Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 11. dubna 2013

Pracovní vztahy: Podle nové zprávy neprobíhá v Evropě dostatečný sociální dialog

Podle zprávy, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, způsobuje nynější hospodářská krize vážné problémy v dialogu mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů a vládami. Zpráva ukazuje, že nedávné vládní reformy v Evropě nedoprovázel vždy plně účinný sociální dialog, a narůstaly tak konflikty v pracovních vztazích.

László Andor, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, k tomu uvedl: „Sociální dialog je v současné situaci snížené makroekonomické poptávky, zvyšování daní a veřejných výdajových škrtů pod rostoucím tlakem. Pokud se chceme z krize dostat a zachovat výhody evropského sociálního modelu, musíme posílit úlohu sociálních partnerů na všech úrovních. Strukturovaný sociální dialog je rovněž nezbytný při řešení problémů vyplývajících z demografických změn a k dosažení lepších pracovních podmínek a větší sociální soudržnosti. Musí být posílen v členských státech střední a východní Evropy, kde je v současnosti výrazně slabší.“

Zapojení zástupců pracovníků a zaměstnavatelů (tzv. „sociálních partnerů“) do vládních reforem má zásadní význam, neboť řešení nalezená v rámci sociálního dialogu bývají lépe přijímána společností a snáze proveditelná v praxi a také s sebou nesou nižší riziko konfliktu. Díky konsensuálním dohodám se zapojením sociálních partnerů jsou tak hospodářské a sociální reformy dlouhodobě udržitelné. Strukturovaný sociální dialog může účinně přispět k ekonomické odolnosti Evropy. Země, v nichž je sociální dialog dobře zaveden a instituce činné v oblasti pracovních vztahů jsou silné, ve skutečnosti obvykle patří mezi hospodářsky a sociálně odolnější a nejsou vystaveny takovému tlaku. Potenciál sociálního dialogu pro řešení problémů může pomoci překonat současnou krizi. Nová zpráva ukazuje, jak mohou mít výsledky evropského sociálního dialogu skutečný dopad na pracovní život Evropanů, např. v podobě zlepšení ochrany zdraví a  bezpečnosti při práci a pracovních podmínek.

S ohledem na škrty veřejných výdajů v mnoha členských státech se tato zpráva zaměřuje na pracovní vztahy ve veřejném sektoru: v odvětví veřejné správy, vzdělávání a zdravotní péče. Vlády při restrukturalizaci veřejného sektoru upřednostňují zvýšení efektivity. V některých zemích tento proces pokračuje s využitím vyváženějšího přístupu a se snahou omezit konflikty a zachovat rozsah společně dohodnutých řešení mezi odbory a veřejným sektorem. Jinde postupy zvolené k provádění rozhodnutí často sociální dialog vylučují. Tento trend se neomezuje jen na ty země, které přijímají finanční pomoc z EU a z Mezinárodního měnového fondu. V důsledku toho zvýšení daní a škrty veřejných výdajů v mnoha členských státech vyvolaly vlnu pracovních konfliktů a upozornily na spornou povahu některých reformních opatření, jež nebyla předmětem sociálního dialogu.

Střední a východní Evropa

Zpráva rovněž podává hloubkovou analýzu stavu sociálního dialogu ve střední a východní Evropě. Přestože jsou mezi zeměmi v tomto regionu velké rozdíly, všechny z nich, s významnou výjimkou Slovinska, mají slabé a roztříštěné instituce v oblasti pracovních vztahů. Některé reformy spíše oslabují zapojení sociálních partnerů při zavádění změn. Zpráva dokazuje, že oživení vnitrostátních systémů v oblasti pracovních vztahů s cílem podpory a obnovy konsensu má zásadní význam pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti probíhajících hospodářských a sociálních reforem.

Mezi další témata, kterých se zpráva dotýká, patří účast sociálních partnerů na reformách v oblasti nezaměstnanosti a důchodového systému a na přechodu k hospodářství, které je udržitelnější a méně závislé na fosilních palivech. Zatímco v zemích, jako je Belgie, Francie, Nizozemsko a Španělsko, byly odborové organizace do uskutečňování důchodové reformy zapojeny, jinde byla úloha sociálních partnerů minimální, což vedlo ke konfliktu. Pokud jde o změnu klimatu, zpráva dokládá, že sociální partneři jsou v této oblasti čím dál aktivnější a stále častěji zaujímají postoj na podporu zelené agendy.

Další informace

MEMO/13/325

Záložka Aktuality na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=cs

Evropský sociální dialog:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=cs

Internetové stránky komisaře Lászla Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteru: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na stránkách:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar