Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. aprila 2013

Notranja varnost: kako napreduje izvajanje strategije?

Organizirani kriminal je še zmeraj eden največjih izzivov na področju notranje varnosti Evropske unije. Spletni kriminal, trgovina z ljudmi in porast nasilnega ekstremizma so poleg pranja denarja in korupcije prav tako velike grožnje Evropski uniji. Te grožnje navaja danes objavljeno letno poročilo Komisije o izvajanju strategije notranje varnosti, ki prav tako poudarja področja posameznih ciljev strategije (2011–2014), pri katerih morajo biti države članice in agencije EU še posebej pozorne.

„Med največjimi grožnjami naši notranji varnosti je organizirani kriminal s svojimi škodljivi učinki na evropsko gospodarstvo in varnost evropskih državljanov. Prizadevanja za izsleditev denarja, razbitje organiziranih kriminalnih mrež in izterjavo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, so še naprej glavni cilj strategije EU,“ je povedala Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve.

V drugem letnem poročilu je poudarjen napredek na naslednjih področjih:

 1. boj proti organiziranemu kriminalu: Komisija je recimo predlagala nova pravila za učinkovitejšo in širšo zaplembo sredstev in druge lastnine, pridobljene s kaznivimi dejanji (IP/12/235 in MEMO/12/179);

 2. terorizem in radikalizacija: kot primer prizadevanj za preprečevanje terorizma je EU uvedla skupna pravila o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (MEMO/12/874). Nova evropska zakonodaja zagotavlja državam članicam enako stopnjo nadzora nad temi kemikalijami, kar teroristom in storilcem kaznivih dejanj preprečuje, da bi izkoristili vrzeli v zakonih;

 3. spletni kriminal: pomemben korak v boju proti spletnemu kriminalu je bila ustanovitev Evropskega centra za boj proti kibernetski kriminaliteti v okviru Europola v začetku leta 2013 (IP/13/13 in MEMO/13/6). Še ena izmed strateških pobud iz leta 2012 je bila vzpostavitev Svetovnega zavezništva proti spolni zlorabi otrok na spletu, kateremu se je sprva pridružilo 48 držav (IP/12/1308 in MEMO/12/937);

 4. upravljanje meja: Komisija je decembra 2011 predstavila zakonodajni predlog o vzpostavitvi evropskega sistema nadzorovanja meja (Eurosur, IP/11/1528 in MEMO/11/896), v začetku leta 2013 pa je sprejela še dva zakonodajna predloga za sistem vstopa/izstopa in program za registrirane potnike, imenovana tudi sveženj o „pametnih mejah“ (IP/13/162 in MEMO/13/141);

 5. obvladovanje izrednih razmer in nesreč: decembra 2012 je bil predstavljen predlog za izvajanje solidarnostne klavzule (člen 222 Pogodbe o delovanju Evropske unije). Ta zagotavlja okvir za primere izredne nevarnosti ali škode, ki presegajo zmogljivosti odzivanja prizadetih držav članic.

Evropska komisija bo leta 2013 kot konkretne ukrepe na podlagi prednostnih nalog, ki jih določa strategija notranje varnosti, med drugim:

 1. objavila prvo poročilo EU o boju proti korupciji, vključno s priporočili za države članice;

 2. predlagala direktivo o kazenskih sankcijah za pranje denarja;

 3. izvajala strategije EU za kibernetsko varnost za Evropsko unijo;

 4. še naprej podpirala, razvijala in širila Svetovno zavezništvo za boj proti spolni zlorabi otrok na spletu;

 5. zagotovila, da bo schengenski informacijski sistem II (SIS II) spomladi začel delovati v celoti;

 6. posodobila pristop EU k boju proti nasilnemu ekstremizmu z razvojem evropskega svežnja orodij, ki bodo temeljila na najboljših praksah držav članic;

 7. razvila politično pobudo za boj proti nedovoljeni trgovini s strelnim orožjem. Ravnokar se je začelo tudi javno spletno posvetovanje o tem, kaj bi EU še morala storiti za boj proti tveganju, ki ga predstavlja strelno orožje.

Ozadje

Novembra 2010 je Evropska komisija predstavila sporočilo o izvajanju strategije notranje varnosti EU: pet korakov k varnejši Evropi (IP/10/1535 in MEMO/10/598).

Ta strategija uvaja skupni program za države članice, Evropski parlament in agencije EU, s katerim se bodo navedeni akterji lahko lotili reševanja ključnih izzivov za varnost v Evropski uniji: težjih oblik organiziranega kriminala, terorizma, spletnega kriminala, varnosti na mejah ter obvladovanja naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek.

Komisija je leta 2011 sprejela prvo poročilo o izvajanju strategije notranje varnosti. Naslednje in zadnje poročilo bo predstavljeno sredi leta 2014.

Uresničevanje političnih pobud in izvajanje ukrepov v okviru strategije notranje varnosti ustvarjata znatne izdatke. Komisija je od leta 2007 Sedmi okvirni program za raziskave na področju varnosti financirala v višini do 1,4 milijarde EUR. Finančno pomoč je prejelo več kot 250 projektov s področij, kot so varovanje državljanov pred kemičnimi, biološkimi, radiološkimi, jedrskimi in eksplozivnimi snovmi, varovanje državljanov pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek, varovanje kritične infrastrukture, civilne zmogljivosti za krizno upravljanje, inteligentni nadzor morskih in kopenskih meja ipd.

Koristne povezave

Spletišče komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletišče Generalnega direktorata za notranje zadeve

Spremljajte Generalni direktorat za notranje zadeve na Twitterju

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar