Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 april 2013

Relationerna mellan arbetsmarknadens parter är ansträngda i Europa enligt en ny rapport

Den pågående ekonomiska krisen är svår utmaning för dialogen mellan arbetstagarna, arbetsgivarna och staten enligt en rapport som EU-kommissionen publicerar idag. Rapporten visar att de senaste statliga reformerna inte alltid åtföljts av en verkningsfull dialog mellan arbetsmarknadens parter, vilket leder till ökade konflikter mellan parterna i Europa.

– Dialogen mellan arbetsmarknadens parter står under ett ökat tryck i samband med dagens ekonomiska nedgång, skattehöjningar och nedskärningar i statsbudgeten. Vi måste stärka ställningen för arbetsmarknadens parter på alla nivåer om vi ska kunna ta oss ur krisen och bevara fördelarna i den europeiska sociala modellen, säger sysselsättningskommissionär László Andor. En välstrukturerad dialog mellan arbetsmarknadens parter är också en förutsättning för att lösa problemen i samband med de demografiska förändringarna och att uppnå bättre arbetsvillkor och en ökad social sammanhållning. Dialogen mellan arbetsmarknadens parter måste stärkas i de central- och östeuropeiska EU-länderna, där den är avsevärt svagare.

Det är av yttersta vikt att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanterna (parterna på arbetsmarknaden) medverkar i de statliga reformerna, eftersom de lösningar som parterna hittar ofta i högre grad accepteras i samhället, är lättare att genomföra i praktiken och mer sällan ger upphov till konflikter. Överenskommelser som involverar dessa parter bidrar därför till att säkerställa de ekonomiska och sociala reformernas långsiktiga bärkraft. En välstrukturerad dialog mellan parterna kan konkret bidra till den ekonomiska återhämtningen i Europa. Länder med en väletablerad dialog mellan arbetsmarknadens parter och starka arbetsmarknadsorganisationer är i regel de länder där det ekonomiska och sociala läget är mer motståndskraftigt och står under lägre tryck. Det faktum att dialogen mellan arbetsmarknadens parter kan lösa problemen kan bidra till att övervinna den nuvarande krisen. Den nya rapporten visar hur resultaten av dialogen mellan parterna på europeisk nivå kan ha stor betydelse för EU-befolkningens arbetsvillkor, t.ex. bättre arbetsmiljö och arbetsförhållanden.

Eftersom många EU-länder skär ner sina offentliga utgifter inriktas rapporten på arbetsmarknadsrelationerna inom den offentliga sektorn: offentlig förvaltning, utbildning och hälso- och sjukvård. Regeringar har prioriterat effektivitetsvinster i samband med omstruktureringar av den offentliga sektorn. I vissa länder har denna process fortsatt, med ett mer balanserat tillvägagångssätt och begränsade konflikter, med bevarande av möjligheterna att hitta gemensamma lösningar mellan de fackliga organisationerna och den offentliga sektorn. I andra länder har de metoder som valts för att genomföra besluten ofta uteslutit dialog mellan arbetsmarknadens parter. Detta gäller inte bara de länder som får ekonomiskt stöd från EU och Internationella valutafonden. I många EU-länder har därför skattehöjningar och nedskärning av de offentliga utgifterna utlöst en våg av konflikter på arbetsmarknaden och samtidigt ifrågasatt vissa reformåtgärder som inte föregicks av någon dialog mellan arbetsmarknadens parter.

Central- och Östeuropa

I rapporten görs också en närmare granskning av dialogen mellan arbetsmarknadens parter i de central- och östeuropeiska länderna. Stora skillnader finns mellan de olika länderna. Alla utom Slovenien har dock svaga och splittrade arbetsmarknadsorganisationer. Vissa reformer undergräver till och med arbetsmarknadsparternas delaktighet i genomförandet av förändringarna. Rapporten visar att det är viktigt att ge nya impulser till de nationella systemen för arbetsmarknadsrelationer för att främja och återställa samförståndet och se till att de ekonomiska och sociala reformer som håller på att genomföras blir långsiktigt bärkraftiga.

Andra frågor som tas upp i rapporten är arbetsmarknadsparternas delaktighet i reformerna av arbetslöshetsförsäkrings- och pensionssystemen och i övergången till en mer hållbar ekonomi som är mindre beroende av fossila bränslen. I länder som Belgien, Frankrike, Nederländerna och Spanien deltog de fackliga organisationerna i arbetet med pensionsreformerna, men i andra länder har arbetsmarknadens parter haft en minimal roll, vilket har lett till konflikter. I fråga om klimatförändringar dokumenteras i rapporten att arbetsmarknadsparternas verksamhet på detta område ökar och att de blir alltmer positiva till miljöskyddsarbetet.

Läs mer

MEMO/13/325

Nyhetsinslag på GD Sysselsättning webbplats:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1856&furtherNews=yes

Dialog mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en

László Andors webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Följ László Andor på Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd +32 2 299 41 07

Cécile Dubois +32 2 295 18 83


Side Bar