Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. aprill 2013

Töösuhted: hiljutise aruande kohaselt muutub sotsiaaldialoog Euroopas üha pingelisemaks

Euroopa Komisjoni täna avaldatud aruande kohaselt on praegune majanduskriis tõsiselt ohustanud dialoogi töötajate ja tööandjate esindajate ning valitsuste vahel. Aruandest selgub, et hiljutiste reformidega ei ole alati kaasnenud tõhusat sotsiaaldialoogi ning see on viinud Euroopa töösuhted üha suurenevasse konfliktiohtu.

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ütles: „Praeguses makromajandusliku nõudluse vähenemise, maksude suurenemise ning avaliku sektori kulude kärpimise kontekstis on sotsiaaldialoog muutunud üha pingelisemaks. Kui me tahame kriisist välja tulla ja säilitada Euroopa sotsiaalmudeli eelised, tuleks meil suurendada sotsiaalpartnerite esindatust kõikidel tasanditel. Hästi ülesehitatud sotsiaaldialoog aitaks lahendada ka demograafilistest muutustest tulenevaid probleeme, parandada töötingimusi ja suurendada sotsiaalset sidusust. Kesk- ja Ida-Euroopas asuvates liikmesriikides on sotsiaaldialoog praegu märkimisväärselt nõrgem ning seda tuleb tugevdada."

Arvestades seda, et sotsiaaldialoogi abil leitud lahendusi on kodanikel üldjuhul kergem omaks võtta ja ellu viia ning need ei tekita nii palju konflikte, peaksid töötajate ja tööandjate esindajad (sotsiaalpartnerid) valitsuse algatatud reformides kindlasti osalema. Sotsiaalpartnerite osalemine üksmeelsete kokkulepete sõlmimisel aitaks omakorda tagada majandus- ja sotsiaalreformide pikaajalise jätkusuutlikkuse. Hästi ülesehitatud sotsiaaldialoog tugevdaks ka Euroopa majanduse vastupanuvõimet. Riigid, kus sotsiaaldialoog on hästi välja kujunenud ja töösuhete valdkonda reguleerivad tugevad organisatsioonid, on ka majanduslikult ja sotsiaalselt vastupidavamad. Kuna sotsiaaldialoogi kaudu oleks esilekerkivaid probleeme lihtsam lahendada, oleks see abiks ka praegusest kriisist väljatulekul. Hiljutises aruandes tuuakse välja, kuidas Euroopa sotsiaaldialoogi tulemused aitaksid oluliselt muuta eurooplaste tööelu, parandades näiteks töötervishoidu ja -turvalisust ning töötingimusi.

Arvestades, et paljudes liikmesriikides on avaliku sektori vahendeid kärbitud, keskendutakse aruandes eelkõige töösuhetele avalikus sektoris, mis hõlmab selliseid valdkondi nagu avalik haldus, haridus ja tervishoid. Valitsused on avaliku sektori ümberstruktureerimisel asetanud rõhu suuremale tõhususele. Mõnes riigis on see protsess toimunud tasakaalukalt ja tekitanud võrdlemisi vähe konfliktolukordi, jättes ruumi ametiühingute ja avaliku sektori kollektiivselt kokkulepitud lahendustele. Mõnes teises riigis on sotsiaaldialoog otsuste elluviimiseks valitud meetoditest välja jäetud. Seda suundumust esineb laiemalt kui üksnes ELi ja IMFi finantstoetust saavate riikide puhul. Selle tagajärjel on maksude tõstmine ning avaliku sektori kärped tekitanud paljudes liikmesriikides töösuhetes konflikte ja toonud esile ilma sotsiaaldialoogita vastu võetud reformimeetmete vastuolulisuse.

Kesk- ja Ida-Euroopa

Aruendes esitatakse ka põhjalik analüüs Kesk- ja Ida-Euroopa sotsiaaldialoogi olukorrast. Olgugi et selle piirkonna riikide vahel on suuri erinevusi, on nende kõikide – välja arvatud Sloveenia – puhul iseloomulik, et töösuhete valdkonda reguleerivad organisatsioonid on nõrgad ja killustatud. Teatavate reformidega isegi vähendatakse sotsiaalpartnerite osalemist muudatuste elluviimisel. Aruandest selgub, et töösuhete riiklike süsteemide taaselustamine aitaks kaasa üldise kokkuleppe saavutamisele ja edendamisele ning tõstaks oluliselt käimasolevate majandus- ja sotsiaalreformide pikaajalist usaldusväärsust.

Aruandes vaadeldakse ka sotsiaalpartnerite osalemist töötus- ja pensionisüsteemide reformides ning nende kaasamist liikumisel jätkusuutlikuma ja fossiilkütustest vähem sõltuva majanduse poole. Kui Belgias, Prantsusmaal, Madalmaades ja Hispaanias olid ametiühingud pensionireformi protsessis osalised, siis mujal oli sotsiaalpartnerite osalus minimaalne, mis omakorda tekitas vastuseisu. Kliimamuutustest rääkides selgub aruandest, et sotsiaalpartnerite tegevus on selles valdkonnas tõusuteel ning et nende seas leiab roheline tegevuskava üha enam toetust.

Lisateave

MEMO/13/325

Uudis tööhõive peadirektoraadi veebisaidil:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1856&furtherNews=yes

Euroopa sotsiaaldialoog:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en

László Andori veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor Twitteris: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar