Navigation path

Left navigation

Additional tools

uropeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 april 2013

Vår inre säkerhet: vilka framsteg har gjorts?

Organiserad brottslighet är fortfarande ett stort problem för EU:s inre säkerhet. It-brottslighet, men även människohandel och den ökande våldsbenägna extremismen är andra allvarliga säkerhetshot som EU fortfarande står inför. Andra problem är penningtvätt och korruption. Allt detta behandlas i kommissionens årsrapport om genomförandet av EU:s strategi för inre säkerhet, som lades fram i dag. I rapporten lyfter man fram områden inom vart och ett av de mål som fastställts i strategin för 2011-2014, där medlemsländerna och EU-kontoren bör göra särskilda insatser.

– Organiserad brottslighet och de skador den medför för EU:s ekonomi och den europeiska befolkningen är ett av de största hoten mot vår inre säkerhet. EU-strategin syftar därför fortsatt till att spåra pengarna, för att krossa de organiserade brottsnätverken och ta tillbaka de intäkter brottslingarna haft, säger Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga och inrikes frågor.

I den andra årsrapporten betonas framgångarna på följande områden:

 1. Kampen mot organiserad brottslighet: Kommissionen har bland annat föreslagit nya regler för effektivare och utvidgad konfiskering av medel och annan egendom som erhållits genom brott (IP/12/235 och MEMO/12/179).

 2. Terrorism och radikalisering: Inom ramen för sina insatser för att förebygga terrorism har EU bland annat infört gemensamma regler för användning och saluföring av sprängämnesprekursorer (MEMO/12/874). Den nya EU-lagstiftningen garanterar att alla medlemsländer har samma kontroll över dessa kemikalier, i syfte att hindra terrorister och brottslingar från att utnyttja rättsliga kryphål.

 3. It-brottslighet: Upprättandet av Europeiska it-brottscentrumet vid Europol i början av 2013 var ett viktigt steg på vägen i kampen mot it-brottslighet (IP/13/13 och MEMO/13/6). Ett annat strategiskt initiativ som vidtogs 2012 var upprättandet av en global allians mot sexuell exploatering av barn på internet, med 48 länder som anslöt sig direkt (IP/12/1308 och MEMO/12/937).

 4. Gränsförvaltning: I december 2011 lade kommissionen fram ett lagförslag för ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur - IP/11/1528 och MEMO/11/896). I början av 2013 antog kommissionen två förslag till rättsakter för ett system för in- och utresa (EES) och ett program för registrerade resenärer (RTP), kombinerade i paketet för smarta gränser (IP/13/162 och MEMO/13/141).

 5. Kris- och katastrofhantering: I december 2012 lades ett förslag fram för genomförandearrangemang för solidaritetsklausulen (artikel 222 i EUF-fördraget). Förslaget ska skapa ramar för situationer med extraordinära hot eller skador som överstiger de enskilda berörda medlemsländernas förmåga att vidta motåtgärder.

Under 2013 kommer kommissionen att bland anat vidta följande åtgärder för att i praktiken följa upp de prioriteringar som fastställts i strategin för inre säkerhet i Europeiska unionen:

 1. Offentliggöra den första EU-rapporten om korruptionsbekämpning, med rekommendationer till medlemsländerna.

 2. Föreslå ett direktiv om straffrättsliga påföljder för penningtvätt.

 3. Genomföra EU:s strategi för it-säkerhet.

 4. Främja, utveckla och utvidga den globala alliansen mot sexuell exploatering av barn på internet.

 5. Se till att andra generationen av Schengens informationssystem (SISII) blir helt operationellt.

 6. Aktualisera EU:s strategi för att bemöta våldsbenägen extremism genom att utveckla en "verktygslåda" utgående från bästa praxis i medlemsländerna.

 7. Utveckla ett politiskt initiativ för att bekämpa olaglig handel med skjutvapen. Ett offentligt samråd online har just inletts om vad EU bör göra mer för att ta itu med de risker som skjutvapen utgör.

Bakgrund

I november 2010 lade Europeiska kommissionen fram EU:s strategi för den inre säkerheten i praktiken: Fem steg mot ett säkrare Europa (IP/10/1535 och MEMO/10/598).

I strategin presenteras en gemensam plan för medlemsländerna, Europaparlamentet och de decentraliserade EU-organen för hanteringen av de allvarligaste hoten mot EU:s säkerhet: grov organiserad brottslighet, terrorism, it-brottslighet, gränsskydd och hanteringen av naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor.

Under 2011 antog kommissionen sin första rapport om genomförandet av EU:s strategi för inre säkerhet. Nästa rapport, som blir den sista, kommer att läggas fram i mitten av 2014.

Politiska initiativ och åtgärder som vidtas inom ramen för EU:s strategi för inre säkerhet åtföljs av omfattande ekonomiska satsningar. Sedan 2007 har kommissionen finansierat säkerhetsforskningsprogrammet inom sjunde ramprogrammet med upp till 1,4 miljarder euro. Över 250 projekt har finansierats inom områden som skydd av allmänheten mot kemiska och biologiska hot och strålning, nukleär och sprängämnesrelaterad (CBRN) säkerhet eller naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor, kritisk infrastruktur, krishanteringskapacitet, intelligent gränsövervakning till lands och till sjöss osv.

Länkar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

GD rättsliga och inrikes frågor: webbplats

Följ GD rättsliga och inrikes frågor på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar