Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο τυπου

Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2013

Εργασιακές σχέσεις: Ο κοινωνικός διάλογος υπό πίεση στην Ευρώπη σύμφωνα με νέα έκθεση

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τον διάλογο μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών καθώς και των κυβερνήσεων σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την έκθεση προκύπτει ότι οι πρόσφατες κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις δεν συνοδεύονταν πάντα από πλήρως αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο, πράγμα που οδηγεί σε ολοένα και ανταγωνιστικότερες εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη.

Ο κ. László Andor, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, δήλωσε: «Ο κοινωνικός διάλογος υφίσταται αυξανόμενη πίεση στο σημερινό πλαίσιο της υποτονικής μακροοικονομικής ζήτησης, της αύξησης των φόρων και των περικοπών στις κυβερνητικές δαπάνες. Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα, αν θέλουμε να εξέλθουμε από την κρίση και να διαφυλάξουμε τα οφέλη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Ένας καλά διαρθρωμένος κοινωνικός διάλογος είναι επίσης απαραίτητος για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής και για την επίτευξη καλύτερων εργασιακών συνθηκών και μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής. Ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να ενισχυθεί σε κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στα οποία είναι αυτή τη στιγμή σημαντικά ασθενέστερος.»

Η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών (οι «κοινωνικοί εταίροι») σε κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι οι λύσεις που βρίσκονται μέσω του κοινωνικού διαλόγου τείνουν να έχουν ευρύτερη αποδοχή στην κοινωνία, να είναι ευκολότερη η εφαρμογή τους στην πράξη και να είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε καταστάσεις σύγκρουσης. Συνεπώς, συναινετικές συμφωνίες με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων συμβάλλουν στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Ο καλά διαρθρωμένος κοινωνικός διάλογος μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα, οι χώρες στις οποίες ο κοινωνικός διάλογος είναι παγιωμένος και οι θεσμοί των εργασιακών σχέσεων είναι ισχυροί, είναι γενικά εκείνες στις οποίες η οικονομική και κοινωνική κατάσταση είναι πιο ανθεκτική και υφίστανται λιγότερο πίεση. Οι δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων που παρέχει ο κοινωνικός διάλογος μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης. Η νέα έκθεση δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου μπορούν να συμβάλλουν πραγματικά στην επαγγελματική ζωή των Ευρωπαίων, π.χ. στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και των συνθηκών εργασίας.

Υπό το πρίσμα των περικοπών των κυβερνητικών δαπανών σε πολλά κράτη μέλη, η έκθεση επικεντρώνεται στις εργασιακές σχέσεις στον δημόσιο τομέα: στη δημόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη. Οι κυβερνήσεις έχουν δώσει προτεραιότητα στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα. Σε ορισμένες χώρες η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε, με μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση και περιορισμένες καταστάσεις σύγκρουσης, διατηρώντας το πεδίο για συλλογικά συμφωνημένες λύσεις μεταξύ ενώσεων εργαζομένων και δημόσιου τομέα. Σε άλλες χώρες από τις μεθόδους που επιλέγονται για την υλοποίηση αποφάσεων συχνά αποκλείεται η χρήση του κοινωνικού διαλόγου. Η τάση αυτή δεν περιορίζεται στις χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή από την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ως εκ τούτου, σε πολλά κράτη μέλη, η αύξηση των φόρων και οι περικοπές των κυβερνητικών δαπανών, προκάλεσαν κύμα εργασιακών συγκρούσεων και υπογράμμισαν τον επίμαχο χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων που δεν υπόκειντο στον κοινωνικό διάλογο.

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Επίσης, στην έκθεση αναλύεται σε βάθος η κατάσταση του κοινωνικού διαλόγου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ενώ υπάρχει ευρεία διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών της περιοχής, όλες, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Σλοβενίας, έχουν αδύναμους και κατακερματισμένους θεσμούς εργασιακών σχέσεων. Πράγματι, ορισμένες μεταρρυθμίσεις υπονομεύουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην εισαγωγή αλλαγών. Η έκθεση δείχνει ότι η αναζωογόνηση των εθνικών συστημάτων εργασιακών σχέσεων για την προώθηση και την αποκατάσταση της συναίνεσης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Άλλα θέματα που εξετάζονται στην έκθεση περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις μεταρρυθμίσεις των συστημάτων ανεργίας και συντάξεων και στη μετάβαση προς μια οικονομία περισσότερο βιώσιμη και λιγότερο εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα. Ενώ σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η Ισπανία οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συμμετείχαν στη διαδικασία μεταρρύθμισης των συντάξεων, σε άλλες χώρες ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων υπήρξε ελάχιστος, πράγμα που οδήγησε σε συγκρούσεις. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, στην έκθεση τεκμηριώνεται ότι οι δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων στον τομέα αυτόν είναι σε άνοδο και η στάση τους απέναντι στην πράσινη ατζέντα είναι όλο και πιο υποστηρικτική.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/13/325

Θέμα επικαιρότητας στον ιστοχώρο της ΓΔ Απασχόλησης:

Http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langid=en&catid=89&newsid=1856&furthernews=yes

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός διάλογος:

Http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=329&langid=en

Ιστοσελίδα του László Andor:

Http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter: Http://twitter.com/laszloandoreu

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar