Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropská komise

tisková zpráva

V Bruselu dne 10. dubna 2013

Provádění pravidel hospodářské soutěže: Komise přijímá závazky společnosti ČEZ týkající se českého trhu s elektřinou a činí je právně závaznými

Evropská komise přijala soubor závazků společnosti ČEZ, zavedeného výrobce elektřiny v České republice. Tyto závazky jsou nyní právně závazné. Komise měla obavy, že společnost ČEZ mohla zneužívat své dominantní postavení na trhu tím, že si vyhrazovala kapacitu v síti přenosových soustav, aby zabránila konkurentům ve vstupu na trh. Poté, co Komise zahájila šetření podle pravidel EU o kartelových dohodách a zneužití dominantního postavení, která takové chování zakazují (viz IP/11/891), navrhla ČEZ, že odprodá významnou výrobní kapacitu. Po konzultaci aktérů na trhu (viz IP/12/766) je Komise přesvědčena, že konečné závazky nabídnuté společností ČEZ odpovídajícím způsobem řeší její obavy.

Místopředseda Komise příslušný pro politiku hospodářské soutěže Joaquín Almunia k tomu uvedl: „Intenzivnější hospodářská soutěž vede k nižším cenám. Prodej významné výrobní kapacity umožní, aby na český trh s elektřinou vstoupil nový aktér a konkuroval společnosti ČEZ jakožto zavedenému výrobci. To bude ku prospěchu všech odběratelů elektřiny.

V průběhu šetření Komise dospěla k předběžnému názoru, že společnost ČEZ mohla bránit vstupu na trh výroby elektřiny a velkoobchodního zásobování elektřinou v České republice zejména tím, že si předem rezervovala kapacitu v  přenosové soustavě, ačkoli ji v daném okamžiku nepotřebovala.

K vyřešení obav Komise navrhla společnost ČEZ, že odprodá přibližně 800–1 000 MW své výrobní kapacity. Konkrétně nabídla, že prodá jednu z těchto elektráren v České republice: i) Počerady, ii) Chvaletice nebo iii) Mělník III spolu s elektrárnou Tisová. Nabytí kterékoli z těchto elektráren by mělo kupujícímu umožnit etablovat se na trhu výroby elektřiny a velkoobchodního zásobování elektřinou v České republice. Aktér, který vstoupí na trh, by potom měl být schopen vytvořit si postupně širší portfolio výrobních aktiv a efektivně konkurovat společnosti ČEZ.

ČEZ bude provádět prodej pod dohledem kontrolního správce, který bude ověřovat zejména to, že  tato transakce nebude moci vyvolávat nové obavy z narušení hospodářské soutěže. Kupce musí schválit Komise.

Souvislosti

Článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) zakazuje zneužívat dominantní postavení na trhu.

Po neohlášených inspekcích v roce 2009 (viz MEMO/09/518) zahájila Komise v červnu 2011 hloubkové šetření v českém odvětví elektrické energie (viz IP/11/891). Poté, co společnost ČEZ nabídla v reakci na obavy Komise závazky, konzultovala Komise v červenci 2012 aktéry na trhu provedením tržního testu (viz IP/12/766).

Rozhodnutí Komise (tzv. „rozhodnutí o závazcích“) je založeno na článku 9 nařízení o provádění pravidel hospodářské soutěže (nařízení Rady (ES) č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy). Zohledňuje výsledky tržního testu. Tímto rozhodnutím, jež neobsahuje nález o porušení pravidel hospodářské soutěže EU, se prohlašují závazky, jež nabídla společnost ČEZ, za právně závazné pro tuto společnost; zároveň se zastavuje šetření Komise.

Pokud by ČEZ tyto závazky porušila, Komise by jí mohla uložit pokutu až do výše 10 % celkového obratu společnosti ČEZ, aniž by musela dokazovat, že došlo k porušení pravidel hospodářské soutěže EU.

Další informace jsou k dispozici na webové stránce Komise věnované hospodářské soutěži (http://ec.europa.eu/competition/index_en.html), ve veřejném rejstříku pod číslem případu 39727.

Kontaktní osoby :

Antoine Colombani (+322 2974513)

Marisa Gonzalez Iglesias (+322 2951925)


Side Bar