Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 april 2013

Interne veiligheid: op welke punten is vooruitgang geboekt?

Georganiseerde criminaliteit vormt nog steeds een grote bedreiging voor de interne veiligheid van de EU. Ook cybercriminaliteit, mensenhandel en het toenemende gewelddadige extremisme zijn ernstige bedreigingen voor de EU, net als witwaspraktijken en corruptie. Deze bedreigingen belicht de Commissie in haar jaarverslag over de uitvoering van de interneveiligheidsstrategie, dat vandaag wordt gepubliceerd. Voor elk van de doelstellingen van de strategie (voor 2011–2014) vermeldt het verslag op welke punten extra aandacht van de lidstaten en EU-organen nodig is.

“Een van de belangrijkste bedreigingen voor onze interne veiligheid is de georganiseerde criminaliteit; die ondermijnt de Europese economie en de veiligheid van de Europese burgers. Het geld proberen terug te krijgen, criminele netwerken oprollen en de opbrengsten van misdrijven in beslag nemen: dat is en blijft een centraal doel van de EU-strategie”, aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Uit het tweede jaarverslag blijkt dat op de volgende punten vooruitgang is geboekt:

 • georganiseerde criminaliteit: de Commissie heeft nieuwe regels voorgesteld waardoor effectiever en op grotere schaal door misdaad verkregen tegoeden en ander vermogen in beslag kunnen worden genomen (IP/12/235 en MEMO/12/179);

 • terrorisme en radicalisering: om terrorisme te voorkomen heeft de EU gemeenschappelijke regels vastgesteld voor het op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven (MEMO/12/874). Deze nieuwe EU-wetgeving zorgt ervoor dat alle lidstaten in dezelfde mate controle uitoefenen op deze chemische stoffen, waardoor terroristen en criminelen niet langer kunnen profiteren van leemten in de wetgeving;

 • cybercriminaliteit: met de oprichting van het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit (EC3) bij Europol, begin 2013, is een belangrijke stap gezet voor de bestrijding van cybercriminaliteit (IP/13/13 en MEMO/13/6). Nog een strategisch initiatief van 2012: de oprichting van de Wereldwijde alliantie tegen seksuele uitbuiting van kinderen via het internet, waaraan 48 landen deelnemen (IP/12/1308 en MEMO/12/937);

 1. grensbeheer: in 2011 heeft de Commissie een wetgevingsvoorstel gepresenteerd voor een Europees grensbewakingssysteem (Eurosur — IP/11/1528 en MEMO/11/896). Begin 2013 heeft de Commissie het zogenoemde slimmegrenzenpakket goedgekeurd: een voorstel voor een inreis-uitreissysteem (EES) en een voorstel voor een programma voor geregistreerde reizigers (RTP) (IP/13/162 en MEMO/13/141);

 2. crisis- en rampenbeheersing: in december 2012 is een voorstel ingediend over de toepassingsregelingen voor de solidariteitsclausule (artikel 222 VWEU). Dit biedt een kader voor situaties waarin sprake is van buitengewone dreiging of schade die de responscapaciteit van de getroffen lidstaten te boven gaat.

Wat de prioriteiten van de interneveiligheidsstrategie betreft, neemt de Commissie in 2013 de volgende maatregelen:

 1. publicatie van het eerste EU-corruptiebestrijdingsverslag, met aanbevelingen voor de lidstaten;

 2. indienen van een voorstel voor een richtlijn over strafrechtelijke sancties voor het witwassen van geld;

 3. uitvoeren van de EU-strategie voor cyberbeveiliging;

 4. steunen, ontwikkelen en uitbreiden van de Wereldwijde alliantie tegen seksuele uitbuiting van kinderen via internet;

 5. zorgen dat het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) volledig operationeel wordt;

 6. bijstellen van de EU-aanpak van gewelddadig extremisme door een Europese “gereedschapskist” te ontwikkelen op basis van de beste methoden in de lidstaten;

 7. uitwerken van een beleidsinitiatief om de illegale vuurwapenhandel te bestrijden. Onlangs is een online openbare raadpleging van start gegaan over wat de EU nog meer zou moeten doen tegen de gevaren van vuurwapens.

Achtergrond

In november 2010 heeft de Europese Commissie de mededeling “De EU-interneveiligheidsstrategie in actie: vijf stappen voor een veiliger Europa” gepresenteerd (IP/10/1535 en MEMO/10/598).

De strategie omvat een gezamenlijke agenda waarmee de lidstaten, het Europees Parlement en EU-organen de strijd aangaan tegen belangrijke bedreigingen voor de veiligheid van de Europese Unie: zware georganiseerde criminaliteit, terrorisme, cybercriminaliteit, en natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen. Grensbeveiliging speelt een belangrijke rol.

In 2011 heeft de Commissie een eerste verslag over de uitvoering van de strategie uitgebracht. Het volgende en laatste verslag zal midden 2014 verschijnen.

Voor de beleidsinitiatieven en de maatregelen in het kader van de interneveiligheidsstrategie wordt veel geld uitgetrokken. Sinds 2007 heeft de Commissie 1,4 miljard euro besteed aan het programma voor veiligheidsonderzoek (onderdeel van het zevende kaderprogramma). Er zijn ruim 250 projecten gefinancierd op gebieden zoals de bescherming van burgers tegen chemische, biologische, radiologische, nucleaire en explosieve materialen (CBRNE), natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen, bescherming van essentiële infrastructuur, capaciteit voor crisisbeheersing, intelligente bewaking van de zee- en landgrenzen, enz.

Nuttige links

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar