Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 10 kwietnia 2013 r.

Bezpieczeństwo wewnętrzne − czy robimy postępy?

Przestępczość zorganizowana nadal stanowi jedno z największych wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego w UE. Inne poważne zagrożenia, jakim UE wciąż musi stawiać czoła, to cyberprzestępczość, handel ludźmi, nasilenie brutalnego ekstremizmu, podobnie jak pranie brudnych pieniędzy i korupcja. Zagrożenia te przedstawiono w opublikowanym dzisiaj drugim sprawozdaniu Komisji z wdrażania unijnej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego (2011-2014). Sprawozdanie wskazuje podzielone według pięciu najważniejszych celów strategii obszary, na które państwa i agencje UE powinny zwrócić szczególną uwagę.

„Jednym z głównych zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa wewnętrznego jest przestępczość zorganizowana i jej niekorzystny wpływ na europejską gospodarkę i bezpieczeństwo obywateli. Prześledzenie przepływu pieniędzy, rozbijanie sieci przestępczych i odzyskiwanie dochodów pochodzących z przestępstwa to w dalszym ciągu nadrzędne cele strategii UE”, oznajmiła Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.

W drugim rocznym sprawozdaniu podkreślono postępy w następujących dziedzinach:

 1. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej: Komisja zaproponowała na przykład nowe przepisy na rzecz skuteczniejszej i szerzej zakrojonej konfiskaty środków pieniężnych i innego mienia pochodzącego z przestępstwa (IP/12/235 i MEMO/12/179).

 2. Terroryzm i radykalizacja postaw: w ramach walki z terroryzmem UE ustanowiła między innymi wspólne przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (MEMO/12/874). Zgodnie z tymi przepisami każde państwo członkowskie w równym stopniu kontroluje takie chemikalia, co utrudnia terrorystom i przestępcom wykorzystywanie luk prawnych.

 3. Cyberprzestępczość: Ważnym krokiem w walce z cyberprzestępczością było utworzenie przez Europol na początku 2013 r. Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3) (IP/13/13 i MEMO/13/6). Inną inicjatywą o znaczeniu strategicznym było utworzenie w 2012 r. światowego sojuszu przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych. Do sojuszu od razu przystąpiło 48 krajów (IP/12/1308 i MEMO/12/937).

 4. Zarządzanie granicami: W grudniu 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy w sprawie europejskiego systemu nadzoru granic (Eurosur − IP/11/1528 i MEMO/11/896). Na początku 2013 r. Komisja przyjęła dwa wnioski ustawodawcze dotyczące systemu wjazdu/wyjazdu (EES) oraz programu rejestrowania podróżnych (RTP). Wnioski te składają się na pakiet znany również pod nazwą „Inteligentne granice” (IP/13/162 i MEMO/13/141).

 5. Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie w obliczu katastrof: w grudniu 2012 r. przedstawiono wniosek ustawodawczy w sprawie ustaleń dotyczących zastosowania przez Unię klauzuli solidarności (art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Nowe przepisy będą stanowić ramy obowiązujące w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń lub szkód, które przekraczają zdolności do reagowania dotkniętego nimi państwa członkowskiego.

W 2013 r. w ramach konkretnych działań podejmowanych zgodnie z priorytetami określonymi w strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Komisja Europejska między innymi:

 1. opublikuje pierwsze sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w UE, obejmujące zalecenia dla państw członkowskich,

 2. przedstawi projekt dyrektywy w sprawie sankcji karnych za pranie brudnych pieniędzy,

 3. wdroży unijną strategię bezpieczeństwa cybernetycznego,

 4. będzie wspierać, rozwijać i powiększać światowy sojusz przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych,

 5. zapewni pełną operacyjność systemu informacyjnego Schengen II (SIS II),

 6. zmieni unijne podejście do przeciwdziałania brutalnemu ekstremizmowi poprzez opracowanie europejskich rozwiązań w oparciu o najlepsze praktyki w państwach członkowskich,

 7. przygotuje inicjatywę polityczną na rzecz zwalczania nielegalnego obrotu bronią palną. Właśnie zostały rozpoczęte konsultacje społeczne online na temat tego, jakie inne działania powinna podjąć UE, aby przeciwdziałać zagrożeniom związanym z bronią palną.

Kontekst

W listopadzie 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła „Strategię bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu: pięć kroków w kierunku bezpieczniejszej Europy” (IP/10/1535 i MEMO/10/598).

Strategia określa wspólny plan działania dla państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i agencji UE, który jest odpowiedzią na główne wyzwania pod względem bezpieczeństwa w UE. Do wyzwań tych należą: poważna przestępczość zorganizowana, terroryzm, cyberprzestępczość, bezpieczeństwo granic oraz zarządzanie klęskami żywiołowymi i katastrofami wywołanymi działalnością człowieka.

W 2011 r. Komisja przyjęła swoje pierwsze sprawozdanie z wdrażania strategii. Kolejne (i ostatnie) sprawozdanie zostanie przedstawione w połowie roku 2014.

Na finansowanie inicjatyw politycznych i działań realizowanych w ramach strategii bezpieczeństwa wewnętrznego zostały przeznaczone znaczne środki. Od 2007 r. Komisja wydała na siódmy program ramowy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem w sumie kwotę rzędu 1,4 mld euro. Wsparcie finansowe otrzymało ponad 250 projektów dotyczących między innymi ochrony ludności przed zagrożeniami związanymi z materiałami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, jądrowymi i wybuchowymi (CBRJW) i sytuacjami wywołanymi działalnością człowieka lub klęskami żywiołowymi, ochrony infrastruktury krytycznej, zdolności w zakresie zarządzania kryzysowego czy inteligentnego nadzorowania granic na morzu i lądzie.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Komisarz Malmström na Twitterze

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych

Dyrekcja do spraw wewnętrznych na Twitterze

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar