Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 15 kwietnia 2013 r.

Handel ludźmi: wzrasta liczba ofiar w UE, a państwa członkowskie działają opieszale

Między 2008 a 2010 rokiem 23 632 osób w UE padło ofiarami lub domniemanymi ofiarami handlu ludźmi. Te uderzające dane pochodzą z opublikowanego dziś przez Komisję Europejską pierwszego sprawozdania w sprawie handlu ludźmi w Europie. Ze sprawozdania wynika również, że w okresie od 2008 do 2010 r. rozmiar zjawiska handlu ludźmi, obejmującego zarówno przemyt osób na teren UE oraz w jego obrębie, wzrósł o 18%, a jednocześnie w ręce wymiaru sprawiedliwości trafia coraz mniej handlarzy, ponieważ w tych samych latach liczba wyroków skazujących spadła o 13%.

Termin transpozycji dyrektywy upłynął 6 kwietnia 2013 r., a do tej pory, mimo tych niepokojących informacji, zaledwie 6 spośród 27 państw członkowskich UE w pełni transponowało dyrektywę UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi do ustawodawstwa krajowego, a trzy państwa przekazały informacje o jedynie częściowej transpozycji dyrektywy.

„Trudno sobie wyobrazić, że w wolnych i demokratycznych krajach UE dziesiątki tysięcy ludzi może zostać pozbawionych wolności i być wykorzystywanych oraz sprzedawanych jak towary w celu do zysku. Niestety smutna prawda jest taka, że handel ludźmi odbywa się wszędzie, niemal na naszych oczach. Jestem bardzo rozczarowana widząc, że mimo bardzo niepokojących tendencji, jedynie kilka państw członkowskich wdrożyło przepisy w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Apeluję do państw, które jeszcze tego nie uczyniły, do wywiązania się ze swoich zobowiązań”, oświadczyła Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych.

Całkowita i skuteczna transpozycja dyrektywy unijnej

W celu ograniczenia obecnych tendencji przestępczych trzeba odpowiednio transponować i wdrożyć ambitne przepisy i środki dotyczące zwalczania handlu ludźmi.

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że pełna transpozycja dyrektywy sprawi, że jej przepisy będą miały rzeczywisty i konkretny wpływ na życie ofiar oraz będą mogły sprawić, że kolejne osoby nie będą padały ofiarami tego niszczycielskiego procederu. Ten nowy akt prawny UE obejmuje działania w różnych obszarach, takich jak przepisy prawa karnego, ściganie przestępców, wsparcie dla ofiar i prawa ofiar w postępowaniu karnym oraz działania prewencyjne. Przewiduje on również ustanowienie w każdym państwie członkowskim stanowiska sprawozdawcy krajowego lub równoważnego mechanizmu sprawozdawczości, który będzie dostarczać informacji na temat tendencji, gromadzić dane i oceniać skuteczność działań przeciwdziałających handlowi ludźmi.

Unijne prawa ofiar handlu ludźmi

Komisja Europejska przedstawia dziś również przegląd praw ofiar handlu ludźmi, zawierający jasne, zrozumiałe informacje o prawach dotyczących pracy, prawach socjalnych, prawie pobytu i prawie do odszkodowania, jakie przysługują na mocy prawa UE. Ten kompleksowy dokument ma służyć zarówno ofiarom, jak i osobom, które zajmują się zwalczaniem handlu ludźmi − organizacjom pozarządowym, policji, organom imigracyjnym, inspekcji pracy, straży granicznej, pracownikom służby zdrowia i pracownikom socjalnym. Przyczyni się on do skutecznej realizacji tych praw przez pomoc instytucjom w państwach członkowskich UE w niesieniu pomocy i ochrony, której ofiary potrzebują i na które zasługują.

Gromadzenie danych: najważniejsze wyniki

Eurostat i DG do spraw wewnętrznych publikują pierwsze sprawozdanie zawierające dane statystyczne na temat handlu ludźmi na szczeblu UE, które obejmuje lata budżetowe 2008, 2009 i 2010. Do powstania sprawozdania przyczyniły się wszystkie państwa członkowskie UE — niezależnie od tego należy pamiętać, że gromadzenie porównywalnych i rzetelnych danych jest bardzo trudne i uzyskane wyniki należy interpretować ostrożnie, pamiętając o tym, że stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej. Z badania przeprowadzonego przez Międzynarodową Organizację Pracy wynika, że w UE 880 000 osób pada ofiarami pracy przymusowej, w tym wykorzystywania seksualnego.

- Ofiary

 1. Całkowita liczba zidentyfikowanych oraz domniemanych ofiar wyniosła 6 309 w 2008 r., 7795 w 2009 r. oraz 9 528 w 2010 r., co oznacza 18 % wzrost w okresie trzech lat referencyjnych.

 2. Ofiary to w 68 % kobiety, w 17 % mężczyźni, w 12 % dziewczęta i w 3 % chłopcy.

 3. Większość zidentyfikowanych oraz domniemanych ofiar w okresie trzech lat referencyjnych to ofiary wykorzystywania seksualnego (62 %). Drugą najczęstszą formą handlu ludźmi jest handel do pracy przymusowej (25 %), a dalej znacznie mniejszy odsetek (14%) stanowią handel ludźmi w celu pobrania organów, w celach wyzyskiwania do działalności przestępczej oraz sprzedaż dzieci.

 4. Większość zidentyfikowanych oraz domniemanych ofiar w okresie trzech lat referencyjnych pochodziło z państw członkowskich UE (61%), kolejny odsetek to ofiary z Afryki (14%), Azji (6%) oraz Ameryki Łacińskiej (5%).

 5. Większość zidentyfikowanych ofiar w państwach członkowskich UE to obywatele Rumunii i Bułgarii.

 6. Większość ofiar będących obywatelami państw spoza państw członkowskich UE pochodzi z Nigerii i Chin.

 7. Liczba zezwoleń na pobyt wydanych ofiarom handlu ludźmi będących obywatelami państw spoza UE wzrosła z 703 w 2008 r. do 1 196 w 2010 r.

- Handlarze ludźmi

 1. Całkowita liczba osób podejrzanych o handel ludźmi w państwach członkowskich UE w okresie 2008-2010 spadła o ok. 17 %.

 2. 75 % osób podejrzanych o handel ludźmi to mężczyźni.

 3. W okresie trzech lat referencyjnych 84 % osób podejrzanych o handel ludźmi zajmowało się handlem ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego

 4. Całkowita liczba wyroków skazujących w sprawach dotyczących handlu ludźmi spadła o 13 % w okresie od 2008 do 2010 r.

Dodatkowe informacje

MEMO/13/331

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Komisarz Malmström na Twitterze

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych

Dyrekcja do spraw wewnętrznych na Twitterze

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona walce z handlem ludźmi

Wiadomości:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130415_01_en.htm

Infografika:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262488c18d4a

Sprawozdanie statystyczne na temat handlu ludźmi:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

Prawa ofiar:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#08012624899cc746

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar