Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 11. aprīlī

Sasniegumi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmu risināšanā un augstākās izglītības iegūšanas veicināšanā — taču vīrieši arvien vairāk atpaliek

Eurostat šodien publicēja jaunākos datus par 2012. gadu, kuros norādīts, ka lielākā daļa dalībvalstu ir guvušas panākumus, īstenojot stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus izglītības jomā, lai līdz 2020. gadam zem 10 % samazinātu to jauniešu īpatsvaru, kuri priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, un virs 40 % palielinātu to jauniešu īpatsvaru, kuri ir ieguvuši augstāko (terciāro vai līdzvērtīgu) izglītību. Tomēr starp dalībvalstīm un starp sievietēm un vīriešiem joprojām pastāv lielas atšķirības. To jauniešu īpatsvars, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības, Eiropas Savienībā patlaban ir vidēji 12,8 %, kas ir mazāk nekā 2011. gadā (13,5 %). 2012. gadā terciāro izglītību bija ieguvuši 35,8 % iedzīvotāju vecumā no 30 līdz 34 gadiem, pagājušajā gadā tādu bija 34,6 %.

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu sacīja: “Izglītības jomā noteikto mērķu sasniegšanā gūtie panākumi ekonomiskās nenoteiktības laikā sniedz pozitīvu vēstījumu. Nākotnē darbiniekiem būs nepieciešama augstāka kvalifikācija, un šie dati parāda, ka arvien vairāk jauniešu ir apņēmušies pilnībā īstenot savas spējas. Mēs arī redzam, ka atmaksājas centieni uzlabot Eiropas izglītības sistēmas un sekmēt to pieejamību. Es mudinu dalībvalstis šos centienus pastiprināt, lai mēs sasniegtu savus 2020. gada mērķus. Tas īpaši attiecas uz tām valstīm, kuras nav panākušas progresu vai kuru veikums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija sliktāks. Es aicinu šīs valstis pastiprināt centienus un sekot daudzajiem labas prakses piemēriem.”

12 dalībvalstīs (Austrijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Īrijā, Lietuvā, Luksemburgā, Nīderlandē, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā un Zviedrijā) priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skolēnu īpatsvars patlaban ir zem “Eiropa 2020” noteiktajiem 10 %, turklāt Īrija šādu līmeni ir sasniegusi pirmoreiz. Spānijai (24,9 %), Maltai (22,6 %) un Portugālei (20,8 %) ir augstākais priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītājs, taču salīdzinājumā ar 2011. gadu tās ir panākušas progresu. Apvienotajā Karalistē, Grieķijā, Īrijā, Latvijā un Vācijā priekšlaicīgi mācību pārtraukušo īpatsvars samazinājās par vismaz vienu procentpunktu, taču Bulgārijā, Čehijas Republikā, Kiprā, Luksemburgā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā, Ungārijā un Zviedrijā tas palielinājās.

2012. gadā to iedzīvotāju īpatsvars vecumā no 30 līdz 34 gadiem, kuri ieguvuši augstāko izglītību, 12 dalībvalstīs (Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Kiprā, Īrijā, Lietuvā, Luksemburgā, Nīderlandē, Somijā, Spānijā un Zviedrijā) pārsniedza „Eiropa 2020” 40 % mērķi. Plānots, ka Polija un Slovēnija šos 40 % pārsniegs nākamgad. Augstāko izglītību ieguvušo jauniešu īpatsvars joprojām ir neliels Čehijas Republikā (25,6 %), Itālijā (21,7 %), Maltā (22,4 %), Portugālē (27,2 %), Rumānijā (21,8 %) un Slovākijā (23,7 %). Satraucoši ir tas, ka 2012. gadā Bulgārijā mazliet samazinājās jau tā zemais terciārās izglītības ieguvēju īpatsvars (26,9 %).

Kopumā meiteņu vidū rādītāji ir labāki: priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas īpatsvars meiteņu vidū ir par 24 % zemāks nekā zēnu vidū. Vislielākās atšķirības pastāv Kiprā (+58 %), Latvijā (+57 %), Luksemburgā (+57 %) un Polijā (+55 %), kur priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas īpatsvars zēnu vidū ir vairāk nekā divas reizes lielāks nekā meiteņu vidū. Turklāt par 27 % vairāk sieviešu ir ieguvušas augstāko izglītību. Vislielākās atšķirības starp dzimumiem pastāv Latvijā (+85 %), Igaunijā (+79 %), Slovēnijā (+68 %) un Bulgārijā(+67 %).

Vispārīga informācija

Eurostat šos datus apkopoja kā daļu no ES Darbaspēka apsekojuma, kurā sniegti dati par ES darba tirgus situāciju un tendencēm, tostarp par iesaisti un sasniegumiem izglītībā un apmācībā.

Mācību priekšlaicīgu pārtraucēju skaitu rēķina kā tādu 18–24 gadu vecu jauniešu īpatsvaru, kuru izglītības līmenis nav augstāks par pamatskolas izglītību un kuri neturpina ne izglītību, ne apmācību. Augstākās (terciārās) izglītības ieguvēju skaitu rēķina kā tādu 30–34 gadu vecu jauniešu īpatsvaru, kuri ieguvuši terciāro (vai līdzvērtīgu) izglītību.

Turpmākie pasākumi

Padomes 2013. gada februārī sanāksmē dalībvalstis piekrita pievērsties to jauniešu snieguma uzlabošanai, attiecībā uz kuriem pastāv liels priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks un kuriem ir zems pamatprasmju līmenis. To var panākt, piemēram, šādus jauniešus savlaicīgi konstatējot izglītības sistēmā un sniedzot viņiem individuālu atbalstu.

Nākammēnes Eiropas Komisija novērtēs pasākumus, ko dalībvalstis īstenojušas, lai sasniegtu izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķus. Komisija, iespējams, arī sniegs katrai valstij adresētus specifiskus ieteikumus.

Par jaunākajām norisēm attiecībā uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas un terciārās izglītības ieguvēju īpatsvaru Komisija ziņos arī gaidāmajā izdevuma “Education and Training Monitor” numurā (2013. gada rudenī).

Sīkāka informācija

Eiropas Komisija: Priekšlaicīga mācību pārtraukšana

Eiropas Komisija: Augstākās izglītības modernizācijas programma

Eurostat: Darbaspēka apsekojums

Eiropas Komisija: Izglītība un apmācība

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Andrulas Vasiliu tvīti: @VassiliouEU

Kontaktinformācija:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Tviterī: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1. attēls. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas īpatsvars ES (procentos; 2010., 2011. un 2012. g.), pārmaiņas iepriekšējā gada laikā (procentpunktos) un valsts līmeņa mērķis 2020. gadam

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

14.0

13.5

12.8p

-0.7

less than 10.0

Austria

8.3

8.3

7.6

-0.7

9.5

Belgium

11.9

12.3

12.0

-0.3

9.5

Bulgaria

13.9

11.8

12.5

0.7

11.0

Cyprus

12.7

11.3

11.4

0.1

10.0

Czech Republic

4.9

4.9

5.5

0.6

5.5

Denmark

11.0

9.6

9.1

-0.5

less than 10.0

Estonia

11.6

10.9

10.5

-0.4

9.5

Finland

10.3

9.8

8.9

-0.9

8.0

France

12.6

12.0

11.6

-0.4

9.5

Germany

11.9

11.7

10.5p

-1.2

less than 10.0

Greece

13.7

13.1

11.4

-1.7

9.7

Hungary

10.5

11.2

11.5

0.3

10.0

Ireland

11.4

10.8

9.7

-1.1

8.0

Italy

18.8

18.2

17.6

-0.6

15.0-16.0

Latvia

13.3

11.6b

10.5

-1.1

13.4

Lithuania

8.1

7.2

6.5

-0.7

less than 9.0

Luxembourg

7.1

6.2

8.1p

1.9

less than 10.0

Malta

24.8

23.6

22.6

-1.0

29.0

Netherlands

10.0

9.1

8.8p

-0.3

less than 8.0

Poland

5.4p

5.6p

5.7p

0.1

4.5

Portugal

28.7

23.2

20.8

-2.4

10.0

Romania

18.4

17.5

17.4

-0.1

11.3

Slovakia

4.7

5.0

5.3

0.3

6.0

Slovenia

5.0

4.2

4.4

0.2

5.0

Spain

28.4

26.5

24.9

-1.6

15.0

Sweden

6.5

6.6

7.5

0.9

less than 10.0

United Kingdom

14.9

15.0

13.5

-1.5

No target

Avots: Eurostat (ES DSA); b = laikrindu pārtraukums, p = provizoriski

Piezīme: Tika pārskatītas Maltas laikrindas saistībā ar mācību priekšlaicīgu pārtraucēju skaitu. Šī pārskatīšana attiecas uz dažu vidusskolas līmeņa kvalifikāciju klasifikāciju. Sīkāks skaidrojums pieejams Eurostat tīmekļa vietnē. Slejā par valsts līmeņa mērķi norādīti dati pirms pārskatīšanas.

2. attēls. Atšķirības starp dzimumiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jomā 2012. gadā (zēni =100)

Avots: Eurostat (ES DSA)

Piezīme: ES-27 līmenī uz katriem 100 zēniem mācības priekšlaicīgi pārtrauc tikai 76 meitenes. Kiprā tās ir 42 meitenes uz katriem 100 zēniem, savukārt Bulgārija ir vienīgā valsts, kurā priekšlaicīgi mācību pārtraukušo meiteņu skaits ir lielāks nekā zēnu skaits (107 meitenes uz katriem 100 zēniem).

3. attēls. Terciārās vai līdzvērtīgas izglītības ieguvēju īpatsvars 30-34 gadu vecu jauniešu vidū (procentos; 2010., 2011. un 2012. g,), pārmaiņas iepriekšējā gada laikā (procentpunktos) un valsts līmeņa mērķis 2020. Gadam

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

33.5

34.6

35.8p

1.2

at least 40.0

Austria1

23.5

23.8

26.3

2.5

38.0

Belgium

44.4

42.6

43.9

1.3

47.0

Bulgaria

27.7

27.3

26.9

-0.4

36.0

Cyprus

45.3

46.2

49.9

3.7

46.0

Czech Republic

20.4

23.8

25.6

1.8

32.0

Denmark

41.2

41.2

43.0

1.8

at least 40.0

Estonia

40.0

40.3

39.1

-1.2

40.0

Finland

45.7

46.0

45.8

-0.2

42.0

France

43.5

43.3

43.6

0.3

50.0

Germany2

29.8

30.7

31.9p

1.2

42.0

Greece

28.4

28.9

30.9

2

32.0

Hungary

25.7

28.1

29.9

1.8

30.3

Ireland

49.9

49.7

51.1

1.4

60.0

Italy

19.8

20.3

21.7

1.4

26.0-27.0

Latvia

32.3

35.9b

37.0

1.1

34.0-36.0

Lithuania

43.8

45.8

48.7

2.9

40.0

Luxembourg

46.1

48.2

49.6p

1.4

40.0

Malta

21.5

21.4

22.4

1.3

33.0

Netherlands

41.4

41.1b

42.3p

1.2

more than 40.0

Poland

35.3p

36.9p

39.1p

2.2

45.0

Portugal

23.5

26.1

27.2

1.1

40.0

Romania

18.1

20.4

21.8

1.4

26.7

Slovakia

22.1

23.4

23.7

0.3

40.0

Slovenia

34.8

37.9

39.2

1.3

40.0

Spain

40.6

40.6

40.1

-0.5

44.0

Sweden

45.3

46.8

47.9

0.5

40.0-45.0

United Kingdom

43.0

45.8

47.1

1.3

No target

Avots: Eurostat (ES DSA); b = laikrindu pārtraukums, p = provizoriski

4. attēls. Atšķirības starp dzimumiem terciāras izglītības iegūšanas jomā 2012. gadā (zēni =100)

Avots: Eurostat (ES DSA)

Piezīme: ES-27 līmenī 2012. gadā terciāras izglītības iegūšanas jomā uz katriem 100 vīriešiem vecumā no 30 līdz 34 gadiem ir 127 sievietes. Latvijā tās ir 185 sievietes uz katriem 100 vīriešiem, savukārt Luksemburga ir vienīgā valsts, kurā terciāru izglītību ieguvušo vīriešu skaits pārsniedz sieviešu skaitu (97 sievietes uz katriem 100 vīriešiem).

1 :

Austrijas mērķis ietver ISCED 4a pēcskolas izglītības iegūšanu. Iekļaujot ISCED 4a, tika iegūti 37 % (2011.g.).

2 :

Vācijas mērķis ietver ISCED 4 pēcskolas izglītības iegūšanu. Iekļaujot ISCED 4, tika iegūti 42 % (2011.g.).


Side Bar