Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 april 2013

De EU beter voorbereiden op natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen

De Europese Commissie presenteert vandaag een pakket dat bestaat uit twee delen: de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering met daarin een kader en mechanismen om de paraatheid van de EU voor de huidige en toekomstige gevolgen van klimaatverandering tot een nieuw niveau te brengen, en het daaraan verwante, door de Commissie goedgekeurde Groenboek betreffende de verzekering tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen. Deze openbare raadpleging geeft het startsein voor een brede discussie over de geschiktheid en beschikbaarheid van bestaande verzekeringsmogelijkheden.

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaat, verklaarde: "De vermindering van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen moet onze topprioriteit blijven, om te zorgen dat de aarde niet meer dan 2 °C warmer wordt, en om een gevaarlijke klimaatverandering af te wenden. Maar de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zijn vandaag de dag steeds duidelijker zichtbaar in Europa. Aanpassing aan deze veranderingen is een van de meest fundamentele uitdagingen voor territoriale ontwikkeling in Europa. Onze strategie zal beleidsmakers in Europa helpen de beste oplossingen voor hun burgers te kiezen. Dit zal de groei en werkgelegenheid stimuleren en zal mogelijk hoge menselijke, economische en milieukosten in de toekomst helpen vermijden."

Michel Barnier, Europees commissaris voor Interne Markt en Diensten: "Er zijn steeds vaker natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen, terwijl de mogelijkheden om zich daartegen te verzekeren onvoldoende worden benut. Er moet gekeken worden naar manieren om de verzekeringskloof op het niveau van de EU als geheel te overbruggen, samen met gemeenschappelijke middelen voor preventie en manieren om particulieren en bedrijven hier bewuster van te maken. Dit groenboek start een belangrijk debat over deze kwesties en zal het ons ook mogelijk maken een vollediger overzicht te krijgen van de situatie in de verschillende lidstaten."

Kristalina Georgieva, Europees commissaris voor Internationale Samenwerking, Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing: "Goed ontworpen verzekeringen kunnen ook fungeren als een op de marktwerking gebaseerd instrument dat risicovol gedrag ontmoedigt, het bewustzijn van risico's verhoogt en rampenbestendigheid integreert in economische en financiële besluitvorming".

De drie belangrijkste doelstellingen van de strategie

  • Bevordering van maatregelen door de lidstaten: de Commissie zal alle lidstaten aanmoedigen veelomvattende aanpassingsstrategieën vast te stellen (momenteel hebben 15 van de lidstaten dergelijke strategieën) en zal financiële middelen beschikbaar stellen om hen te helpen hun aanpassingscapaciteiten op te bouwen en maatregelen te nemen. Ook zal de Commissie aanpassingsmaatregelen door steden steunen door middel van vrijwillige verbintenissen op basis van het "Convenant van burgemeesters"-initiatief.

  • Maatregelen voor "klimaatbestendigheid" op EU-niveau: verdere bevordering van het aanpassingsvermogen in belangrijke kwetsbare sectoren zoals de landbouw, de visserij en het cohesiebeleid om de klimaatbestendigheid van de Europese infrastructuur te vergroten en stimulering van het gebruik van verzekeringen tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen.

  • Beter onderbouwde besluitvorming door kennislacunes op het gebied van aanpassing aan te pakken en door het Europese klimaataanpassingsplatform (Climate-Adapt) verder te ontwikkelen en het centrale punt te maken voor alle informatie over aanpassing in Europa.

Banen creëren en kosten besparen

De strategie legt sterk de nadruk op aanpassingsmogelijkheden die goedkoop, goed voor zowel economie als klimaat, en om verschillende redenen zinvol zijn. De strategie zal duurzame groei bevorderen, klimaatbestendige investeringen stimuleren en nieuwe banen creëren, met name in sectoren zoals de bouw, het waterbeheer, het verzekeringswezen, agrarische technologieën en ecosysteembeheer.

Schattingen van toekomstige kosten en baten geven aan dat elke euro die aan bescherming tegen overstromingen wordt besteed tot zes euro aan schadekosten kan besparen. In de periode 1980-2011 hebben overstromingen meer dan 2 500 dodelijke slachtoffers tot gevolg gehad, meer dan 5,5 miljoen mensen getroffen en meer dan 90 miljard euro aan directe economische verliezen veroorzaakt. De minimumkosten voor de EU als geheel van het niet aanpassen aan de klimaatverandering worden geraamd op 100 miljard euro per jaar tegen 2020 en 250 miljard euro tegen 2050.

Groenboek over verzekering tegen rampen

Net als vele andere delen van de wereld is de Europese Unie kwetsbaar voor bijna alle soorten natuurrampen. Rampen veroorzaken niet alleen menselijke slachtoffers maar ook miljarden euro’s schade per jaar, en zijn dus van invloed op de economische stabiliteit en groei. Rampen kunnen grensoverschrijdende effecten hebben en mogelijkerwijs complete gebieden in aangrenzende landen bedreigen. Grote rampen kunnen — zelfs als de kosten zich tot een bepaald gebied beperken — grote interne en externe onevenwichtigheden tot gevolg hebben als zij onvoldoende door een verzekering zijn gedekt en de kosten dus door individuele lidstaten moeten worden opgevangen. Vandaar dat dit een belangrijke kwestie is voor burgers, bedrijven en overheden overal in de Europese Unie.

Het groenboek stelt een aantal vragen over de geschiktheid en beschikbaarheid van passende verzekeringen tegen rampen. Het doel hiervan is mensen bewuster te maken en te beoordelen of het passend en gerechtvaardigd is om op EU-niveau maatregelen te nemen ter verbetering van de Europese markt voor rampenverzekering. Meer in het algemeen zal dit proces ook leiden tot een vergroting van het kennisbestand, het gebruik van verzekeringen als instrument voor rampenbeheer helpen bevorderen en zo bijdragen tot een verschuiving naar een algemene cultuur van preventie van en beperking van het risico op rampen.

Volgende stappen

De mededeling over de aanpassingsstrategie is erop gericht reacties van de andere EU-instellingen los te maken. De Commissie zal op 29 april in Brussel een conferentie van belanghebbenden over de strategie houden.

De openbare raadpleging over het groenboek loopt tot 30 juni 2013. Zodra de Commissie de antwoorden heeft bestudeerd, zal zij beslissen over de beste follow-up, die verscheidene wetgevende en niet-wetgevende vormen kan aannemen.

Achtergrond

Europa warmt sneller op dan veel andere delen van de wereld: het afgelopen decennium lag de Europese landtemperatuur gemiddeld 1,3 °C hoger dan in het pre-industriële tijdperk, terwijl de wereldwijde gemiddelde stijging 0,8 °C bedraagt. De gevolgen hiervan variëren met de klimatologische, geografische en sociaaleconomische omstandigheden, maar alle lidstaten staan bloot aan klimaatverandering. Bepaalde extreme weersomstandigheden komen vaker voor, waaronder hittegolven, bosbranden en droogte in Zuid- en Midden-Europa. Voor Noord- en Noordoost-Europa liggen heviger neerslag en overstromingen in het verschiet, en een verhoogd risico van overstromingen aan en erosie van de kust. Een toename van het aantal van dergelijke omstandigheden zal waarschijnlijk de omvang van rampen vergroten en leiden tot aanzienlijke economische verliezen, problemen voor de volksgezondheid en dodelijke slachtoffers.

Van Europa zijn het Middellandse-Zeegebied, berggebieden, dichtbevolkte riviervlakten, kustgebieden, perifere regio’s en het Noordpoolgebied bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien woont drie vierde van de bevolking in stedelijke gebieden die bloot kunnen staan aan hittegolven, overstromingen en zeespiegelstijgingen.

Meer informatie

Pagina van DG CLIMA over aanpassing

Europees klimaataanpassingsplatform

MEMO/13/334

MEMO/13/335

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar