Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. aprill 2013

Inimkaubanduse ohvrite arv kasvab, kuid liikmesriigid on loiud reageerima

ELis oli aastatel 2008–2010 inimkaubanduse tuvastatud või oletatavaid ohvreid 23 632. Euroopa Komisjon avaldas sellise numbri täna oma esimeses inimkaubandust käsitlevas aruandes. Selle kohaselt suurenes aastastel 2008–2010 ELis ja ELi müüdud inimeste arv 18%, kuid samal perioodil on selle kuritöö eest tehtud süüdimõistvaid otsuseid 13% vähem.

Hoolimata murettekitavast olukorrast ja sellest, et direktiivi rakendamise tähtaeg möödus 6. aprillil 2013, on praeguseks võtnud ELi inimkaubandusevastase direktiivi oma siseriiklikku õigusse täielikult üle ainult 6 liikmesriiki 27st ja 3 riiki on teatanud direktiivi osalisest ülevõtmisest.

ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström ütles: „Raske on ette kujutada, et ELi vabades ja demokraatlikes riikides võetakse kümnetelt tuhandetelt inimestelt vabadus ning neid kasutatakse ja nendega kaubeldakse kasumi saamise eesmärgil. See on kurb tõde ning inimkaubandust esineb igal pool meie ümber ja meile lähemal,, kui me arvata oskame. Ma olen väga pettunud, et hoolimata sellisest alarmeerivast suundumusest on inimkaubanduse vastase seaduse rakendanud ainult üksikud riigid. Ma palun täita oma kohustusi ka nendel riikidel, kes seda veel teinud ei ole.“

ELi direktiivi täielik ja kiire ülevõtmine

Praeguse olukorra muutmiseks tuleb inimkaubandusevastased õigusaktid ja meetmed nõuetekohaselt üle võtta ja rakendada.

Kui direktiiv võetakse üle täielikult, on sellel reaalne ja selge mõju ohvrite elule. Sellega ennetatakse järgmiste inimeste langemist sellise laastava kuritöö ohvriks. Uus ELi õigusakt hõlmab meetmeid sellistes eri valdkondades nagu kriminaalõigus, süüdlaste kohtu alla andmine, ohvriabi, ohvrite õigused kriminaalmenetluses ja kuritegevuse ennetamine. Sellega nähakse ka ette, et iga liikmesriik nimetab ametisse riikliku raportööri või loob vastava aruandemehhanismi, mille kaudu antakse aru suundumuste kohta, kogutakse andmeid ja mõõdetakse inimkaubanduse vastase tegevuse mõju.

Inimkaubanduse ohvrite õigused ELis

Täna esitab Euroopa Komisjon ka ülevaate inimkaubanduse ohvrite õigustest, et pakkuda selget ja arusaadavat teavet sotsiaalsete, tööhõive-, elukoha- ja kompensatsiooniõiguste kohta, mis on eraisikutele antud ELi seadustega. See ülevaade on suunatud nii ohvritele kui ka inimkaubandusvastases võitluses osalejatele (valitsusvälised organisatsioonid, politsei, immigratsiooniametid, tööinspektsioonid, piirivalve, tervishoiu- ja sotsiaaltöötajad). Ülevaatega aidatakse neid õigusi realiseerida, toetades ELi liikmesriikide ametiasutusi sellise abi ja kaitse pakkumisel, mida ohvrid vajavad ja väärivad.

Andmete kogumine: olulisemad näitajad

Eurostat ja siseasjade peadirektoraat avaldavad ELi tasandil esimese statistilise aruande inimestega kauplemise kohta, võttes vaatluse alla aastad 2008, 2009 ja 2010. Kõik ELi liikmesriigid on andnud oma panuse aruande koostamisse. Võrreldavate ja usaldusväärsete andmete kogumine on siiski keeruline ja andmeid tuleks tõlgendada ettevaatlikult, kuna aruanne kajastab ainult üliväikest osa inimkaubandusest. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangul töötab ELis sunniviisiliselt (sealhulgas seksuaalne ekspluateerimine) 880 000 inimest.

- Ohvrid

 1. 2008. aastal oli tuvastatud ja oletatavate ohvrite koguarv 6309; 2009. aastal 7795 ja 2010. aastal 9528, st ohvrite arv suurenes kolme aastaga 18%.

 2. Nendel aastatel olid ohvritest 68% naised, 17% mehed, 12% tüdrukud ja 3% poisid.

 3. Kolme aasta jooksul oli enamik inimkaubanduse ohvreid müüdud seksuaalse ärakasutamise eesmärgil (62%). Inimkaubandus sunniviisilise töö eesmärgil (25%) on teisel kohal, millele järgneb inimkaubandus muul eesmärgil (14%), nt organidoonorlus, kuritegevus või laste müük.

 4. Kolme aasta jooksul oli enamik tuvastatud ja oletatavaid inimkaubanduse ohvreid pärit EList (61%), sellele järgnesid Aafrika (14%), Aasia (6%) ja Ladina-Ameerika (5%).

 5. Enamik ELi riikide ohvritest oli pärit Rumeeniast ja Bulgaariast.

 6. EList väljastpoolt oli kõige rohkem ohvreid Nigeeriast ja Hiinast.

 7. Aastatel 2008–2010 kasvas EList väljastpoolt pärit ohvritele antud elamislubade arv 703-lt 1196-le.

- Inimkaubandusega tegelejad

 1. Aastatel 2008–2010 vähenes ELi liikmesriikides inimkaubanduses süüdistatavate koguarv ligikaudu 17%.

 2. 75% kahtlusalustest on mehed.

 3. Kolme vaatlusaluse aasta jooksul avastatud kahtlusalustest 84% tegeles inimkaubandusega seksuaalse ärakasutamise eesmärgil.

 4. Aastatel 2008–2010 vähenes inimkaubanduse eest süüdimõistetute arv 13%.

Kasulikud lingid

MEMO/13/331

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Cecilia Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Euroopa Komisjoni inimkaubandusevastane veebisait

Uudiste veebisait:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/20130415_01_en.htm

Graafikud:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/index_en.htm#0801262488c18d4a

Inimestega kauplemise statistikaaruanne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

Ohvrite õigused:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#08012624899cc746

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar