Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. apríla 2013

Pracovnoprávne vzťahy: podľa novej správy je sociálny dialóg v Európe napätý

Podľa novej správy, ktorú dnes uverejnila Európska komisia, predstavuje pretrvávajúca hospodárska kríza pre dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov a vládami vážny problém. Správa ukazuje, že vládne reformy v poslednom období nie vždy sprevádzal celkom účinný sociálny dialóg, čo v Európe viedlo k zvýšeniu miery konfliktov v pracovnoprávnych vzťahoch.

Ako povedal László Andor, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie: „Sociálny dialóg je v súčasnom kontexte zníženého makroekonomického dopytu, rastúcich daní a znižovania vládnych výdavkov pod neustále rastúcim tlakom. Ak chceme nájsť východisko z krízy a zachovať výhody európskeho sociálneho modelu, musíme posilniť úlohu sociálnych partnerov na všetkých úrovniach. Riadne štruktúrovaný sociálny dialóg je tiež nevyhnutný na riešenie otázky demografických zmien a zabezpečenie lepších pracovných podmienok, ako aj väčšej sociálnej súdržnosti. Sociálny dialóg treba posilniť v členských štátoch strednej a východnej Európy, kde je v súčasnosti výrazne slabší.“

Zapojenie zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov („sociálnych partnerov“) do prípravy vládnych reforiem je kľúčové, keďže riešenia nájdené v rámci sociálneho dialógu sa zväčša vyznačujú širšou akceptáciou zo strany spoločnosti, jednoduchším uplatnením v praxi a menším rizikom, že povedú ku konfliktu. Konsenzuálne dohody, do ktorých sú zapojení sociálni partneri, teda pomáhajú zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť hospodárskych i sociálnych reforiem. Riadne štruktúrovaný sociálny dialóg môže účinne prispieť k hospodárskej pružnosti Európy. V skutočnosti platí, že v krajinách, kde má sociálny dialóg a inštitúcie pracovnoprávnych vzťahov pevné postavenie, je zväčša hospodárska a sociálna situácia stabilnejšia a je pod menším tlakom. Potenciál sociálneho dialógu v oblasti riešenia problémov nám môže pomôcť prekonať súčasnú krízu. Nová správa ukazuje, ako môžu výsledky európskeho sociálneho dialógu skutočne zmeniť pracovný život Európanov, napríklad z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo pracovných podmienok.

Vzhľadom na znižovanie vládnych výdavkov v mnohých členských štátoch sa správa zameriava na pracovnoprávne vzťahy vo verejnom sektore: verejná správa, vzdelávanie a zdravotníctvo. Vlády v rámci reštrukturalizácie verejného sektora uprednostňujú zvýšenie efektívnosti. V niektorých krajinách tento proces prebiehal s uplatnením vyváženejšieho prístupu a menšou mierou konfliktov, pričom sa zachoval priestor pre riešenia dohodnuté spoločne medzi odbormi a verejným sektorom. V iných sociálny dialóg v mnohých prípadoch nepatril medzi zvolené metódy výkonu rozhodnutí, čo neplatí len pre krajiny prijímajúce finančnú pomoc od EÚ a z Medzinárodného menového fondu. Výsledkom je, že v mnohých členských štátoch zvýšenie daní a zníženie vládnych výdavkov vyvolali vlnu pracovnoprávnych konfliktov a poukázali na spornosť niektorých reformných opatrení, ktoré neboli predmetom sociálneho dialógu.

Stredná a východná Európa

Správa tiež obsahuje hĺbkovú analýzu stavu sociálneho dialógu v strednej a východnej Európe. Hoci situácia v jednotlivých krajinách tohto regiónu je veľmi rôznorodá, majú všetky z nich, s pozoruhodnou výnimkou Slovinska, slabé a rozdrobené inštitúcie pracovnoprávnych vzťahov. Niektoré reformy dokonca pôsobia proti angažovaniu sociálnych partnerov pri zavádzaní zmien. Správa ukazuje, že oživenie národných systémov pracovnoprávnych vzťahov s cieľom podpory a obnovy konsenzu má mimoriadny význam pri zabezpečení dlhodobej udržateľnosti naštartovaných hospodárskych a sociálnych reforiem.

Medzi ďalšie otázky, ktorým sa správa venovala, patrí zapojenie sociálnych partnerov do reforiem v oblasti nezamestnanosti a dôchodkového systému, ako aj prechodu na hospodárstvo, ktoré je udržateľnejšie a menej závislé od fosílnych palív. Zatiaľ čo v krajinách ako Belgicko, Francúzsko, Holandsko a Španielsko boli odbory do procesu reforiem dôchodkov zapojené, inde bola úloha sociálnych partnerov minimálna, čo viedlo ku konfliktom. Pokiaľ ide o zmenu klímy, v správe sa uvádza, že aktivita sociálnych partnerov v tejto oblasti je na vzostupe a že sa k ekologickému programu stavajú stále pozitívnejšie.

Ďalšie informácie

MEMO/13/325

Správa na webovej stránke GR pre zamestnanosť:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1856&furtherNews=yes

Európsky sociálny dialóg:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en

Webová stránka komisára Lászlóa Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteri: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na stránke:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Cécile Dubois (+32 2 295 1883)


Side Bar