků: podpora zájmů společnosti a cesta k udržitelné obnově podporující začlenění“), v nichž uznává význam transparentností podniků v oblasti životního prostředí a sociálních otázkách.

Viz také MEMO/13/336.

Další informace

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar