Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 15. apríla 2013

Obchodovanie s ľuďmi: počet obetí v EÚ narastá, ale reakcia členských štátov je pomalá

Za obdobie rokov 2008 až 2010 bol počet zistených alebo predpokladaných obetí obchodovania s ľuďmi 23 632 osôb. Je to najviac do očí bijúce číslo, ktoré je uvedené v prvej správe o obchodovaní s ľuďmi v Európe, ktorú Európska komisia dnes uverejnila. V správe sa tiež podčiarkuje, že počet ľudí, ktorí sa stali predmetom obchodovania s ľuďmi v rámci EÚ a spoza jej hraníc sa za obdobie rokov 2008 až 2010 zvýšil o 18 %. Počet obchodníkov s ľuďmi, ktorí skončili vo väzení, je ale nižší, keďže počet odsudzujúcich rozsudkov sa za rovnaké obdobie znížil o 13 %.

Napriek týmto znepokojivým súvislostiam, k dnešnému dátumu iba šesť z 27 členských štátov EÚ v plnej miere transponovalo smernicu EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a tri členské štáty oznámili len čiastočnú transpozíciu tejto smernice, pričom lehota na jej transponovanie uplynula 6. apríla 2013.

„Ťažko si predstaviť, že v našich slobodných a demokratických krajinách EÚ je možne desaťtisíce osôb zbaviť slobody, vykorisťovať ich a pre zisk s nimi obchodovať ako s tovarom. Je to však smutná pravda, keďže obchodovanie s ľuďmi je všade okolo nás, bližšie než si myslíme. Som veľmi sklamaná z toho, že napriek týmto na poplach bijúcim trendom len zopár krajín transponovalo príslušnú legislatívu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi do svojich právnych poriadkov, a tie krajiny, ktoré tak ešte neurobili, vyzývam, aby si splnili svoju povinnosť“, uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Úplná a rýchla transpozícia príslušnej smernice EÚ

Aby sa zabrzdili tieto trendy, musia sa náležitým spôsobom transponovať a vykonávať ambiciózne právne predpisy a opatrenia, ktoré sa zaoberajú oblasťou boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Pokiaľ je smernica transponovaná naozaj v plnej miere, môže mať skutočný a konkrétny dosah na životy obetí a umožňuje predchádzať novým obetiam tejto ohavnej trestnej činnosti. Tieto nové právne predpisy EÚ zahŕňajú opatrenia v rôznych oblastiach, ako sú trestnoprávne ustanovenia, stíhanie páchateľov, podpora obetí a práva obetí v trestnoprávnych konaniach a prevencia. Predpokladajú tiež, že sa v každom členskom štáte zriadi národný spravodajca alebo rovnocenný mechanizmus v oblasti informovania o trendoch, zberu údajov a kvantifikácie vplyvu činností zameraných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Práva EÚ obetí obchodovania s ľuďmi

Európska komisia dnes predkladá aj prehľad práv obetí obchodovania s ľuďmi s cieľom poskytnúť jasné a užívateľsky orientované informácie o právach jednotlivcov v pracovnej a sociálnej oblasti a právach súvisiacich s pobytom a náhradami, ktoré garantuje právo EÚ. Takýto prehľad budú používať obete a odborníci z praxe (MVO, polícia, imigračné úrady, inšpektori práce, pohraničníci, zdravotníci a sociálni pracovníci), ktorí pracujú v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Prispeje to k účinnému uplatňovaniu týchto práv tak, že orgánom v členských štátoch EÚ to pomôže pri poskytovaní pomoci a ochrany, ktorú obete potrebujú a ktorú si zasluhujú.

Zber údajov: niektoré hlavné zistenia

Eurostat a GR pre vnútorné záležitosti uverejňujú prvú správu obsahujúcu štatistické údaje o problematike obchodovania s ľuďmi na úrovni EÚ, pričom pokrýva referenčné roky 2008, 2009 a 2010. K správe prispeli všetky členské štáty, aj keď zber porovnateľných a spoľahlivých údajov zostáva výzvou a číselné údaje by sa mali vykladať obozretne, nakoľko predstavujú len špičku ľadovca. Štúdia Medzinárodnej organizácie práce (ILO) uvádza, že obeťami nútenej práce vrátane sexuálneho vykorisťovania v EÚ je 880 000 osôb.

– Obete

 1. Celkový počet zistených a predpokladaných obetí bol 6 309 v roku 2008, 7 795 v roku 2009 a 9 528 v roku 2010, pričom sa tento počet za uvedené obdobie zvýšil o 18 %.

 2. Profil obetí podľa pohlavia a veku bol v uvedených troch rokoch tento: 68 % žien, 17 % mužov, 12 % dievčat a 3 % chlapcov.

 3. Z údajov za tri referenčné roky vyplýva, že väčšina zistených a predpokladaných obetí obchodovania s ľuďmi je obeťou sexuálneho vykorisťovania (62 %). Obchodovanie na účely nútenej práce (25 %) je na druhom mieste a obchodovanie na účely odoberania orgánov, zneužívania na trestnú činnosť alebo predaja detí sa vyskytuje v menšom počte prípadov (14 %).

 4. Väčšina zo zistených a predpokladaných obetí počas uvedených troch rokov pochádzala z členských štátov EÚ (61 %); po nich nasledovali obete z Afriky (14 %), Ázie (6 %) a Latinskej Ameriky (5 %).

 5. Väčšina obetí zistených v členských štátoch EÚ sú občania Rumunska a Bulharska.

 6. Väčšina obetí, ktoré sú štátnymi príslušníkmi krajín mimo EÚ, pochádza z Nigérie a Číny.

 7. Počet povolení na pobyt vydaných obetiam obchodovania s ľuďmi, ktoré sú štátnymi príslušníkmi štátov mimo EÚ, sa zvýšil zo 703 v roku 2008 na 1 196 v roku 2010.

– Obchodníci s ľuďmi

 1. Celkový počet osôb podozrievaných z obchodu s ľuďmi v členských štátoch EÚ sa za obdobie rokov 2008 až 2010 znížil približne o 17 %.

 2. 75 % týchto osôb podozrivých z obchodovania s ľuďmi sú muži.

 3. Osoby podozrievané z obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania predstavujú približne 84 % z celkového počtu podozrievaných obchodníkov s ľuďmi za uvedené obdobie.

 4. Celkový počet odsudzujúcich rozsudkov za obchodovanie s ľuďmi sa za obdobie od roku 2008 do 2010 znížil o 13 %.

Užitočné odkazy

MEMO/13/331

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte komisárku Malmströmovú na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Webová stránka Európskej komisie týkajúca sa boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Nové správy:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130415_01_en.htm

Infografika:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262488c18d4a

Štatistická správa o obchodovaní s ľuďmi:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

Práva obetí:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#08012624899cc746

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar