Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 april 2013

Stärka Europas katastrofberedskap

Europeiska kommissionen lägger idag fram ett paket med två delar: en strategi för anpassning till klimatförändringar och en grönbok om försäkringar vid katastrofer. I EU-strategin för anpassning till klimatförändringar fastställs ramar och mekanismer för att ytterligare stärka EU:s beredskap för nuvarande och framtida klimatpåverkan. Kommissionen har också antagit en grönbok om försäkringar vid naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor. I och med detta offentliga samråd inleds en bred debatt om hur tillräckliga och tillgängliga de befintliga försäkringsmöjligheterna är.

–Att minska växthusgasutsläppen i världen måste vara vår främsta prioritering för att hålla den globala uppvärmningen under 2°C och undvika farliga klimatförändringar, säger Connie Hedegaard, EU-kommissionär med ansvar för klimatfrågor. Men de negativa följderna av klimatförändringarna är allt tydligare i dagens Europa. Anpassningen till dessa förändringar är en av de mest grundläggande utmaningarna för den territoriella utvecklingen i Europa. Vår strategi kommer att hjälpa EU:s beslutsfattare att välja de lösningar som är bäst för invånarna. Detta kommer att stimulera tillväxten, bidra till nya arbetstillfällen och förhindra potentiellt höga mänskliga, ekonomiska och miljömässiga kostnader i ett senare skede.

–Antalet naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor ökar, samtidigt som försäkringssektorns kapacitet att försäkra mot dem inte utnyttjas fullt ut, säger Michel Barnier, kommissionär med ansvar för inre marknaden och tjänster. Vi måste utforska lösningar på EU-nivå för att överbrygga försäkringsklyftan, och hitta gemensamma förebyggande åtgärder och sätt att öka medvetenheten bland allmänheten och företag. Grönboken inleder en viktig debatt om dessa frågor och kommer även att ge oss en mer fullständig överblick över situationen i olika EU-länder.

–Väl utformade försäkringsstrategier kan också tjäna som marknadsbaserade instrument för att avskräcka från riskbeteende, främja riskmedvetenhet och integrera katastrofsäkring i ekonomiska och finansiella beslut, säger Kristalina Georgieva, EU-kommissionär med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering.

Strategin har tre viktiga mål

  • Främja insatser av EU-länderna: Kommissionen kommer att uppmuntra alla EU-länder att anta övergripande anpassningsstrategier (för närvarande har 15 EU-länder sådana) och kommer att tillhandahålla finansiering för att hjälpa dem att bygga upp sin anpassningsförmåga och vidta åtgärder. Den kommer också att stödja anpassningen i städerna genom att införa ett frivilligt åtagande som grundar sig på borgmästaravtalet.

  • Åtgärder för ”klimatsäkring” på EU-nivå: Detta ska åstadkommas genom att man ytterligare stimulerar anpassningen inom centrala sårbara sektorer, t.ex. jordbruk, fiske och sammanhållningspolitik, ser till att infrastrukturen i Europa blir mer motståndskraftig och främjar användningen av försäkringar mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.

  • Bättre beslutsunderlag: Detta ska uppnås genom att man förbättrar kunskapen om anpassning och vidareutvecklar klimatanpassningsplattformen European Climate Adaptation Platform (Climate-ADAPT), som ska fungera som en enda kontaktpunkt för information om anpassning i EU.

Fler arbetstillfällen och lägre kostnader

I strategin läggs tonvikt på anpassningsalternativ som är billiga, bra för ekonomin och klimatet och som är meningsfulla av en rad skäl. Strategin kommer att främja hållbar tillväxt, stimulera klimattåliga investeringar och skapa nya arbetstillfällen, särskilt inom byggsektorn, vattenförvaltning, försäkring, jordbruksteknik och förvaltning av ekosystem.

Beräkningar av framtida kostnader och fördelar visar att varje euro som satsas på översvämningsskydd kan ge besparingar på motsvarande sex euro i skadekostnader. Översvämningar under perioden 1980–2011 ledde till 2 500 dödsfall, påverkade över 5,5 miljoner människor och orsakade ekonomiska förluster på över 90 miljarder euro. Minimikostnaden för att inte anpassa sig till klimatförändringarna beräknas uppgå till 100 miljarder euro årligen 2020 och 250 miljarder euro år 2050 för hela EU.

Grönbok om katastrofförsäkringar

Liksom många andra regioner i världen är Europeiska unionen sårbar inför nästan alla typer av naturkatastrofer. Katastrofer orsakar inte bara mänskliga förluster utan skadar också värden för flera miljarder euro varje år, vilket påverkar den ekonomiska stabiliteten och tillväxten. Katastroferna kan ha gränsöverskridande effekter och kan potentiellt hota stora områden i grannländer. Även om kostnaderna för större katastrofer är lokalt koncentrerade kan de, om kostnaderna inte på ett tillfredsställande sätt täcks av försäkringar, leda till stora belastningar för de enskilda EU-ländernas budgetar, vilket kan skapa inre och yttre obalanser. Detta är därför en viktig fråga för allmänheten, företag och regeringar i hela EU.

I grönboken ställs ett antal frågor om hur tillräckliga och tillgängliga katastrofförsäkringarna är. Målet är att öka medvetenheten och bedöma om åtgärder på EU-nivå skulle kunna vara lämpliga eller motiverade för att förbättra marknaden för katastrofförsäkringar i Europeiska unionen. Mer generellt kommer denna process också att bredda kunskapsbasen och bidra till att främja försäkringar som ett verktyg för katastrofhantering, och därigenom bidra till en övergång till en kultur där man förebygger och begränsar katastrofrisker.

Nästa steg

Meddelandet om anpassningsstrategin riktar sig till övriga EU-institutioner och de ska nu komma med sina reaktioner. Kommissionen kommer att organisera en konferens för berörda parter om strategin den 29 april i Bryssel.

Det offentliga samrådet om grönboken pågår fram till och med den 30 juni 2013. När kommissionen har undersökt de mottagna bidragen kommer den att besluta om en lämplig uppföljning, som kan vara av olika slag – med eller utan lagstiftning.

Bakgrund

Europa blir varmare snabbare än andra delar av världen – Europas landtemperatur har under det senaste decenniet legat 1,3 grader högre än under förindustriell tid, jämfört med en global genomsnittlig ökning på 0,8 grader. Effekterna i EU varierar beroende på klimat och geografiska och socioekonomiska förutsättningar, men alla EU-länder är utsatta för klimatförändringar. Vissa extrema väderhändelser har blivit vanligare, bl.a. inträffar värmeböljor, skogsbränder och torka allt oftare i södra och mellersta Europa. Kraftigare nederbörd och översvämningar väntas i norra och nordöstra Europa, med ökad risk för översvämningar och erosion i kustområdena. Fler sådana händelser kommer sannolikt att öka katastrofernas omfattning och leda till avsevärda ekonomiska förluster, folkhälsoproblem och dödsfall.

I Europa är Medelhavsområdet, bergsområden, tätbefolkade flodslätter, kustområden, de yttersta randområdena och Arktis särskilt sårbara för klimatförändringarnas effekter. Dessutom bor tre fjärdedelar av befolkningen i stadsområden som kan utsättas för värmeböljor, översvämningar eller stigande havsnivåer.

Läs mer

GD Klimatpolitiks sida om anpassningen

European climate adaptation platform

MEMO/13/334

MEMO/13/335

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar