Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 april 2013

Ny rapport: migrantbarn hamnar oftare i sämre skolor

Nyanlända migrantbarn löper större risk att drabbas av segregering och hamna i skolor med färre resurser, visar en ny rapport för som gjorts för EU-kommissionens räkning. Det leder till låga prestationer och hög sannolikhet för att barnen lämnar skolan i förtid. Enligt rapporten bör EU-länderna ge riktat utbildningsstöd till migrantbarnen så att de integreras bättre, t.ex. i form av specialiserade lärare och systematisk involvering av föräldrar och närsamhälle.

Den nationella politiken till stöd för nyanlända migrantbarn har granskats i 15 länder som sett stora tillflöden av invandrare den senaste tiden: Belgien (den nederländska språkgemenskapen), Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Danmark och Sverige har den bästa modellen: de erbjuder målinriktat stöd och rimligt mycket självständighet för skolorna. De andra länderna tenderar att inrikta sig på bara en av dessa aspekter, vilket innebär att de inte inkluderar migrantbarn lika bra.

– Alla barn, oavsett var de kommer från, förtjänar en rättvis chans i skolan för att få de färdigheter de behöver i livet och öka sina möjligheter att få jobb. Vi måste bli bättre på det här i Europa och ge mer stöd till utsatta grupper. Vi måste ändra den anda som fortfarande råder i alltför många skolor. Elever som har vuxit upp i landet är de första som behöver anpassa sig till migrantbarnen. De bör uppmuntras att välkomna dem, och vi behöver föräldrarnas stöd för det. Om vi inte gör någonting riskerar vi att skapa en ond cirkel där brist på möjligheter leder till dåliga skolresultat och större risk för arbetslöshet och fattigdom, säger utbildningskommissionär Androulla Vassiliou.

I rapporten framhävs hur viktigt det är med självständighet för skolor och ett helhetsgrepp på utbildningsstödet till nya migrantbarn, bl.a. i form av språkstöd, pedagogiskt stöd, involvering av föräldrar och närsamhälle samt interkulturell undervisning. Skolor bör undvika segregering och tidig gruppering av elever efter förmåga, eftersom det kan missgynna migrantbarn som måste anpassa sig till ett nytt språk. Enligt rapporten bör man också förbättra övervakning av och statistik om migrantelevernas tillgång till utbildning och deras deltagande och resultat.

Rapporten bygger på statistik från OECD:s program för internationell elevbedömning (PISA), som mäter femtonåringars färdigheter och kunskaper. OECD visade att 2010 hoppade 25,9 % av de utlandsfödda eleverna i Europa av sin utbildning i förtid, jämfört med 13 % för de inrikes födda eleverna.

Bakgrund

Enligt rapporten får skolorna i de flesta länder antingen bestämma själva hur de ska följa allmänna nationella riktlinjer för resurstilldelning eller så har de inte den självständighet som behövs för att anpassa stödet till individuella behov och lokala omständigheter.

I rapporten delas utbildningsstödet in i fem system:

Heltäckande stöd (t.ex. Danmark och Sverige)

Kontinuerligt stöd på de områden som har störst betydelse för inkludering av nyanlända migrantbarn: språkstöd, pedagogiskt stöd, föräldramedverkan, interkulturell undervisning och en vänlig lärmiljö.

Icke-systematiskt stöd (t.ex. Italien, Cypern och Grekland)

Stödet ges slumpmässigt. Politiken är inte alltid tydligt formulerad, skolorna har inte alltid nödvändiga resurser och riktlinjerna tillämpas inte nödvändigtvis. Lärare, föräldrar och närsamhälle står oftast utan tydlig vägledning.

Kompenserande stöd (t.ex. Belgien och Österrike)

Alla typer av stöd ingår, med kontinuerlig undervisning i värdlandets språk, men med ganska svagt pedagogiskt stöd och tidig kartläggning och nivågruppering av barnen efter förmåga. Modellen är ”kompenserande”, eftersom den är tänkt att kompensera för skillnaderna men inte att ta itu med de grundläggande nackdelarna.

Integrationsmodellen (t.ex. Irland)

Kännetecknas av välutvecklat samarbete och interkulturell undervisning. Samarbetet mellan skola, föräldrar och närsamhälle är systematiskt, och interkulturellt lärande är välintegrerat i läroplaner och främjas i skolans vardag. Språkstöd prioriteras inte.

Stöd genom centraliserat inträde (t.ex. Frankrike och Luxemburg)

Migrantbarn tas emot centralt och pedagogiskt stöd ges. Det finns välutvecklade, riktade program till stöd för underpresterande elever samt språkstöd och föräldramedverkan.

Rapporten sammanställdes för kommissionens räkning av Public Policy and Management Institute, Litauen.

Inom strategin för tillväxt och jobb uppmuntras EU-länderna att satsa mer på utbildning för att stärka sina ekonomier och ge ungdomarna de färdigheter de behöver på arbetsmarknaden. EU-länderna har åtagit sig att till 2020 minska andelen ungdomar med låga basfärdigheter (läsning, matematik, naturvetenskap) och andelen som lämnar skolan i förtid. Länderna vill att andelen 15-åringar med för låg förmåga inom läsning, matematik och naturvetenskap 2020 ska vara lägre än 15 %, att andelen som lämnar skolan i förtid ska vara lägre än 10 % och att andelen 30–34-åringar med högskoleexamen ska vara minst 40 %.

Nettoinvandringen till Europa har tredubblats sedan 1960. Undervisning av invandrarbarn blir allt viktigare: under läsåret 2009/2010 hade 17,6 % av skoleleverna i Österrike ett annat förstaspråk än tyska, och i Grekland har de senaste fem åren andelen utomgrekiska elever i grundskola och gymnasium ökat från 7,3 % till 12 %.

Mer information

Rapporten

EU-kommissionen: Utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar