Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 april 2013

Nya EU-regler för säkrare och miljövänligare lastbilar

Europeiska kommissionen föreslog i dag nya bestämmelser för att göra det möjligt för tillverkarna att utveckla mer aerodynamiska lastbilar som kommer att minska bränsleförbrukningen med 7–10 %, minska utsläppen av växthusgaser, och också öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Förslaget kommer att göra det möjligt att tillverka strömlinjeformade karosser och använda aerodynamiska spoilrar baktill på släpfordonet. Dessa åtgärder kommer att förbättra fordonens aerodynamik betydligt och göra det möjligt att för typiska lastbilstransporter som omfattar längre sträckor på 100 000 km, spara cirka 5 000 euro per år i bränslekostnader. Detta motsvarar en minskning på 7–10 % av utsläppen av växthusgaser (eller 7,8 ton koldioxid för samma lastbilstransporter som omfattar sträckor på 100 000 km per år). Samtidigt kommer förarens siktfält att förbättras, vilket bidrar till att man varje år kan rädda livet på 300 till 500 oskyddade trafikanter, såsom fotgängare eller cyklister.

- En rektangulär form är den minst aerodynamiska form man kan tänka sig, därför måste vi förbättra formen på lastbilarna på våra vägar. Dessa förändringar gör vägtransporterna renare och säkrare. De kommer att minska transportföretagens bränsleräkningar och ge europeiska tillverkare ett stort försprång vid utformningen av framtidens lastbil, en grönare lastbil för den globala marknaden, sade kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transportfrågor.

e bestämmelser som anger specifikationerna för tunga transportfordon härrör från 1996 (direktiv 96/53/EG). Dessa behöver nu uppdateras för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen.

De viktigaste fördelarna med förslaget ger:

  • Bättre miljöprestanda: Inom EU är transporterna beroende av olja och oljeprodukter med upp till 96 procent av sitt energibehov1. En minskning av bränslekonsumtionen med 7–10 % för godstransporter över långa vägsträckor kommer att utgöra viktiga ekonomiska och miljömässiga bidrag. Dessutom tillåts enligt förslaget ytterligare vikt för att ge plats åt de tyngre batterier som krävs av de alternativa framdrivningssystemen (hybrid, el) för lastbilar, framför allt i tätområden, och bussar. Lastbilarnas lastkapacitet kommer dock inte att ändras.

  • Ökad trafiksäkerhet: Den nuvarande ”rektangulära formen” på karosserna kan öka personskadornas svårighetsgrad vid en kollision. Den minskar också förarens siktfält i sidled. Detta är särskilt farligt för cyklister och fotgängare vid vägkorsningar. En mer strömlinjeformad kaross ökar siktfältet och vid kollisioner vid låga hastigheter, vanligtvis i stadsmiljö, minskar risken för allvarliga skador.

  • Bättre för transportföretagen: Förbättrad aerodynamik på fordonen kommer att för typiska lastbilstransporter som omfattar längre sträckor på 100 000 km, spara cirka 5 000 euro per år i bränslekostnader.

  • Industriella möjligheter för fordonstillverkare: Europeiska tillverkare av tunga fordon är marknadsledande och sektorn är en av de branscher som investerar mest i forskning och utveckling. Utformningen av nya aerodynamiska karosser och bakre spoilrar ger tillverkarna en möjlighet att utveckla nya modeller, vilket kommer att främja skapande av arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i Europa.

  • Mer enhetliga kontroller och minskade skador på vägarna: Upp till en tredjedel av de kontrollerade fordonen är överlastade, vilket orsakar skador på vägarna och äventyrar säkerheten. Vägningssystem i fordonen som är kopplade till den digitala färdskrivaren och stationer för att väga rullande fordon längs huvudvägarna kommer att möjliggöra mer enhetliga kontroller mellan länderna. Övervikten på lastbilar beräknas för närvarande kosta skattebetalarna 950 miljoner euro per år.

  • Främjande av intermodala transporter: Byråkratin kommer att minska, vilket gör det möjligt att lättare växla 45 fots-containrar mellan fartyg, väg och järnväg.

I juni 2012 gav vice ordförande Siim Kallas vägledning om de villkor enligt vilka längre lastbilar kan resa över gränserna. Den viktigaste punkten i denna vägledning var att betona att användningen av längre fordon är en fråga för de enskilda medlemsstaterna, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, som grundas på olika lokala förhållanden. Ingen medlemsstat är skyldig att tillåta användningen av längre fordon om de inte anser det lämpligt. I vägledningen anges dock att användningen av längre fordon kan godkännas av angränsande medlemsstater så länge den fortsätter att begränsas till transporter bara mellan de två medlemsstater som redan tillåter detta, och inte påtagligt påverkar den internationella konkurrensen. Denna vägledning har nu införts i det omarbetade direktivet.

Vad är nästa steg?

Det nuvarande förslaget måste antas av Europaparlamentet och medlemsstaterna innan det kan bli gällande lag. Den nya lastbilarna förväntas kunna ses på vägarna senast 2018–2020.

För närmare upplysningar se också:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Nuvarande direktiv 96/53/EG

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Europeiska kommissionen, EU Energy and Transport in Figures, 2010 http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm.


Side Bar