Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 11. dubna 2013

Úspěchy při řešení předčasného ukončování školní docházky a zvyšování podílu vysokoškolsky vzdělaných lidí – muži však stále více zaostávají

Podle nových údajů za rok 2012, které dnes zveřejnil Eurostat, se většina členských států přiblížila dosažení cílů strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání, kterými jsou snížení předčasného ukončování školní docházky na méně než 10 % a zvýšení podílu mladých lidí s vysokoškolským vzděláním (terciárním nebo srovnatelným) na více než 40 % do roku 2020. Avšak i nadále existují významné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a také mezi muži a ženami. Průměrný podíl mladých lidí, kteří předčasně ukončují školní docházku, je v současnosti v EU na úrovni 12,8 %, což představuje snížení oproti 13,5 % v roce 2011. V roce 2012 mělo dokončené terciární vzdělání 35,8 % obyvatel EU ve věku 30–34 let, přičemž v roce 2011 to bylo 34,6 %.

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou uvedla: „Náš pokrok při dosahování cílu v oblasti vzdělávání je v době ekonomické nejistoty rozhodně pozitivním signálem. V budoucnu bude pro získání práce nutná vyšší kvalifikace a tyto údaje ukazují, že stále více mladých lidí je odhodláno plně využít svůj potenciál. Můžeme také vidět, že snahy o zlepšení vzdělávacích systémů v Evropě a o zvýšení jejich dostupnosti přinášejí své ovoce. Přála bych si, aby členské státy ve svém úsilí nepolevovaly, abychom mohli dosáhnout našich cílů pro rok 2020. To platí zejména pro země, které pokroku nedosáhly, nebo pro země, jejichž výsledky se oproti předchozímu roku zhoršily. Vyzývám tyto země, aby své úsilí zvýšily a inspirovaly se řadou osvědčených příkladů.

Ve 12 členských státech (Česká republika, Dánsko, Finsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko) je dnes míra předčasného ukončování školní docházky nižší než 10 % stanovených jako cíl strategie Evropa 2020, přičemž Irsko se pod tuto hranici dostává vůbec poprvé. Nejvyšší míru předčasného ukončení školní docházky mají Španělsko (24,9 %), Malta (22,6 %) a Portugalsko (20,8 %), nicméně oproti roku 2011 dosáhly pokroku. Německo, Řecko, Irsko, Lotyšsko a Spojené království dokázaly snížit míru předčasného ukončení školní docházky o nejméně jeden procentní bod, nicméně v Bulharsku, České republice, na Kypru, v Lucembursku, Maďarsku, Polsku, na Slovensku a ve Švédsku došlo k jejímu zvýšení.

Belgii, Kypru, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Španělsku, Švédsku a Spojenému království se v roce 2012 podařilo překročit cíle strategie Evropa 2012 a vysokoškolské vzdělaní mělo v těchto 12 členských státech více než 40 % obyvatel ve věku 30–34 let. Polsko a Slovinsko s vysokou pravděpodobností překročí hranici 40 % v příštím roce. V Itálii (21,7 %), na Slovensku (23,7 %), v Rumunsku (21,8 %), na Maltě (22,4 %), v České Republice (25,6 %) a v Portugalsku (27,2 %) zůstává poměr mladých lidí s vysokoškolským vzděláním i nadále na nízké úrovni. Znepokojující je skutečnost, že již tak nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v Bulharsku (26,9 %) se v roce 2012 mírně snížil.

Dívky obecně dosahují lepších výsledků: podíl žáků předčasně ukončujících školní docházku je mezi dívkami o 24 % nižší než mezi chlapci. Rozdíl je nejpropastnější na Kypru (+58 %), v Lotyšsku (+57 %), Lucembursku (+57 %) a Polsku (+55 %), kde je míra předčasného ukončení školní docházky u chlapců více než dvakrát vyšší než u dívek. Také podíl vysokoškolsky vzdělaných žen je o 27 % vyšší. Největší rozdíl mezi pohlavími existuje v tomto ohledu v Lotyšsku (+85 %), Estonsku (+79 %), Slovinsku (+68 %) a Bulharsku (+67 %).

Souvislosti

Údaje byly shromážděny Eurostatem v rámci šetření pracovních sil EU, které poskytuje údaje o situaci na trhu práce EU a trendech, včetně účasti na vzdělávacím systému a dosažené úrovně vzdělání a odborné přípravy.

Úroveň předčasného ukončování školní docházky je definována jako podíl obyvatel ve věku 18–24 let, kteří mají pouze nižší sekundární vzdělání nebo vzdělání ještě nižší a již se neúčastní vzdělávání ani odborné přípravy. Podíl vysokoškolsky (terciárně) vzdělaných lidí se vypočítává jako podíl obyvatel ve věku 30–34 let s ukončeným terciární (nebo srovnatelným) vzděláním.

Další kroky

Členské státy se na zasedání Rady v února 2013 dohodly, že se zaměří na zlepšení výsledků mladých lidí významně ohrožených rizikem předčasného ukončení školní docházky s omezenými základními dovednostmi. Toho je možné dosáhnout například včasným odhalováním těchto případů v celém vzdělávacím systému a poskytováním individuální podpory.

Příští měsíc bude Evropská komise posuzovat opatření přijatá členskými státy za účelem dosažení hlavních cílů při provádění strategie Evropa 2020 pro zaměstnanost a růst. Je možné, že Komise navrhne doporučení pro jednotlivé země.

Komise rovněž podá zprávu o nejnovějším vývoji v oblasti předčasného ukončování školní docházky a podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v rámci příštího monitoru vzdělávání a odborné přípravy (podzim 2013).

Další informace

Evropská komise: Předčasné ukončování školní docházky

Evropská komise: Program modernizace vysokoškolského vzdělávání

Eurostat: Šetření pracovních sil

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Tabulka 1: Míra předčasného ukončování školní docházky v EU (v % v letech 2010, 2011 a 2012), změna v posledním roce (v procentních bodech) a vnitrostátní cíl do roku 2020

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

14.0

13.5

12.8p

-0.7

less than 10.0

Austria

8.3

8.3

7.6

-0.7

9.5

Belgium

11.9

12.3

12.0

-0.3

9.5

Bulgaria

13.9

11.8

12.5

0.7

11.0

Cyprus

12.7

11.3

11.4

0.1

10.0

Czech Republic

4.9

4.9

5.5

0.6

5.5

Denmark

11.0

9.6

9.1

-0.5

less than 10.0

Estonia

11.6

10.9

10.5

-0.4

9.5

Finland

10.3

9.8

8.9

-0.9

8.0

France

12.6

12.0

11.6

-0.4

9.5

Germany

11.9

11.7

10.5p

-1.2

less than 10.0

Greece

13.7

13.1

11.4

-1.7

9.7

Hungary

10.5

11.2

11.5

0.3

10.0

Ireland

11.4

10.8

9.7

-1.1

8.0

Italy

18.8

18.2

17.6

-0.6

15.0-16.0

Latvia

13.3

11.6b

10.5

-1.1

13.4

Lithuania

8.1

7.2

6.5

-0.7

less than 9.0

Luxembourg

7.1

6.2

8.1p

1.9

less than 10.0

Malta

24.8

23.6

22.6

-1.0

29.0

Netherlands

10.0

9.1

8.8p

-0.3

less than 8.0

Poland

5.4p

5.6p

5.7p

0.1

4.5

Portugal

28.7

23.2

20.8

-2.4

10.0

Romania

18.4

17.5

17.4

-0.1

11.3

Slovakia

4.7

5.0

5.3

0.3

6.0

Slovenia

5.0

4.2

4.4

0.2

5.0

Spain

28.4

26.5

24.9

-1.6

15.0

Sweden

6.5

6.6

7.5

0.9

less than 10.0

United Kingdom

14.9

15.0

13.5

-1.5

No target

Zdroj: Eurostat (EU LFS); b=přerušení časové řady p=předběžný výsledek

Poznámka: Maltské řady dokumentů týkajících se osob předčasně opouštějících vzdělávací systém a odbornou přípravu byla revidována. Revize se týká klasifikace některých kvalifikací na středoškolské úrovni. Další vysvětlení je k dispozici na internetových stránkách Eurostatu. Vnitrostátní cíle se vztahují k údajům před revizí.

Tabulka 2: Předčasné ukončování školní docházky – rozdíl mezi pohlavími, chlapci = 100, 2012

Zdroj: Eurostat (EU LFS)

Vysvětlující poznámka: Na úrovni EU připadá na každých 100 chlapců, kteří předčasně ukončí školní docházku, pouze 76 dívek. Na Kypru je to 42 dívek na každých 100 chlapců, přičemž jedinou zemí, kde většinu žáků předčasně ukončujících školní docházku představují dívky, je Bulharsko (107 na každých 100 chlapců).

Tabulka 3: Vysokoškolsky (nebo srovnatelně) vzdělaní lidé ve věkové skupině 30–34 let (v % v letech 2010,2011 a 2012), změna v posledním roce (v procentních bodech) a vnitrostátní cíl do roku 2020

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

33.5

34.6

35.8p

1.2

at least 40.0

Austria1

23.5

23.8

26.3

2.5

38.0

Belgium

44.4

42.6

43.9

1.3

47.0

Bulgaria

27.7

27.3

26.9

-0.4

36.0

Cyprus

45.3

46.2

49.9

3.7

46.0

Czech Republic

20.4

23.8

25.6

1.8

32.0

Denmark

41.2

41.2

43.0

1.8

at least 40.0

Estonia

40.0

40.3

39.1

-1.2

40.0

Finland

45.7

46.0

45.8

-0.2

42.0

France

43.5

43.3

43.6

0.3

50.0

Germany2

29.8

30.7

31.9p

1.2

42.0

Greece

28.4

28.9

30.9

2

32.0

Hungary

25.7

28.1

29.9

1.8

30.3

Ireland

49.9

49.7

51.1

1.4

60.0

Italy

19.8

20.3

21.7

1.4

26.0-27.0

Latvia

32.3

35.9b

37.0

1.1

34.0-36.0

Lithuania

43.8

45.8

48.7

2.9

40.0

Luxembourg

46.1

48.2

49.6p

1.4

40.0

Malta

21.5

21.4

22.4

1.3

33.0

Netherlands

41.4

41.1b

42.3p

1.2

more than 40.0

Poland

35.3p

36.9p

39.1p

2.2

45.0

Portugal

23.5

26.1

27.2

1.1

40.0

Romania

18.1

20.4

21.8

1.4

26.7

Slovakia

22.1

23.4

23.7

0.3

40.0

Slovenia

34.8

37.9

39.2

1.3

40.0

Spain

40.6

40.6

40.1

-0.5

44.0

Sweden

45.3

46.8

47.9

0.5

40.0-45.0

United Kingdom

43.0

45.8

47.1

1.3

No target

Zdroj: Eurostat (EU LSF); b=přerušení časové řady p=předběžný výsledek

Tabulka 4: Podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí – rozdíl mezi pohlavími, chlapci = 100, 2012

Zdroj: Eurostat (EU LFS)

Vysvětlující poznámka: Na úrovni EU připadalo v roce 2012 na každých 100 mužů ve věkové skupině 30–34 let s ukončeným vysokoškolským vzděláním 127 žen s vysokoškolským vzděláním. V Lotyšsku je to 185 žen na každých 100 mužů, přičemž jedinou zemí, kde má vysokoškolské vzdělání více mužů než žen, je Lucembursko (97 žen na každých 100 mužů).

1 :

Rakouský vnitrostátní cíl zahrnuje dosažení postsekundární úrovně 4a systému ISCED. Zahrnutí ISCED 4a dává 37 % (v roce 2011).

2 :

Německý vnitrostátní cíl zahrnuje dosažení postsekundární úrovně 4 systému ISCED. Zahrnutí ISCED 4 dává 42 % (v roce 2011).


Side Bar