Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 16 април 2013 г.

Комисията предлага мерки за повече прозрачност по социални и екологични въпроси

Днес Европейската комисия предложи изменение на съществуващото законодателство в областта на счетоводството с цел да се подобри прозрачността при някои големи предприятия по социални и екологични въпроси. Засегнатите дружества ще трябва да оповестяват информация относно политиките, рисковете и резултатите по отношение на въпросите, свързани с околната среда, социалните аспекти и аспектите ,свързани със служителите, зачитането на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите, както и многообразието в управителните съвети.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Днес предлагаме важно законодателство относно прозрачността на предприятията във всички сектори. Става въпрос за осигуряването на полезна информация за дружествата, инвеститорите и обществото като цяло — нещо, за което отдавна настоява инвеститорската общност. Дружествата, които вече публикуват информация за своите финансови и нефинансови резултати, възприемат по-далечна перспектива при вземането на решения. Те имат по-ниски разходи за финансиране, привличат и задържат талантливи служители и в крайна сметка имат по-голям успех. Това е важно за конкурентоспособността на Европа и за създаването на повече работни места. Най-добрите практики трябва да се превърнат в стандарт. Новите правила ще важат само за големите предприятия с над 500 служители, тъй като разходите за малките и средните предприятия (МСП), ако те трябва да прилагат тези нови правила, биха могли да надхвърлят ползите.“

Съгласно предложението от големите дружества с над 500 служители ще се изисква да оповестяват подходяща и съществена информация по екологични и социални въпроси в своите годишни отчети. Възприемането на този подход гарантира, че административната тежест е сведена до минимум. Ще се предоставя кратка информация, която е необходима, за да се добие представа за развитието, резултатите или позицията на дружеството, вместо да се изготвя цялостен и подробен доклад за устойчивостта. Ако докладването в определена област няма отношение към дадено дружество, то няма да бъде задължено да докладва, а само ще трябва да обясни защо тази област не го засяга. Освен това оповестяването може да става на равнище група, а не от всяко отделно дружество в рамките на групата.

Предложената мярка е замислена като незадължителна и оставя на дружествата значителна свобода да оповестяват значима информация по начина, който те считат за най-полезен. Дружествата могат да използват международни или национални насоки, които считат за подходящи (например инициативата на ООН „Глобален договор“, ISO 26000 или германския кодекс за устойчивост).

По отношение на прозрачността относно многообразието в управителните съвети, от големите публично търгувани дружества ще се изисква да предоставят информация относно своята политика за многообразие, обхващаща възраст, пол, географски произход, образование и професионален опит. В оповестяването ще се описват целите на политиката, как се прилага тя и резултатите от нея. Дружествата, които не прилагат политика за многообразие, ще трябва да обяснят защо това е така. Този подход е в съответствие с общата рамка на ЕС за корпоративното управление.

Контекст

Тази мярка беше обявена от Комисията в съобщението „Акт за единния пазар“ от април 2011 г. (вж. IP/11/469), в съобщението „Обновена стратегия за периода 2011―2014 г. за корпоративната социална отговорност“, публикувано през октомври 2011 г. (вж. IP/11/1238), и в Плана за действие относно дружественото право и корпоративното управление, приет през декември 2012 г. (вж. IP/12/1340).

Комисията взе участие в много обстойни консултации с държавите членки, предприятията, инвеститорите и други заинтересовани страни, които започнаха с широка обществена консултация през ноември 2010 г. Оценката на въздействието приключи през 2012 г., като в нейните рамки бяха разгледани различни варианти на действие с намерението да се приеме балансирано предложение, което да даде възможност за значителен напредък в посока на едно полезно и прозрачно отчитане на предприятията, като се избегне обаче ненужна административна тежест.

Действащото законодателство на ЕС, по-специално Четвъртата директива в областта на дружественото право относно годишните счетоводни отчети, засяга оповестяването на нефинансова информация по начин, който позволява на дружествата да решат дали да публикуват определена информация относно екологични, социални и други аспекти на техните дейности. Изискванията на съществуващото законодателство обаче се оказаха неясни и неефективни и се прилагаха по различни начини в различните държави членки. Понастоящем по-малко от 10 % от най-големите дружества в ЕС оповестяват редовно такава информация. С течение на времето някои държави членки въведоха изисквания за оповестяване на информация, които надхвърлят тези в Четвъртата директива в областта на дружественото право. Например през 2006 г. Обединеното кралство въведе законодателство, което в момента се актуализира; Швеция прие законодателство през 2007 г., Испания — през 2011 г., през същата година Дания измени своето законодателство, а последната актуализация във Франция е от май 2012 г.

Разходите, свързани с изискванията за оповестяване за големите предприятия, са пропорционални на стойността и полезността на информацията и на големината и сложността на предприятията.

На 6 февруари 2013 г., Европейският парламент прие две резолюции („Корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж“ и „Корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване“), в които се признава значението на прозрачността на дружествата по екологични и социални въпроси.

Вж. също MEMO/13/336.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar