Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2013

Εσωτερική ασφάλεια: Τι πρόοδος υπήρξε μέχρι σήμερα;

Το οργανωμένο έγκλημα εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, καθώς επίσης η εμπορία ανθρώπων, η αύξηση του βίαιου εξτρεμισμού, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η διαφθορά αποτελούν επίσης μείζονες κινδύνους κατά της ασφάλειας με τους οποίους παραμένει αντιμέτωπη η ΕΕ. Οι απειλές αυτές εξηγούνται αναλυτικότερα στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα. Στην έκθεση επισημαίνονται ορισμένοι τομείς στο πλαίσιο του καθένα από τους στόχους της στρατηγικής (2011-2014) όπου τα κράτη μέλη και οι οργανισμοί της ΕΕ θα πρέπει να αποδώσουν αυξημένη προσοχή.

Η Cecilia Malmström, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, δήλωσε σχετικά τα εξής: «Μια από τις σημαντικότερες απειλές για την εσωτερική μας ασφάλεια είναι το οργανωμένο έγκλημα και οι ζημιογόνες συνέπειές του για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών. Η αναζήτηση των χρημάτων, η εξουδετέρωση των κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος και η προσπάθεια ανάκτησης των εσόδων που προέρχονται από αξιόποινες δραστηριότητες εξακολουθούν να αποτελούν πρωταρχική επιδίωξη της στρατηγικής της ΕΕ».

Η δεύτερη ετήσια έκθεση επισημαίνει την πρόοδο που έχει συντελεσθεί στους εξής τομείς:

 1. Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Παραδείγματος χάρη, η Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες ώστε η δήμευση κεφαλαίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων να καταστεί πιο αποτελεσματική και να αποκτήσει μεγαλύτερη εμβέλεια (IP/12/235 και MEMO/12/179).

 2. Τρομοκρατία και ριζοσπαστικοποίηση: Ένα παράδειγμα προσπάθειας για την πρόληψη της τρομοκρατίας αποτελεί η θέσπιση από την ΕΕ κοινών κανόνων σχετικά με τη χρήση και εμπορία πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (MEMO/12/874). Με τη νέα αυτή νομοθεσία της ΕΕ διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη ασκούν τον ίδιο βαθμό ελέγχου επί των συγκεκριμένων χημικών ουσιών, εμποδίζοντας έτσι τρομοκράτες και εγκληματίες να εκμεταλλεύονται τα τυχόν νομικά κενά.

 3. Κυβερνοέγκλημα: Σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο υπήρξε η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3) στο πλαίσιο της Ευρωπόλ στις αρχές του 2013 (IP/13/13 και MEMO/13/6). Μία ακόμη στρατηγική πρωτοβουλία η οποία δρομολογήθηκε το 2012 ήταν η εγκαινίαση της «Παγκόσμιας συμμαχίας κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο», στην οποία δήλωσαν εξ αρχής συμμετοχή 48 χώρες (IP/12/1308 και MEMO/12/937).

 4. Διαχείριση των συνόρων: Τον Δεκέμβριο του 2011, η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (Eurosur - IP/11/1528 και MEMO/11/896). Στις αρχές του 2013, η Επιτροπή ενέκρινε δύο νομοθετικές προτάσεις για την καθιέρωση συστήματος εισόδου/εξόδου (EES), καθώς και προγράμματος καταχώρισης ταξιδιωτών (RTP), οι οποίες είναι επίσης γνωστές ως «δέσμη μέτρων για τα ευφυή σύνορα» (IP/13/162 και MEMO/13/141).

 5. Διαχείριση κρίσεων και καταστροφών: Τον Δεκέμβριο του 2012, υπεβλήθη πρόταση σχετικά με τις ρυθμίσεις εφαρμογής της ρήτρας αλληλεγγύης (άρθρο 222 της ΣΛΕΕ). Με τον τρόπο αυτό θα θεσπισθεί ένα πλαίσιο για καταστάσεις έκτακτου κινδύνου ή καταστροφής οι οποίες δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν μόνον με τις ικανότητες απόκρισης του πληττόμενου κράτους μέλους ή των πληττόμενων κρατών μελών.

Το 2013, προκειμένου να δοθεί συγκεκριμένη συνέχεια στις προτεραιότητες οι οποίες έχουν προσδιορισθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων μέτρων, θα προβεί στις εξής ενέργειες:

 1. Θα δημοσιεύσει την πρώτη έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, η οποία θα περιλαμβάνει συστάσεις προς τα κράτη μέλη·

 2. θα προτείνει την έκδοση οδηγίας για τη θέσπιση ποινικών κυρώσεων σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

 3. θα εφαρμόσει τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

 4. θα στηρίξει, αναπτύξει και επεκτείνει την «Παγκόσμια συμμαχία κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο»·

 5. θα διασφαλίσει ότι θα καταστεί πλήρως λειτουργικό το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν II (SISII)·

 6. θα επικαιροποιήσει την προσέγγιση της ΕΕ για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού με την ανάπτυξη ευρωπαϊκής «φαρέτρας» με βάση τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη·

 7. θα εκπονήσει πολιτική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων. Πολύ πρόσφατα, εγκαινιάστηκε επιγραμμική δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις επιπλέον ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να αναλάβει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που συνιστούν τα πυροβόλα όπλα.

Ιστορικό

Τον Νοέμβριο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το έγγραφο «Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της EE στην πράξη: πέντε βήματα για μια ασφαλέστερη Ευρώπη» (IP/10/1535 και MEMO/10/598).

Η στρατηγική καθορίζει το κοινό θεματολόγιο των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των οργανισμών της ΕΕ με σκοπό να αντιμετωπισθούν οι κύριες προκλήσεις για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, το ηλεκτρονικό έγκλημα, η ασφάλεια των συνόρων και η διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Το 2011, η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη της έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Η επόμενη – και τελευταία – έκθεση θα υποβληθεί στα μέσα του 2014.

Οι πολιτικές πρωτοβουλίες και τα μέτρα που εντάσσονται στη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας συνοδεύονται από σημαντικές προσπάθειες από πλευράς χρηματοδότησης. Από το 2007, η Επιτροπή έχει χορηγήσει χρηματοδότηση έως 1,4 δισεκατ. ευρώ για το πρόγραμμα έρευνας για θέματα ασφάλειας του ΠΠ7. Πάνω από 250 σχέδια έχουν χρηματοδοτηθεί σε τομείς όπως η προστασία των πολιτών από τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν οι χημικές, βιολογικές, ραδιενεργές και πυρηνικές ουσίες και οι εκρηκτικές ύλες (CBRNE) ή οι ανθρωπογενείς και οι φυσικές καταστροφές, η προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, οι ικανότητες διαχείρισης κρίσεων, η ευφυής επιτήρηση των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων, κ.λπ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος της Cecilia Malmström

Ακολουθήστε την Επίτροπο Malmström στο Twitter

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Ακολουθήστε την ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar