Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2013

Πρόοδος στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την αύξηση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — όμως οι άρρενες παραμένουν όλο και περισσότερο πίσω

Η πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε λιγότερο από 10 % και την αύξηση του ποσοστού των νέων με τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως άνω του 40 % μέχρι το 2020, σύμφωνα με νέα αριθμητικά στοιχεία για το 2012, που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ αρρένων και θηλέων. Το ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι τώρα στο 12,8% κατά μέσο όρο στην ΕΕ, όπως μειώθηκε από το 13,5 % το 2011. Το 2012 το 35,8% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών στην ΕΕ είχε ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε σύγκριση με το 34,6 % το προηγούμενο έτος.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Η πρόοδος που σημειώνεται στην επίτευξη των στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ένα θετικό μήνυμα σε μια εποχή οικονομικής αβεβαιότητας. Οι θέσεις εργασίας του μέλλοντος θα απαιτούν υψηλότερα προσόντα και τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι περισσότεροι νέοι είναι αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν πλήρως τις ικανότητές τους. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι αποδίδουν οι προσπάθειες για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρώπης και την αύξηση της προσβασιμότητας. Προτρέπω τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες αυτές, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2020· Αυτό ευσταθεί ειδικότερα για χώρες οι οποίες δεν σημείωσαν πρόοδο ή οι επιδόσεις των οποίων ήταν χειρότερες από το προηγούμενο έτος. Καλώ τις χώρες αυτές να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να ακολουθήσουν τα πολυάριθμα παραδείγματα ορθών πρακτικών.»

Σε 12 κράτη μέλη (την Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία) τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι τώρα κάτω από το 10 % του στόχου της ΕΕ, ενώ η Ιρλανδία επέτυχε το επίπεδο αυτό για πρώτη φορά. Η Ισπανία (24,9%), η Μάλτα (22,6%), και η Πορτογαλία (20,8%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά, σημείωσαν πρόοδο σε σύγκριση με το 2011. Η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Λετονία και το ΗΒ μείωσαν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου κατά μία τουλάχιστον ποσοστιαία μονάδα, αλλά το ποσοστό αυξήθηκε στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία.

Το 2012, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν πάνω από τον στόχο του 40% της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε 12 κράτη μέλη (το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, τη Σουηδία και το ΗΒ). Η Πολωνία και η Σλοβενία αναμένεται να υπερβούν το 40 % το επόμενο έτος. Το ποσοστό των νέων με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει χαμηλό στην Ιταλία (21,7%), τη Σλοβακία (23,7%), τη Ρουμανία (21,8%), τη Μάλτα (22,4%), την Τσεχική Δημοκρατία (25,6%) και την Πορτογαλία (27,2%). Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι τα ήδη χαμηλά ποσοστά αποφοίτησης από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Βουλγαρία (26,9%) μειώθηκαν ελαφρά το 2012.

Συνολικά, τα κορίτσια έχουν την τάση να τα καταφέρνουν καλύτερα: το ποσοστό των κοριτσιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι 24 % χαμηλότερο από αυτό για τα αγόρια. Η ανισότητα είναι μεγαλύτερη στην Κύπρο (+58%), τη Λετονία (+57%), το Λουξεμβούργο (+57%) και την Πολωνία (+55%), όπου το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου για τα αγόρια είναι υπερδιπλάσιο εκείνου για τα κορίτσια. Οι γυναίκες έχουν επίσης 27% περισσότερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η διαφορά μεταξύ των φύλων είναι μεγαλύτερη στη Λετονία (+85%), την Εσθονία (+79%), τη Σλοβενία (+ 67 %) και τη Βουλγαρία (+ 68 %).

Ιστορικό του φακέλου

Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από την Eurostat στο πλαίσιο της έρευνας για το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ, η οποία παρέχει δεδομένα σχετικά με την κατάσταση στην αγορά εργασίας της ΕΕ και τις τάσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής και της επιτυχίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει μόνο την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν παρακολουθούν πλέον εκπαίδευση ή κατάρτιση. Η επίτευξη του επιπέδου ανώτατης (τριτοβάθμιας) εκπαίδευσης υπολογίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επόμενα βήματα

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν στη σύνοδο του Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2013 να επικεντρωθούν στη βελτίωση των επιδόσεων των νέων που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και έχουν χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και με την παροχή εξατομικευμένης στήριξης.

Τον επόμενο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τα μέτρα που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Μπορεί να προτείνει επίσης ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης έκθεση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επικείμενη έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (φθινόπωρο του 2013).

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Early school leaving

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Modernisation agenda for higher education

Eurostat: Labour Force Survey

Eυρωπαϊκή ΕπιτροπήEducation and training

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου Androulla Vassiliou's website

Ακολουθήστε την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Πίνακας 1: Ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην ΕΕ (% το 2010, 2011 & 2012), αλλαγή κατά το τελευταίο έτος (σε ποσοστιαίες μονάδες) και εθνικός στόχος για το 2020

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

14.0

13.5

12.8p

-0.7

less than 10.0

Austria

8.3

8.3

7.6

-0.7

9.5

Belgium

11.9

12.3

12.0

-0.3

9.5

Bulgaria

13.9

11.8

12.5

0.7

11.0

Cyprus

12.7

11.3

11.4

0.1

10.0

Czech Republic

4.9

4.9

5.5

0.6

5.5

Denmark

11.0

9.6

9.1

-0.5

less than 10.0

Estonia

11.6

10.9

10.5

-0.4

9.5

Finland

10.3

9.8

8.9

-0.9

8.0

France

12.6

12.0

11.6

-0.4

9.5

Germany

11.9

11.7

10.5p

-1.2

less than 10.0

Greece

13.7

13.1

11.4

-1.7

9.7

Hungary

10.5

11.2

11.5

0.3

10.0

Ireland

11.4

10.8

9.7

-1.1

8.0

Italy

18.8

18.2

17.6

-0.6

15.0-16.0

Latvia

13.3

11.6b

10.5

-1.1

13.4

Lithuania

8.1

7.2

6.5

-0.7

less than 9.0

Luxembourg

7.1

6.2

8.1p

1.9

less than 10.0

Malta

24.8

23.6

22.6

-1.0

29.0

Netherlands

10.0

9.1

8.8p

-0.3

less than 8.0

Poland

5.4p

5.6p

5.7p

0.1

4.5

Portugal

28.7

23.2

20.8

-2.4

10.0

Romania

18.4

17.5

17.4

-0.1

11.3

Slovakia

4.7

5.0

5.3

0.3

6.0

Slovenia

5.0

4.2

4.4

0.2

5.0

Spain

28.4

26.5

24.9

-1.6

15.0

Sweden

6.5

6.6

7.5

0.9

less than 10.0

United Kingdom

14.9

15.0

13.5

-1.5

No target

Πηγή: Eurostat (EU LFS)· b= διακοπτόμενη χρονοσειρά p= προσωρινά

Σημείωση: Οι σειρές της Μάλτας για τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο έχουν αναθεωρηθεί. Η αναθεώρηση αφορά την ταξινόμηση ορισμένων τίτλων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Περισσότερες εξηγήσεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Eurostat. Ο εθνικός στόχος αναφέρεται στα στοιχεία πριν από την αναθεώρηση.

Πίνακας 2: Διαφορά μεταξύ των δύο φύλων ως προς την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, αγόρια= 100, 2012.

Πηγή: Eurostat (EU LFS)

Ερμηνευτική σημείωση: Στην ΕΕ των 27, μόνο 76 κορίτσια αντιστοιχούν σε 100 αγόρια που εγκαταλείπουν το σχολείο πρόωρα. Στην Κύπρο 42 κορίτσια αντιστοιχούν σε 100 αγόρια, ενώ η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα στην οποία τα περισσότερα από τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι κορίτσια (107 για κάθε 100 αγόρια).

Πίνακας 3: Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των ατόμων ηλικίας μεταξύ 30 και 34 ετών (% το 2010, 2011 2012), αλλαγή κατά το τελευταίο έτος (σε εκατοστιαίες μονάδες) και εθνικός στόχος για το 2020

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

33.5

34.6

35.8p

1.2

at least 40.0

Austria1

23.5

23.8

26.3

2.5

38.0

Belgium

44.4

42.6

43.9

1.3

47.0

Bulgaria

27.7

27.3

26.9

-0.4

36.0

Cyprus

45.3

46.2

49.9

3.7

46.0

Czech Republic

20.4

23.8

25.6

1.8

32.0

Denmark

41.2

41.2

43.0

1.8

at least 40.0

Estonia

40.0

40.3

39.1

-1.2

40.0

Finland

45.7

46.0

45.8

-0.2

42.0

France

43.5

43.3

43.6

0.3

50.0

Germany2

29.8

30.7

31.9p

1.2

42.0

Greece

28.4

28.9

30.9

2

32.0

Hungary

25.7

28.1

29.9

1.8

30.3

Ireland

49.9

49.7

51.1

1.4

60.0

Italy

19.8

20.3

21.7

1.4

26.0-27.0

Latvia

32.3

35.9b

37.0

1.1

34.0-36.0

Lithuania

43.8

45.8

48.7

2.9

40.0

Luxembourg

46.1

48.2

49.6p

1.4

40.0

Malta

21.5

21.4

22.4

1.3

33.0

Netherlands

41.4

41.1b

42.3p

1.2

more than 40.0

Poland

35.3p

36.9p

39.1p

2.2

45.0

Portugal

23.5

26.1

27.2

1.1

40.0

Romania

18.1

20.4

21.8

1.4

26.7

Slovakia

22.1

23.4

23.7

0.3

40.0

Slovenia

34.8

37.9

39.2

1.3

40.0

Spain

40.6

40.6

40.1

-0.5

44.0

Sweden

45.3

46.8

47.9

0.5

40.0-45.0

United Kingdom

43.0

45.8

47.1

1.3

No target

Πηγή: Eurostat (EU LFSb=διακοπτόμενη χρονοσειρά p=προσωρινά

Πίνακας 4: Διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα ως προς την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αγόρια=100, 2012.

Πηγή: Eurostat (EU LFS)

Ερμηνευτική σημείωση: Στην ΕΕ των 27, 127 γυναίκες ανά 100 άνδρες στην ηλικιακή ομάδα 30-34 ετών αποφοίτησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2012. Στη Λετονία είναι 185 κορίτσια για κάθε 100 αγόρια ενώ το Λουξεμβούργο είναι η μόνη χώρα στην οποία περισσότεροι άνδρες είχαν αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση από ό, τι γυναίκες (97 γυναίκες ανά 100 άνδρες).

1 :

Ο εθνικός στόχος της Αυστρίας περιλαμβάνει το επίπεδο 4α ISCED της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με την εισαγωγή του επιπέδου 4α ΙSCED προκύπτει 37% (2011).

2 :

Ο εθνικός στόχος της Γερμανίας περιλαμβάνει το επίπεδο 4 ISCED της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με την εισαγωγή του επιπέδου 4 ΙSCED προκύπτει 42% (2011).


Side Bar