Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. balandžio 11 d.

Mažinant mokyklos nebaigiančių jaunuolių ir didinant aukštąjį išsilavinimą įgyjančių asmenų skaičių daroma pažanga, tačiau vyrų pasiekimai kol kas nepakankami

Šiandien paskelbtais Eurostato 2012 m. duomenimis, dauguma ES valstybių narių padarė pažangą siekdamos su švietimu susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų: iki 2020 m. sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų dalį iki mažiau kaip 10 proc. ir padidinti aukštąjį (ar lygiavertį) išsilavinimą įgyjančių asmenų dalį iki 40 proc. Vis dėlto atotrūkis tiek tarp valstybių narių, tiek tarp vyrų ir moterų tebėra didelis. Šiuo metu ES šalyse mokyklos nebaigia vidutiniškai 12,8 proc. jaunuolių. 2011 m. tokių buvo 13,5 proc. 2012 m. aukštąjį išsilavinimą ES buvo įgiję 35,8 proc. 30–34 m. asmenų, palyginti su 34,6 proc. 2011 m.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou kalbėjo: „Šiais ekonominio netikrumo laikais džiugu girdėti apie pažangą švietimo srityje. Ateityje darbo rinkoje bus reikalaujama aukštesnės kvalifikacijos, o šie skaičiai rodo, kad vis daugiau jaunuolių ryžtingai siekia išnaudoti savo potencialą. Taip pat matome, kad pastangos gerinti Europos švietimo sistemas ir didinti jų prieinamumą jau duoda rezultatų. Raginu visas valstybes nares ir toliau dėti pastangas, kad pasiektume 2020 m. tikslus. Visų pirma tai svarbu toms šalims, kuriose pažangos nepadaryta arba rezultatai suprastėjo. Kviečiu šias šalis dėti dar daugiau pastangų ir vadovautis gerosios patirties pavyzdžiais.“

12 valstybių narių (Austrija, Čekija, Danija, Suomija, Airija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Lenkija, Slovakija, Slovėnija ir Švedija) jau pasiekė strategijoje „Europa 2020“ iškeltą tikslą – jose mokyklos nebaigia mažiau nei 10 proc. jaunuolių. Airija tokį lygį pasiekia pirmą kartą. Daugiausiai žmonių mokyklos nebaigia Ispanijoje (24,9 proc.), Maltoje (22,6 proc.) ir Portugalijoje (20,8 proc.), tačiau ir šios šalys, palyginti su 2011 m., padarė pažangą. Bent vienu procentiniu punktu mokyklos nebaigiančių asmenų dalį pavyko sumažinti Vokietijai, Graikijai, Airijai, Latvijai ir Jungtinei Karalystei. Tačiau Bulgarijoje, Kipre, Čekijoje, Vengrijoje, Liuksemburge, Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Švedijoje tokių asmenų padaugėjo.

Strategijoje „Europa 2020“ iškeltą tikslą, kad aukštąjį išsilavinimą įgytų bent 40 proc. 30–34 m. asmenų, 2012 m. pasiekė 12 valstybių narių (Belgija, Kipras, Danija, Suomija, Prancūzija, Airija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė). Kitais metais pasiekti šį rodiklį ketina Lenkija ir Slovėnija. Palyginti nedaug žmonių aukštąjį išsilavinimą įgyja Italijoje (21,7 proc.), Slovakijoje (23,7 proc.), Rumunijoje (21,8 proc.), Maltoje (22,4 proc.), Čekijoje (25,6 proc.) ir Portugalijoje (27,2 proc.). Nerimą kelia tai, kad 2012 m. dar labiau sumažėjo ir taip nedidelė aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų dalis Bulgarijoje (26,9 proc.).

Mergaičių pasiekimai paprastai gerokai didesni nei berniukų – mokyklas meta 24 proc. mažiau mergaičių nei berniukų. Didžiausias atotrūkis pastebimas Kipre (58 proc.), Latvijoje ir Liuksemburge (po 57 proc.) bei Lenkijoje (55 proc.). Šiose šalyse mokyklas metančių berniukų dalis daugiau nei dvigubai viršija mergaičių. Tikimybė, kad bus įgytas aukštasis išsilavinimas, moterų atveju yra 27 proc. didesnė nei vyrų. Lyčių skirtis ryškiausia Latvijoje (+85 proc.), Estijoje (+79 proc.), Slovėnijoje (+68 proc.) ir Bulgarijoje (+67 proc.).

Pagrindiniai faktai

Eurostatas šiuos duomenis surinko atlikęs Darbo jėgos tyrimą, kuriuo vertinama ES darbo rinkos padėtis ir tendencijos, įskaitant dalyvavimą švietimo sistemoje ir išsilavinimo lygį.

Mokyklos nebaigiančių asmenų dalis – tai procentinė tik pagrindinį išsilavinimą įgijusių ir toliau nebesimokančių 18–24 m. jaunuolių dalis. Aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų dalis – procentinė aukštąjį (ar lygiavertį) išsilavinimą įgijusių 30–34 m. gyventojų dalis.

Tolesni veiksmai

2013 m. vasario mėn. vykusiame Tarybos posėdyje valstybės narės susitarė itin daug dėmesio skirti jaunuolių, kuriems gresia nebaigti mokyklos ir kurie tėra įgiję menkus pagrindinius gebėjimus, mokymosi rezultatų gerinimui. To galima siekti, pavyzdžiui, kuo anksčiau nustatant švietimo sistemų trūkumus ir teikiant individualią pagalbą.

Kitą mėnesį Europos Komisija vertins priemones, kurių imasi valstybės narės, kad pasiektų darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategijoje „Europa 2020“ iškeltus tikslus. Ji taip pat gali pateikti konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas.

Naujausius duomenis apie mokyklos nebaigiančių ir aukštąjį išsilavinimą įgyjančių asmenų dalį Komisija pateiks leidinyje „Education and Training Monitor“, kurį planuojama paskelbti 2013 m. rudenį.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Mokyklos nebaigimo problema

Europos Komisija. Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkė

Eurostatas. Darbo jėgos tyrimas

Europos Komisija. Švietimas ir mokymas

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, +32 2 295 92 58, Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, +32 2 295 96 67

1 pav. Mokyklos nebaigiančių asmenų dalis ES (proc., 2010, 2011 ir 2012 m.), 2011–2012 m. pokytis (procentiniais punktais) ir nacionalinis tikslas iki 2020 m.

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

14.0

13.5

12.8p

-0.7

less than 10.0

Austria

8.3

8.3

7.6

-0.7

9.5

Belgium

11.9

12.3

12.0

-0.3

9.5

Bulgaria

13.9

11.8

12.5

0.7

11.0

Cyprus

12.7

11.3

11.4

0.1

10.0

Czech Republic

4.9

4.9

5.5

0.6

5.5

Denmark

11.0

9.6

9.1

-0.5

less than 10.0

Estonia

11.6

10.9

10.5

-0.4

9.5

Finland

10.3

9.8

8.9

-0.9

8.0

France

12.6

12.0

11.6

-0.4

9.5

Germany

11.9

11.7

10.5p

-1.2

less than 10.0

Greece

13.7

13.1

11.4

-1.7

9.7

Hungary

10.5

11.2

11.5

0.3

10.0

Ireland

11.4

10.8

9.7

-1.1

8.0

Italy

18.8

18.2

17.6

-0.6

15.0-16.0

Latvia

13.3

11.6b

10.5

-1.1

13.4

Lithuania

8.1

7.2

6.5

-0.7

less than 9.0

Luxembourg

7.1

6.2

8.1p

1.9

less than 10.0

Malta

24.8

23.6

22.6

-1.0

29.0

Netherlands

10.0

9.1

8.8p

-0.3

less than 8.0

Poland

5.4p

5.6p

5.7p

0.1

4.5

Portugal

28.7

23.2

20.8

-2.4

10.0

Romania

18.4

17.5

17.4

-0.1

11.3

Slovakia

4.7

5.0

5.3

0.3

6.0

Slovenia

5.0

4.2

4.4

0.2

5.0

Spain

28.4

26.5

24.9

-1.6

15.0

Sweden

6.5

6.6

7.5

0.9

less than 10.0

United Kingdom

14.9

15.0

13.5

-1.5

No target

Šaltinis: Eurostatas (ES darbo jėgos tyrimas)

2 pav. Mokyklos nebaigiantys asmenys pagal lytį (2012 m.). Berniukai=100

Šaltinis: Eurostatas (ES darbo jėgos tyrimas)

Pastaba. ES 27 šimtui mokyklos nebaigiančių berniukų tenka 76 mokyklos nebaigiančios mergaitės. Kipre šimtui berniukų tenka 42 mergaitės. Bulgarija – vienintelė šalis, kurioje mokyklos nebaigia daugiau mergaičių nei berniukų (107 mergaitės šimtui berniukų).

3 pav. Aukštąjį išsilavinimą įgyjančių 30–34 m. asmenų dalis (proc., 2010, 2011 ir 2012 m.), 2011–2012 m. pokytis (procentiniais punktais) ir nacionalinis tikslas iki 2020 m.

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

33.5

34.6

35.8p

1.2

at least 40.0

Austria1

23.5

23.8

26.3

2.5

38.0

Belgium

44.4

42.6

43.9

1.3

47.0

Bulgaria

27.7

27.3

26.9

-0.4

36.0

Cyprus

45.3

46.2

49.9

3.7

46.0

Czech Republic

20.4

23.8

25.6

1.8

32.0

Denmark

41.2

41.2

43.0

1.8

at least 40.0

Estonia

40.0

40.3

39.1

-1.2

40.0

Finland

45.7

46.0

45.8

-0.2

42.0

France

43.5

43.3

43.6

0.3

50.0

Germany2

29.8

30.7

31.9p

1.2

42.0

Greece

28.4

28.9

30.9

2

32.0

Hungary

25.7

28.1

29.9

1.8

30.3

Ireland

49.9

49.7

51.1

1.4

60.0

Italy

19.8

20.3

21.7

1.4

26.0-27.0

Latvia

32.3

35.9b

37.0

1.1

34.0-36.0

Lithuania

43.8

45.8

48.7

2.9

40.0

Luxembourg

46.1

48.2

49.6p

1.4

40.0

Malta

21.5

21.4

22.4

1.3

33.0

Netherlands

41.4

41.1b

42.3p

1.2

more than 40.0

Poland

35.3p

36.9p

39.1p

2.2

45.0

Portugal

23.5

26.1

27.2

1.1

40.0

Romania

18.1

20.4

21.8

1.4

26.7

Slovakia

22.1

23.4

23.7

0.3

40.0

Slovenia

34.8

37.9

39.2

1.3

40.0

Spain

40.6

40.6

40.1

-0.5

44.0

Sweden

45.3

46.8

47.9

0.5

40.0-45.0

United Kingdom

43.0

45.8

47.1

1.3

No target

Šaltinis: Eurostatas (ES darbo jėgos tyrimas)

4 pav. Aukštąjį išsilavinimą įgyjantys asmenys pagal lytį (2012 m.). Berniukai=100

Šaltinis: Eurostatas (ES darbo jėgos tyrimas)

Pastaba. ES 27 2012 m. šimtui 30–34 m. amžiaus aukštąjį išsilavinimą įgijusių vyrų teko 127 aukštąjį išsilavinimą įgijusios moterys. Latvijoje šimtui aukštąsias mokyklas baigusių vyrų tenka 185 aukštąjį išsilavinimą įgijusios moterys. Liuksemburgas – vienintelė šalis, kurioje aukštąjį išsilavinimą įgyja daugiau vyrų nei moterų (97 moterys šimtui vyrų).

1 :

The Austrian national target includes ISCED 4a postsecondary attainment. Inclusion of ISCED 4a give 37% (2011).

2 :

The German national target includes ISCED 4 postsecondary education attainment. Inclusion of ISCED 4 give 42% (2011).


Side Bar