Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 10. aprīlī

Iekšējā drošība – Kādas sekmes gūtas?

Organizētā noziedzība joprojām ir nopietna problēma ES iekšējai drošībai. Kibernoziegumi, cilvēku tirdzniecība un vardarbīga ekstrēmisma pieaugums kopā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un korupciju ir galvenie draudi iekšējai drošībai, ar ko joprojām saskaras ES. Šie draudi ir uzsvērti Komisijas gada ziņojumā par ES iekšējās drošības stratēģijas īstenošanu, kas publicēts šodien. Katram no stratēģijas mērķim (no 2011. līdz 2014. gada) tajā ir apskatītas jomas, kurām dalībvalstīm un ES aģentūrām būtu jāpievērš īpaša uzmanība.

Viens no lielākajiem draudiem mūsu iekšējai drošībai ir organizētā noziedzība, kam ir graujoša ietekme uz Eiropas ekonomiku un Eiropas iedzīvotāju drošību. Viens no ES stratēģijas pamatmērķiem joprojām ir neļaut aizplūst naudai, izjaukt noziedznieku tīklus un atgūt noziedzīgi iegūtos līdzekļus”, sacīja ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Otrais gada ziņojums liecina, ka panākumi gūti šādās jomās.

 1. Cīņa pret organizēto noziedzību. Piemēram, Komisija ierosināja jaunus noteikumus, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu un cita īpašuma efektīvāku un plašāku konfiscēšanu (IP/12/235 un MEMO/12/179).

 2. Terorisms un radikalizēšanās. Kā piemēru terorisma novēršanas pasākumiem var minēt ES izveidotos kopīgos noteikumus par sprāgstvielu prekursoru izmantošanu un tirdzniecību (MEMO/12/874). Šis jaunais ES tiesību akts nodrošina, ka visās dalībvalstīs tiek veikta šo ķīmisko vielu vienāda līmeņa kontrole, liedzot teroristiem un noziedzniekiem iespēju izmantot tiesiskā regulējuma nepilnības.

 3. Kibernoziedzība. Būtisks solis cīņā pret kibernoziedzību bija Eiropas Kibernoziedzības centra (EC3) izveide Eiropolā 2013. gada sākumā (IP/13/13 un MEMO/13/6) 2012. gadā tika veikta vēl viena stratēģiska iniciatīva – darbu sāka Pasaules alianse pret seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē, kurā no sākuma iesaistījās 48 valstis (IP/12/1308 un MEMO/12/937).

 4. Robežu pārvaldība. Komisija 2011. gada decembrī iesniedza tiesību akta priekšlikumu par Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) (IP/11/1528 un MEMO/11/896) Savukārt 2013. gada sākumā Komisija pieņēma tā saukto Viedrobežu tiesību aktu kopumu – divus tiesību aktu priekšlikumus par Ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS) un Reģistrēto ceļotāju sistēmu (RCP) (IP/13/162 un MEMO/13/141)

 5. Krīžu un katastrofu pārvarēšana 2012. gada decembrī tika iesniegts priekšlikums par solidaritātes klauzulas (LESD 222. pants) īstenošanas kārtību. Tas nodrošinās vispārēju satvaru saistībā ar ārkārtēju draudu vai postījumu situācijām, kas pārsniedz skartās dalībvalsts/skarto dalībvalstu reaģēšanas spējas.

2013. gadā Komisija kā konkrētus pasākumus iekšējās drošības stratēģijas prioritāšu īstenošanai, cita starpā:

 1. publicēs pirmo ES pretkorupcijas ziņojumu, iekļaujot ieteikumus dalībvalstīm;

 2. ierosinās direktīvu par kriminālsankcijām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu;

 3. īstenos Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģiju;

 4. atbalstīs, attīstīs un paplašinās Pasaules aliansi pret seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē;

 5. nodrošinās, ka pilnībā darbu sāk Šengenas informācijas sistēma II (SIS II);

 6. atjauninās ES pieeju vardarbīgā ekstrēmisma apkarošanai, izstrādājot Eiropas "rīkkopu", kas pamatota uz dalībvalstu paraugpraksi;

 7. izstrādās politisko iniciatīvu, lai apkarotu šaujamieroču nelikumīgu apriti. Nesen ir uzsākta sabiedriska apspriešana tiešsaiste par to, kas vēl ES būtu jādara, lai risinātu ar šaujamieročiem saistītās problēmas.

Pamatinformācija

Eiropas Komisija 2010. gada novembrī nāca klajā ar dokumentu “ES Iekšējās drošības stratēģija darbībā – pieci soļi pretim drošākai Eiropai” (IP/10/1535 un MEMO/10/598)

Stratēģijā paredzēta kopīga programma dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam un ES aģentūrām, lai pievērstos galvenajām problemātiskajām jomām Eiropas Savienības drošības kontekstā – smagā organizētā noziedzība, terorisms, kibernoziedzība, robežu drošība un dabas un cilvēka izraisītus katastrofu pārvaldība.

Komisija 2011. gadā pieņēma pirmo ziņojumu par IDS īstenošanu. Nākamais - un pēdējais - ziņojums tiks sniegts 2014. gada vidū.

IDS politiskajām iniciatīvām un pasākumi ir saistīti ar ievērojamiem finanšu līdzekļiem. Kopš 2007. gada Komisija ir finansējusi Septītās pamatprogrammas drošības pētniecības programmu līdz 1,4 miljardiem eiro. Finansējumu ir saņēmuši vairāk nekā 250 projekti tādās jomās kā pilsoņu aizsardzība pret ķīmiskajiem, bioloģiskajiem, radioloģiskajiem materiāliem, kodolvielām un sprāgstvielām (CBRNE), vai cilvēku izraisītas un dabas parādības, kritisko infrastruktūru aizsardzība, krīžu pārvaldība, jūras un sauszemes robežu viedai uzraudzība utt.

Noderīgas saites

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ģenerāldirektorātam Twitter

Kontaktinformācija :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar