Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. apríla 2013

Vnútorná bezpečnosť: aký pokrok sa dosiahol?

Organizovaná trestná činnosť je naďalej jednou z hlavných výziev pre vnútornú bezpečnosť EÚ. Aj počítačová kriminalita, nezákonné obchodovanie s ľuďmi a rast násilného extrémizmu sú spolu s praním špinavých peňazí a korupciou zásadnými bezpečnostnými hrozbami, ktorým EÚ naďalej čelí. Tieto hrozby sa uvádzajú vo výročnej správe Komisie o vykonávaní stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ, ktorá bola dnes zverejnená. Sú v nej zdôraznené oblasti v rámci každého cieľa stratégie (2011 ‒ 2014), ktorým by členské štáty a agentúry EÚ mali venovať osobitnú pozornosť.

„Jednou z hlavných hrozieb pre našu vnútornú bezpečnosť je organizovaná trestná činnosť a jej škodlivé účinky na európske hospodárstvo a bezpečnosť európskych občanov. Zamerať sa na peniaze, rozložiť medzinárodné organizované zločinecké siete a získavať späť príjmy z trestnej činnosti zostáva naďalej hlavným cieľom stratégie EÚ“, uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

V druhej výročnej správe sa zdôrazňuje pokrok v týchto oblastiach:

 1. Boj proti organizovanej trestnej činnosti: Komisia napríklad navrhla nové pravidlá pre účinnejšiu a rozšírenejšiu konfiškáciu finančných prostriedkov a iného majetku získaného trestnou činnosťou (IP/12/235 a MEMO/12/179).

 2. Terorizmus a radikalizácia: Ako príklad opatrení na predchádzanie terorizmu možno uviesť skutočnosť, že EÚ vypracovala spoločné pravidlá pre uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie (MEMO/12/874). Týmito novými právnymi predpismi EÚ sa zaisťuje, že členské štáty EÚ majú rovnakú mieru kontroly nad týmito chemickými látkami, čím sa zabraňuje teroristom a zločincom využívať medzery v zákonoch.

 3. Počítačová kriminalita: Dôležitým krokom v boji proti počítačovej kriminalite bolo vytvorenie Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite (EC3) pri Europole začiatkom roka 2013 (IP/13/13 a MEMO/13/6). Ďalšou strategickou iniciatívou realizovanou v roku 2012 bolo spustenie Globálnej aliancie proti sexuálnemu zneužívaniu detí online, ku ktorej sa hneď pripojilo 48 krajín (IP/12/1308 a MEMO/12/937).

 4. Riadenie hraníc: V decembri 2011 Komisia predložila legislatívny návrh Európskeho systému hraničného dozoru (Eurosur – IP/11/1528 a MEMO/11/896). Začiatkom roka 2013 Komisia prijala dva legislatívne návrhy týkajúce sa systému vstupu/výstupu (EES) a Programu registrovaných cestujúcich (RTP), známe aj ako balík „inteligentné hranice“ (IP/13/162 a MEMO/13/141).

 5. Krízové riadenie a riadenie v prípade katastrofy: V decembri 2012 bol predložený návrh vykonávacích opatrení k doložke o solidarite (článok 222 ZFEÚ). Poskytne rámec pre situácie mimoriadneho nebezpečenstva alebo škody, ktoré presahujú možnosti reakcie postihnutého členského štátu alebo štátov.

V roku 2013 Komisia vykoná ako konkrétne pokračovanie priorít identifikovaných v stratégii vnútornej bezpečnosti okrem iného tieto opatrenia:

 1. uverejní prvú správu EÚ o boji proti korupcii a odporúčania pre členské štáty,

 2. navrhne smernicu o trestnoprávnych sankciách za pranie špinavých peňazí,

 3. vykoná Stratégiu kybernetickej bezpečnosti Európskej únie,

 4. bude podporovať, rozvíjať a rozširovať Globálnu alianciu proti sexuálnemu zneužívaniu detí online,

 5. zaistí, aby sa Schengenský informačný systém II (SISII) stal plne funkčným,

 6. aktualizuje prístup EÚ k boju proti násilnému extrémizmu tým, že vytvorí európsku „sadu nástrojov“, ktoré budú vychádzať z osvedčených postupov v členských štátoch,

 7. pripraví politickú iniciatívu na boj proti nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraňami. Práve bola spustená online verejná konzultácia o tom, čo viac by mala EÚ robiť v boji proti riziku v súvislosti so strelnými zbraňami.

Súvislosti

V novembri 2010 Komisia predstavila Stratégiu vnútornej bezpečnosti EÚ: päť krokov k bezpečnejšej Európe (IP/10/1535 a MEMO/10/598).

V stratégii sa stanovuje spoločný program pre členské štáty, Európsky parlament a agentúry EÚ na riešenie kľúčových problémov v oblasti bezpečnosti Európskej únie: závažnej organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, počítačovej kriminality, bezpečnosti hraníc a riadenia prírodných a človekom spôsobených katastrof.

V roku 2011 Komisia prijala svoju prvú správu o vykonávaní stratégie vnútornej bezpečnosti. Ďalšia a posledná správa bude predložená v polovici roku 2014.

Politické iniciatívy a opatrenia v rámci stratégie vnútornej bezpečnosti sú podporené značným finančným úsilím. Od roku 2007 Komisia financovala program pre výskum v oblasti bezpečnosti v rámci RP7, a to sumou až 1,4 miliardy EUR. Viac než 250 projektov bolo financovaných v takých oblastiach, ako sú ochrana občanov pred chemickými, biologickými, rádiologickými, jadrovými látkami a výbušninami (CBRNE), alebo prírodnými a človekom spôsobenými katastrofami, ochrana kritickej infraštruktúry, kapacity v oblasti krízového riadenia, inteligentného dozoru námorných a pozemných hraníc atď.

Užitočné odkazy

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť komisárky Malmströmovej na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar