Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. apríla 2013

Pokrok v riešení predčasného ukončovania školskej dochádzky a vo zvyšovaní podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí – muži a chlapci však stále viac zaostávajú

Podľa aktuálnych údajov za rok 2012, ktoré dnes zverejnil Eurostat, väčšina členských štátov EÚ pokročila v dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania – do roku 2020 znížiť pod 10 % podiel osôb, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku, a zvýšiť podiel mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským (terciárnym alebo rovnocenným) vzdelaním nad 40 %. Stále však pretrvávajú významné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi i medzi rodmi. Priemerný podiel mladých ľudí v EÚ, ktorí školskú dochádzku ukončia predčasne, sa z 13,5 % v roku 2011 znížil na aktuálnych 12,8 %. V roku 2012 malo ukončené terciárne vzdelanie 35,8 % obyvateľov EÚ vo veku 30 – 34 rokov, pričom v predchádzajúcom roku to bolo 34,6 %.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Pokrok v dosahovaní našich cieľov v oblasti vzdelávania je v čase hospodárskej neistoty pozitívnou správou. V budúcnosti si pracovné miesta budú vyžadovať vyššiu kvalifikáciu a tieto čísla nám hovoria, že máme viac mladých ľudí, ktorí sú odhodlaní naplno rozvinúť svoj potenciál. Vidíme tiež, že sa vypláca snaha o zdokonalenie európskych vzdelávacích systémov a zlepšenie dostupnosti vzdelania. Vyzývam všetky členské štáty, nech vytrvajú vo svojom úsilí, aby sme dosiahli naše ciele na rok 2020; platí to najmä pre krajiny, ktoré pokrok nezaznamenali alebo ktorých výsledky sa oproti predošlému roku zhoršili. Tie by som chcela požiadať, aby svoje snahy znásobili a aby čerpali z množstva osvedčených postupov, ktoré sú k dispozícii.“

V 12 členských štátoch (Rakúsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko) je už podiel predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10-percentnou cieľovou hodnotou stratégie Európa 2020, pričom Írsko túto hodnotu dosiahlo po prvý raz. Španielsko (24,9 %), Malta (22,6 %) a Portugalsko (20,8 %) síce vykazujú najvyššie podiely predčasného ukončenia školskej dochádzky, no v porovnaní s rokom 2011 pokročili. Nemecko, Grécko, Írsko, Lotyšsko a Spojené kráľovstvo tento podiel znížili aspoň o jeden percentuálny bod, no miera sa zvýšila v Bulharsku, na Cypre, v Českej republike, Maďarsku, Luxembursku, Poľsku, na Slovensku, v Slovinsku a vo Švédsku.

Podiel 30 – 34 ročných obyvateľov s vysokoškolským titulom v roku 2012 prekročil 40-percentnú cieľovú hodnotu stratégie Európa 2020 v 12 členských štátoch (Belgicko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo). Poľsko a Slovinsko pravdepodobne prekročia 40 % v budúcom roku. Podiel mladých ľudí s vysokoškolskou kvalifikáciou je naďalej nízky v Taliansku (21,7 %), na Slovensku (23,7 %), v Rumunsku (21,8 %), na Malte (22,4 %), v Českej republike (25,6 %) a v Portugalsku (27,2 %). Znepokojujúce je, že v roku 2012 mierne klesla už i tak nízka miera ukončeného vysokoškolského vzdelania v Bulharsku (26,9 %).

Dievčatám sa vo všeobecnosti darí viac: podiel dievčat s predčasne ukončenou školskou dochádzkou je o 24 % nižší ako u chlapcov. Rozdiel je najvýraznejší na Cypre (+58 %), v Lotyšsku (+57 %), Luxembursku (+57 %) a Poľsku (+55 %); v týchto krajinách je miera predčasného ukončenia štúdia u chlapcov v porovnaní s dievčatami viac ako dvojnásobná. U žien je tiež o 27 % vyššia pravdepodobnosť ukončenia vysokoškolského vzdelania. Rodový rozdiel je najmarkantnejší v Lotyšsku (+85 %), Estónsku (+79 %), Slovinsku (+68 %) a Bulharsku (+67 %).

Súvislosti

Údaje zozbieral Eurostat v rámci výberového zisťovania pracovných síl v EÚ (EU LFS), ktoré poskytuje údaje o situácii a trendoch na trhu práce EÚ vrátane účasti na vzdelávaní a odbornej príprave a dosiahnutej úrovne vzdelania a odbornej prípravy.

Podiel osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, sa definuje ako podiel obyvateľov vo veku 18 – 24 rokov, ktorí dosiahli najviac nižšie stredné vzdelanie a už nie sú zapojení do vzdelávania alebo odbornej prípravy. Miera dosiahnutého vysokoškolského (terciárneho) vzdelania sa počíta ako podiel obyvateľstva vo veku 30 – 34 rokov s ukončeným terciárnym (alebo rovnocenným) vzdelaním.

Ďalšie kroky

Na zasadnutí Rady v februará 2013 sa členské štáty dohodli, že sa zamerajú na zlepšenie výsledkov mladých ľudí s vysokým rizikom predčasného ukončenia školskej dochádzky a slabými základnými zručnosťami. To možno dosiahnuť napríklad včasným zachytením v rámci celého vzdelávacieho systému a poskytovaním individuálnej podpory.

Budúci mesiac Európska komisia vyhodnotí prijaté opatrenia členských štátov smerujúce k dosiahnutiu hlavných cieľov stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť. Zároveň môže navrhnúť odporúčania pre jednotlivé krajiny.

Komisia podá správu o najnovšom vývoji pokiaľ ide o predčasné ukončenie školskej dochádzky a podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí v rámci najbližšieho monitora vzdelávania a odbornej prípravy (jeseň 2013).

Ďalšie informácie

Európska komisia: Predčasné ukončenie školskej dochádzky

Európska komisia: Program modernizácie vysokoškolského vzdelávania

Eurostat: Výberové zisťovanie pracovných síl

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Internetová stránka Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri: @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)

Obr. 1: Miery predčasného ukončenia školskej dochádzky v EÚ (v % za rok 2010, 2011 a 2012), posledná medziročná zmena (v percentuálnych bodoch) a národný cieľ do roku 2020

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

14.0

13.5

12.8p

-0.7

less than 10.0

Austria

8.3

8.3

7.6

-0.7

9.5

Belgium

11.9

12.3

12.0

-0.3

9.5

Bulgaria

13.9

11.8

12.5

0.7

11.0

Cyprus

12.7

11.3

11.4

0.1

10.0

Czech Republic

4.9

4.9

5.5

0.6

5.5

Denmark

11.0

9.6

9.1

-0.5

less than 10.0

Estonia

11.6

10.9

10.5

-0.4

9.5

Finland

10.3

9.8

8.9

-0.9

8.0

France

12.6

12.0

11.6

-0.4

9.5

Germany

11.9

11.7

10.5p

-1.2

less than 10.0

Greece

13.7

13.1

11.4

-1.7

9.7

Hungary

10.5

11.2

11.5

0.3

10.0

Ireland

11.4

10.8

9.7

-1.1

8.0

Italy

18.8

18.2

17.6

-0.6

15.0-16.0

Latvia

13.3

11.6b

10.5

-1.1

13.4

Lithuania

8.1

7.2

6.5

-0.7

less than 9.0

Luxembourg

7.1

6.2

8.1p

1.9

less than 10.0

Malta

24.8

23.6

22.6

-1.0

29.0

Netherlands

10.0

9.1

8.8p

-0.3

less than 8.0

Poland

5.4p

5.6p

5.7p

0.1

4.5

Portugal

28.7

23.2

20.8

-2.4

10.0

Romania

18.4

17.5

17.4

-0.1

11.3

Slovakia

4.7

5.0

5.3

0.3

6.0

Slovenia

5.0

4.2

4.4

0.2

5.0

Spain

28.4

26.5

24.9

-1.6

15.0

Sweden

6.5

6.6

7.5

0.9

less than 10.0

United Kingdom

14.9

15.0

13.5

-1.5

No target

Zdroj: Eurostat (EU LFS), b = prerušenie časového radu, p = predbežné

Poznámka: Údaje o predčasnom ukončení školskej dochádzky za Maltu boli revidované. Táto revízia sa týka klasifikácie určitých kvalifikácií na stredoškolskej úrovni. Podrobnejšie vysvetlenie je k dispozícii na webovej stránke Eurostatu. Národný cieľ sa viaže na údaje spred revízie.

Obr. 2: Rodové rozdiely v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky, chlapci = 100, 2012

Zdroj: Eurostat (EU LFS)

Poznámka pre čitateľa: Na úrovni EÚ-27 pripadá na 100 chlapcov, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, len 76 dievčat. Na Cypre je to 42 dievčat na 100 chlapcov, zatiaľ čo Bulharsko je jediná krajina, kde predčasne ukončí školskú dochádzku viac dievčat (107 na 100 chlapcov).

Obr. 3: Miera dosiahnutého terciárneho alebo rovnocenného vzdelania medzi obyvateľmi vo veku 30 – 34 rokov (v % za rok 2010, 2011 a 2012), posledná medziročná zmena (v percentuálnych bodoch) a národný cieľ do roku 2020

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

33.5

34.6

35.8p

1.2

at least 40.0

Austria1

23.5

23.8

26.3

2.5

38.0

Belgium

44.4

42.6

43.9

1.3

47.0

Bulgaria

27.7

27.3

26.9

-0.4

36.0

Cyprus

45.3

46.2

49.9

3.7

46.0

Czech Republic

20.4

23.8

25.6

1.8

32.0

Denmark

41.2

41.2

43.0

1.8

at least 40.0

Estonia

40.0

40.3

39.1

-1.2

40.0

Finland

45.7

46.0

45.8

-0.2

42.0

France

43.5

43.3

43.6

0.3

50.0

Germany2

29.8

30.7

31.9p

1.2

42.0

Greece

28.4

28.9

30.9

2

32.0

Hungary

25.7

28.1

29.9

1.8

30.3

Ireland

49.9

49.7

51.1

1.4

60.0

Italy

19.8

20.3

21.7

1.4

26.0-27.0

Latvia

32.3

35.9b

37.0

1.1

34.0-36.0

Lithuania

43.8

45.8

48.7

2.9

40.0

Luxembourg

46.1

48.2

49.6p

1.4

40.0

Malta

21.5

21.4

22.4

1.3

33.0

Netherlands

41.4

41.1b

42.3p

1.2

more than 40.0

Poland

35.3p

36.9p

39.1p

2.2

45.0

Portugal

23.5

26.1

27.2

1.1

40.0

Romania

18.1

20.4

21.8

1.4

26.7

Slovakia

22.1

23.4

23.7

0.3

40.0

Slovenia

34.8

37.9

39.2

1.3

40.0

Spain

40.6

40.6

40.1

-0.5

44.0

Sweden

45.3

46.8

47.9

0.5

40.0-45.0

United Kingdom

43.0

45.8

47.1

1.3

No target

Zdroj: Eurostat (EU LFS), b = prerušenie časového radu, p = predbežné

Obr. 4: Rodové rozdiely v oblasti dosahovania terciárneho vzdelania, chlapci = 100, 2012

Zdroj: Eurostat (EU LFS)

Poznámka pre čitateľa: Na úrovni EÚ-27 pripadá na 100 mužov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí mali v roku 2012 ukončené terciárne vzdelanie, 127 žien. V Lotyšsku je to 185 žien na 100 mužov, zatiaľ čo Luxembursko je jediná krajina, kde má terciárne vzdelanie viac mužov ako žien (97 žien na 100 mužov).

1 :

Národný cieľ Rakúska zahŕňa dosiahnuté postsekundárne vzdelanie úrovne ISCED 4a. Pri zahrnutí úrovne ISCED 4a je hodnota 37 % (2011).

2 :

Národný cieľ Nemecka zahŕňa dosiahnuté postsekundárne vzdelanie úrovne ISCED 4. Pri zahrnutí úrovne ISCED 4 je hodnota 42 % (2011).


Side Bar