Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 april 2013

Människohandel: trots fler offer inom EU dröjer medlemsländerna med att reagera

Under 2008–2010 föll 23 632 människor i EU offer för människohandel. Det framgår av den första rapporten om människohandel i Europa, som Europeiska kommissionen offentliggör idag. Rapporten visar också att människohandeln ökade med 18 procent mellan 2008 och 2010, samtidigt som 13 procent färre fällande domar meddelades under perioden.

Trots denna oroväckande bakgrund har hittills bara sex av EU:s tjugosju medlemsländer helt införlivat EU:s direktiv om människohandel med sin nationella lagstiftning, och ytterligare tre bara delvis, trots att fristen löpte ut den 6 april 2013.

– Det är svårt att föreställa sig att tiotusentals människor i våra fria och demokratiska EU-länder fråntas sin frihet, utnyttjas och säljs som handelsvaror, säger Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor. Jag är mycket besviken över att bara några få länder genomfört lagstiftningen mot människohandel, trots denna oroväckande utveckling, och vill uppmana dem som ännu inte agerat att ta sitt ansvar, fortsätter hon.

Fullständig och skyndsam tillämpning av EU-direktivet

För att stämma i bäcken krävs att den ambitiösa lagstiftningen och övriga åtgärder mot människohandel genomförs och tillämpas korrekt.

Om direktivet genomförs kan det få en påtaglig och konkret effekt på offrens livsvillkor och förebygga att andra drabbas. Den nya EU-lagstiftningen omfattar bland annat straffrättsliga bestämmelser, bestämmelser om åtal, stöd till brottsoffer och biträde vid rättegång samt förebyggande insatser. Enligt bestämmelserna ska alla medlemsstater också utse en nationell kontaktpunkt som ska rapportera om tendenser, samla fakta och mäta effekterna av insatserna mot människohandel.

Offrens rättigheter

Kommissionen offentliggör idag en översyn av offrens rättigheter som ska ge klara, tydliga och användarvänliga upplysningar om vilken rätt EU-lagstiftningen ger enskilda i fråga om arbetsrätt, sociala förmåner, uppehållstillstånd och rätt till ersättning. Uppgifterna kan användas av brottsoffren och yrkesverksamma (icke-statliga organisationer, polis, immigrationsmyndigheter, yrkesinspektörer, gränsbevakning, vårdpersonal och socialassistenter). Genom att myndigheterna i EU:s medlemsländer får hjälp med att bistå offren med den hjälp och det skydd de förtjänar, gynnas dessa rättigheter.

Några viktiga fakta

Eurostat och generaldirektoratet för inrikes frågor offentliggör nu den första rapporten med statistik över människohandel inom EU under åren 2008, 2009 och 2010. Alla EU:s medlemsländer har bidragit till rapporten, men det är svårt att samla in jämförbara och tillförlitliga uppgifter. Resultaten bör därför tolkas med försiktighet och mörkertalet kan vara stort. En undersökning utförd av internationella arbetsorganisationen visar till exempel att 880 000 människor i EU utsatts för slavarbete eller sexuellt utnyttjande.

- Offren

 • År 2008 uppgick antalet faktiska eller eventuella offer till 6 309 personer, år 2009 till 7 795 personer och år 2010 till 9 528 personer, vilket innebär en ökning på 18 procent under treårsperioden.

 • Bland de drabbade fanns 68 procent kvinnor, 17 procent män, 12 procent flickor och 3 procent pojkar.

 • De flesta faktiska eller eventuella offren utsattes under treårsperioden för sexuellt utnyttjande (62 procent). Näst vanligast var slavarbete (25 procent) medan andra övergrepp, såsom organstöld, brottslig verksamhet eller försäljning av barn stod för en lägre andel (14 procent).

 • De flesta faktiska eller eventuella offren under treårsperioden kom från EU:s medlemsländer (61 procent), från Afrika (14 procent), Asien (6 procent) eller Latinamerika (5 procent).

 • De flesta offer från något av EU:s medlemsländer kom från Rumänien eller Bulgarien.

 • De flesta offer från länder utanför EU kom från Nigeria eller Kina.

 • Antalet uppehållstillstånd som utfärdades för offer för människohandel med medborgarskap i något land utanför EU ökade från 703 år 2008 till 1 196 år 2010.

- Förövarna

 • Antalet misstänkta människosmugglare i EU minskade med cirka 17 procent mellan år 2008 och 2010.

 • Tre fjärdedelar av de brottsmisstänkta är män.

 • Under treårsperioden var cirka 84 procent misstänkta för att ha bedrivit människohandel för sexuellt utnyttjande.

 • Antalet fällande domar för människohandel minskade med 13 procent mellan år 2008 och 2010.

Länkar

MEMO/13/331

Cecilia Malmströms webbsida

Följ Cecilia Malmström på Twitter

Generaldirektoratet för inrikes frågor: webbsida

Följ generaldirektoratet för inrikes frågor på Twitter

Europeiska kommissionens webbsida om insatserna mot människohandel

Nyheter:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130415_01_en.htm

Grafik:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262488c18d4a

Statistik:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

Offrens rättigheter:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#08012624899cc746

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar