Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 12 kwietnia 2013 r.

CERN: Spotkanie komisarz Vassiliou ze stypendystami programu „Marie Curie”

Androulla Vassiliou, unijna komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, wybiera się z wizytą 15 kwietnia do siedziby Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Genewie, gdzie spotka się z naukowcami, których badania finansowane są ze środków unijnych działań „Marie Curie”. Znajdą się wśród nich członkowie zespołu, który latem zeszłego roku odkrył bozon Higgsa (IP/12/755), oraz naukowcy prowadzący badania nad najnowszymi technikami obrazowania trójwymiarowego, dzięki którym można będzie udoskonalić metody leczenia nowotworów. Na realizację 35 inicjatyw badawczo-szkoleniowych CERN-u w ramach działań „Marie Curie” przeznaczono w sumie kwotę 44 mln euro.

Celem nowego projektu ENTERVISION jest ustanowienie europejskiej sieci szkoleniowej w zakresie technik cyfrowego obrazowania medycznego stosowanych w radioterapii nowotworów. Techniki te polegają na wykorzystywaniu cząstek subatomowych w celu stworzenia precyzyjnej terapii promieniowaniem, która ma umożliwić wczesne wykrywanie nowotworów i udoskonalenie form leczenia. Trójwymiarowe obrazowanie medyczne zapewnia bardziej dokładne informacje niż tradycyjna technologia promieni rentgenowskich. Projekt uzyskał 3,8 mln euro z budżetu działań „Marie Curie”.

Komisarz Vassiliou powiedziała: „CERN i działania «Marie Curie» to idealni partnerzy, ponieważ wyznają tę samą filozofię, zgodnie z którą miarą osiągnięć naukowych jest to, w jakim stopniu ich wyniki zmieniają świat na lepsze. Dlatego też Komisja wezwała państwa członkowskie i Parlament Europejski do zagwarantowania tym działaniom odpowiedniego poziomu finansowania w przyszłym budżecie UE. Jestem dumna, że działania „Marie Curie” mogły się przyczynić do odkrycia bozonu Higgsa oraz do takich projektów badawczych jak ENTERVISION, dzięki któremu doskonali się metody leczenia nowotworów i kształci się nowe pokolenie naukowców zajmujących się tą ważną dziedziną.”

Szesnastu młodych naukowców uczestniczy w koordynowanym przez CERN czteroletnim specjalistycznym programie szkoleniowym ENTERVISION, łączącym w sobie zagadnienia z dziedziny fizyki, medycyny, elektroniki, informatyki, radiobiologii oraz inżynierii. W projekcie uczestniczą partnerzy z sektora publicznego i prywatnego, dziesięć wiodących placówek akademickich i ośrodków badawczych, jak również firma IBA, europejski lider w dziedzinie terapii cząsteczkowej.

Podczas wizyty komisarz spotka się z dyrektorem generalnym CERN-u Rolfem Heuerem, aby przedyskutować przyszłą współpracę tej organizacji z UE (przede wszystkim w ramach działań „Marie Curie”) oraz z Johannem N. Schneiderem-Ammannem, ministrem gospodarki, edukacji i badań naukowych Konfederacji Szwajcarskiej.

Kontekst

Jaki jest cel działań „Marie Curie”?

Działania „Marie Curie” wspierają działalność badawczą w Europie poprzez finansowanie programów, którymi zarządza Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej. Ogółem na działania te przeznaczono 4,7 mld euro z funduszy UE w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR). Ten program ramowy jest najważniejszym unijnym pakietem finansowania badań naukowych na lata 2007−2013 i dysponuje budżetem o łącznej wartości 50 mld euro.

Za pośrednictwem działań „Marie Curie” w ramach 7PR wsparcie finansowe uzyskało około 60 tys. naukowców. W grupie tej znaleźli się przedstawiciele prawie 130 narodowości. Ponad połowa badań prowadzonych z wykorzystaniem środków z tego programu poświęcona jest wyzwaniom społecznym, takim jak opieka zdrowotna, zmiany klimatu czy niedobory energii. Kobiety stanowią 38 proc. naukowców korzystających z tego dofinansowania, zaś ponad połowa firm uczestniczących w projektach to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Od 2007 roku w ramach działań „Marie Curie” finansowanie, którego łączna kwota wyniosła 220 mln euro, otrzymało 570 projektów ze Szwajcarii.

Co się stanie z działaniami „Marie Curie” po 2014 roku?

Działania będą nadal realizowane w ramach inicjatywy „Horyzont 2020” pod nazwą działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA). Staną się one głównym unijnym programem oferującym granty na studia doktoranckie, z których skorzysta około 25 tys. doktorantów. Studia te obejmować będą programy doktoranckie realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami i innymi uczelniami oraz inne wysokiej jakości programy szkoleniowe. Priorytetem będzie powiązanie badań naukowych z innymi umiejętnościami, które zwiększą szanse absolwentów na rynku pracy.

Państwa członkowskie ustaliły, że ze względu na znaczący wkład inicjatywy „Horyzont 2020” na rzecz inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki europejskiej, poziom jej finansowania w ciągu najbliższych siedmiu lat będzie wyższy w porównaniu z poziomem w roku 2013. Parlament Europejski i Rada muszą jeszcze jednak osiągnąć ostateczne porozumienie w sprawie nowego programu.

Czym jest CERN?

Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) to laboratorium fizyki cząstek elementarnych będące światowym liderem w swojej dziedzinie. Ma ona swoją siedzibę w Genewie. Obecnie jej członkami są Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Rumunia jest jednym z kandydatów, a Cypr, Izrael i Serbia są członkami stowarzyszonymi na etapie przygotowań do członkostwa. Federacja Rosyjska, Indie, Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki, Turcja, Komisja Europejska i UNESCO mają status obserwatora.

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska: Kształcenie i szkolenie

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Entervision w serwisie CORDIS

http://entervision.web.cern.ch/entervision/Strona projektu Entervision

CERN

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar