Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. huhtikuuta 2013

Miten sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanossa on edistytty

Järjestäytynyt rikollisuus on yhä yksi suurimmista uhkista EU:n sisäiselle turvallisuudelle. Muita uhkia ovat tietoverkkorikollisuus, ihmiskauppa, väkivaltaisten ääriliikkeiden kasvu, rahanpesu ja korruptio. Näitä uhkia tarkastellaan komission tänään annetussa EU:n sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanoa koskevassa vuosikertomuksessa. Kertomuksessa esitetään kunkin vuosia 2011–2014 koskevan strategian tavoitteen osalta ne alat, joihin jäsenvaltioiden ja EU:n virastojen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota.

Yksi EU:n sisäisen turvallisuuden suurimmista uhkista on järjestäytynyt rikollisuus ja sen vahingolliset vaikutukset EU:n taloudelle ja kansalaisten turvallisuudelle” sisäasioista vastaava EU:n komissaari Cecilia Malmström totesi. Hänen mukaansa EU:n strategian päätavoite on periä takaisin rikollisin keinoin saadut rahat ja hajoittaa järjestäytyneen rikollisuuden verkostot.

Toisessa vuosikertomuksessa tarkastellaan edistystä seuraavilla aloilla:

 1. Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta: Komissio ehdotti uusia sääntöjä rikollisin keinoin saatujen varojen ja muun omaisuuden tehokkaampaa ja laaja-alaista takaisin perintää varten (IP/12/235 ja MEMO/12/179).

 2. Terrorismi ja radikalisoituminen: Esimerkkinä terrorismin ehkäisytoimista EU on vahvistanut räjähteiden lähtöaineiden käyttöä ja markkinointia koskevat yhteiset säännöt (MEMO/12/874). Tällä uudella EU:n lainsäädännöllä varmistetaan, että jäsenvaltioilla on kyseisten kemikaalien osalta samanlainen valvontavalta, koska siten estetään terroristien ja rikollisten mahdollisuus käyttää hyväkseen lainsäädännön porsaanreikiä.

 3. Tietoverkkorikollisuus: Tärkeä etappi tietoverkkorikollisuuden torjunnassa oli Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen (EC3) perustaminen Europolin yhteyteen vuoden 2013 alussa (IP/13/13 ja MEMO/13/6). Toinen strateginen aloite oli vuonna 2012 käynnistetty maailmanlaajuinen kumppanuus verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi. Kumppanuuteen otti osaa alussa 48 maata (IP/12/1308 ja MEMO/12/937).

 4. Rajavalvonta: Vuoden 2011 joulukuussa komissio esitti lainsäädäntöehdotuksen Euroopan rajavalvontajärjestelmän Eurosurin perustamisesta (IP/11/1528 ja MEMO/11/896). Vuoden 2013 alussa komissio antoi lainsäädäntöehdotukset maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmästä (EES) ja rekisteröityjen matkustajien ohjelmasta (RTP) eli ns. ”älykkäitä rajoja” koskevan ehdotuspaketin (IP/13/162 ja MEMO/13/141).

 5. Kriisin- ja katastrofinhallinta: Joulukuussa 2012 esitettiin ehdotus solidaarisuuslausekkeen (SEUT-sopimuksen 222 artikla) täytäntöönpanojärjestelyistä. Se muodostaa yleisen toimintakehyksen tilanteissa, joissa on kyse poikkeuksellisesta uhasta tai vahingosta, johon asianomaisella/-silla jäsenvaltiolla/-valtioilla ei ole kykyä vastata.

Sisäisen turvallisuuden strategiassa ensisijaisiksi määriteltyjen tavoitteiden toteuttamiseksi komissio aikoo vuonna 2013

 1. julkaista ensimmäisen EU:n korruptiontorjuntakertomuksen, johon sisältyy suosituksia jäsenvaltioille

 2. ehdottaa rahanpesusta määrättäviä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevaa direktiiviä

 3. panna täytäntöön EU:n kyberturvallisuusstrategian

 4. tukea, kehittää ja laajentaa maailmanlaajuista kumppanuutta verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

 5. varmistaa, että Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) on täysin toimintakykyinen

 6. päivittää EU:n keinot väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumiseksi kehittämällä jäsenvaltioiden parhaisiin käytänteisiin perustuvia eurooppalaisia työkaluja

 7. laatia poliittisen aloitteen laittoman asekaupan torjumiseksi. Verkossa järjestettävässä julkisessa kuulemisessa halutaan saada tietoa siitä, mitä EU:n olisi vielä tehtävä aseiden aiheuttamien riskien torjumiseksi.

Taustaa

Marraskuussa 2010 komissio antoi tiedonannon EU:n sisäisen turvallisuuden strategian toteuttamissuunnitelmasta: viisi askelta kohti turvallisempaa Eurooppaa (IP/10/1535 ja MEMO/10/598).

Strategiassa esitetään jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja EU:n virastojen yhteinen toimintasuunnitelma EU:n turvallisuuden osalta tärkeimpien tekijöiden eli vakavan järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin, tietoverkkorikollisuuden, rajavalvonnan sekä luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien katastrofien hallinnan huomioon ottamiseksi.

Vuonna 2011 komissio antoi ensimmäisen sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanoa koskevan kertomuksensa. Seuraava ja viimeinen kertomus esitetään vuoden 2014 puolivälissä.

Sisäisen turvallisuuden strategian mukaisiin poliittisiin aloitteisiin ja toimenpiteisiin liittyy huomattavia taloudellisia toimia. Vuodesta 2007 komissio on rahoittanut seitsemännen puiteohjelman turvallisuustutkimusohjelmaa kaikkiaan 1,4 miljardilla eurolla. Rahoitusta on annettu yli 250 hankkeelle, jotka koskevat esimerkiksi kansalaisten suojelemista kemiallisilta, biologisilta sekä säteilyyn ja ydinaineisiin liittyviltä materiaaleilta, ihmisten aiheuttamia katastrofeja sekä luonnonkatastrofeja, kriittisten infrastruktuurien suojelemista, kriisinhallintavalmiuksia ja älykästä meri- ja maarajojen valvontaa.

Hyödyllisiä linkkejä

Cecilia Malmströmin verkkosivusto

Komissaari Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivusto

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Yhteyshenkilöt :

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar