Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. balandžio 10 d., Briuselis

Vidaus saugumas. Kas nuveikta?

Organizuotas nusikalstamumas tebėra didelė ES vidaus saugumo problema. ES toliau susiduria su didelėmis saugumo grėsmėmis, tokiomis kaip elektroninis nusikalstamumas, prekyba žmonėmis, stiprėjantis smurtinis ekstremizmas, o taip pat pinigų plovimas ir korupcija. Šios grėsmės išvardytos šiandien paskelbtoje Komisijos metinėje ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaitoje. Joje išskirtos kiekvieno iš šios 2011–2014 m. strategijos tikslų sritys, kurioms valstybės narės ir ES agentūros turėtų skirti ypatingą dėmesį.

„Viena didžiausių grėsmių mūsų vidaus saugumui – organizuotas nusikalstamumas ir jo daroma žala Europos ekonomikai bei Europos piliečių saugumui. Pagrindinis ES strategijos tikslas ir toliau išlieka nustatyti ir susigrąžinti iš nusikaltimų gautas pajamas bei sugriauti organizuoto nusikalstamumo struktūras,“ sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström.

Antrojoje metinėje ataskaitoje pabrėžiama pažanga šiose srityse:

 1. Kova su organizuotu nusikalstamumu. Pavyzdžiui, Komisija pasiūlė naujas taisykles, kaip veiksmingiau plačiu mastu konfiskuoti iš nusikaltimų gautas lėšas ir kitą turtą (IP/12/235 ir MEMO/12/179).

 2. Terorizmas ir radikalizmas. Vienas iš terorizmo prevencijos pavyzdžių yra ES patvirtintos bendrosios prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo taisyklės (MEMO/12/874). Naujaisiais ES teisės aktais visose valstybėse narėse užtikrinama vienoda šių cheminių medžiagų kontrolė, kad teroristai ir nusikaltėliai negalėtų pasinaudoti įstatymų spragomis.

 3. Elektroninis nusikalstamumas. Svarbus žingsnis kovojant su elektroniniu nusikalstamumu – 2013 m. pradžioje Europole įkurtas Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras EC3 (IP/13/13 ir MEMO/13/6). 2012 m. pradėta dar viena strateginė iniciatyva – įkurta Pasaulinė kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete sąjunga, prie kurios jau prisijungė 48 šalys (IP/12/1308 ir MEMO/12/937).

 4. Sienų valdymas. 2011 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė teisės akto, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema EUROSUR, pasiūlymą (IP/11/1528 ir MEMO/11/896). 2013 m. pradžioje Komisija priėmė du teisės aktų, kuriais reglamentuojama atvykimo ir išvykimo sistema (EES) ir registruotų keliautojų programa (RKP), pasiūlymus, dar vadinamus pažangaus sienų valdymo teisės aktų rinkiniu (IP/13/162 ir MEMO/13/141).

 5. Krizių ir nelaimių valdymas. 2012 m. gruodžio mėn. pateiktas pasiūlymas dėl solidarumo sąlygos (SESV 222 straipsnis) įgyvendinimo veiksmų. Ši tvarka sudarys sisteminį pagrindą ypatingos grėsmės ar žalos, viršijančių nukentėjusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) reagavimo pajėgumą, atvejams valdyti.

Konkrečiais veiksmais toliau įgyvendindama vidaus saugumo strategijos prioritetus, Komisija 2013 m., be kita ko, rengiasi:

 1. paskelbti pirmąją ES kovos su korupcija ataskaitą, įskaitant valstybėms narėms skirtas rekomendacijas;

 2. pateikti Direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už pinigų plovimą pasiūlymą;

 3. įgyvendinti Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategiją;

 4. remti Pasaulinę kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete sąjungą, plėtoti jos veiklą ir skatinti prie jos prisijungti daugiau šalių;

 5. užtikrinti, kad visu pajėgumu pradėtų veikti antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II);

 6. atnaujinti ES kovos su smurtiniu ekstremizmu veiksmus – atsižvelgdama į geriausią valstybių narių patirtį parengs priemonių rinkinį;

 7. parengti politinę iniciatyvą dėl kovos su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais. Neseniai paskelbtos viešos konsultacijos internetu dėl to, ko dar ES turėtų imtis, kad sumažintų šaunamųjų ginklų riziką.

Pagrindiniai faktai

2010 m. lapkričio mėn. Europos Komisija pristatė dokumentą „ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas. Penki žingsniai kuriant saugesnę Europą“ (IP/10/1535 ir MEMO/10/598).

Strategijoje numatyta bendra valstybių narių, Europos Parlamento ir ES darbotvarkė siekiant spręsti pagrindines Europos Sąjungos saugumo problemas: sunkius organizuotus nusikaltimus, terorizmo grėsmę, elektroninius nusikalstimus, sienų valdymo ir stichinių bei žmogaus sukeltų nelaimių problemas.

2011 m. Komisija patvirtino pirmąją vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaitą. Kita, paskutinė ataskaita bus pateikta 2014 m. viduryje.

Vidaus saugumo strategijos politinėms iniciatyvoms ir priemonėms skiriami nemenki finansiniai ištekliai. Nuo 2007 m. pagal septintąją bendrąją programą saugumo tyrimų programai įgyvendinti Komisija skyrė beveik 1,4 mlrd. EUR. Finansuota daugiau kaip 250 įvairių sričių projektų, skirtų, pvz., piliečių apsaugai nuo cheminių, biologinių, radiologinių, branduolinių ir sprogstamųjų medžiagų arba žmogaus sukeltų ir stichinių nelaimių, ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugai, krizių valdymo pajėgumams, išmaniam jūrų ir sausumos sienų stebėjimui ir kt.

Daugiau informacijos

Cecilios Malmström svetainė

Komisijos narės Cecilios Malmström Twitter

Vidaus reikalų generalinio direktorato svetainė

Vidaus reikalų generalinio direktorato Twitter

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar