Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. april 2013

Indre sikkerhed: Hvilke fremskridt er der sket?

Organiseret kriminalitet er stadig en stor udfordring for EU's indre sikkerhed. It-kriminalitet, menneskehandel og tiltagende voldelig ekstremisme samt hvidvaskning af penge og korruption er ligeledes trusler, som EU fortsat står overfor. Disse trusler beskrives i EU's strategi for indre sikkerhed, som offentliggøres i dag. Heri fremhæves områder under hver af strategiens målsætninger (2011-2014), som medlemsstaterne og EU-agenturerne i særlig grad bør fokusere på.

"En af de største trusler mod vores indre sikkerhed er organiseret kriminalitet og dens skadelige virkninger for den europæiske økonomi og EU-borgernes sikkerhed. Det er derfor fortsat et af strategiens vigtigste mål at gå efter pengene, at svække de organiserede kriminelle netværk og kræve udbyttet fra kriminalitet tilbage", siger Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender.

Den anden årsrapport fremhæver udviklingen på følgende områder:

 1. Bekæmpelsen af organiseret kriminalitet: For eksempel foreslog Kommissionen i marts nye regler for en mere effektiv og omfattende konfiskation af pengemidler og andre formuegoder, der er erhvervet gennem kriminalitet (IP/12/235 og MEMO/12/179).

 2. Terrorisme og radikalisering: Som eksempel på den forebyggende indsats kan nævnes, at EU har fastsat fælles regler om brug og markedsføring af sprængstofprækursorer (MEMO/12/874). Disse nye EU-regler sikrer, at medlemsstaterne fører den samme grad af kontrol med disse kemikalier, og forhindrer dermed terrorister og kriminelle i at udnytte juridiske smuthuller.

 3. It-kriminalitet: Et vigtigt skridt i bekæmpelsen af it-kriminalitet er den nylige oprettelse af det europæiske center til bekæmpelse af it-kriminalitet (EC3) under Europol i begyndelsen af 2013 (IP/13/13 og MEMO/13/6). Derudover blev det strategiske initiativ "Den globale alliance mod seksuelt misbrug af børn online" lanceret i 2012 og fik umiddelbart tilslutning af 48 lande (IP/12/1308 og MEMO/12/937).

 4. Grænseforvaltning: I december 2011 fremlagde Kommissionen et forslag til et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur - IP/11/1528 og MEMO/11/896). I begyndelsen af 2013 vedtog Kommissionen desuden to forslag til henholdsvis et ind‑ og udrejsesystem og et program for registrerede rejsende, den såkaldte pakke om intelligente grænser (IP/13/162 og MEMO/13/141).

 5. Krise- og katastrofestyring: Et forslag om ordninger for gennemførelse af solidaritetsbestemmelsen (jf. artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde) blev fremlagt i december 2012. Forslaget udgør en paraplystruktur til situationer med en ekstraordinær trussel eller skademulighed, som overstiger de(t) berørte medlemsland(e)s reaktionskapacitet.

Som del af den konkrete opfølgning på målsætningerne i strategien for EU's indre sikkerhed har Europa-Kommissionen bl.a. til hensigt at:

 1. offentliggøre den første EU-rapport om bekæmpelse af korruption, herunder anbefalinger til medlemsstaterne

 2. fremlægge forslag til et direktiv om strafferetlige sanktioner for hvidvaskning af penge

 3. gennemføre Den Europæiske Unions strategi for cybersikkerhed

 4. støtte, udvikle og udvide "Den globale alliance mod seksuelt misbrug af børn online"

 5. sikre at Schengeninformationssystem II (SISII) bliver fuldt operationelt

 6. opdatere EU's tilgang til bekæmpelse af voldelig ekstremisme gennem udviklingen af en europæisk "værktøjskasse" baseret på bedste praksis i medlemsstaterne

 7. tage politisk initiativ til bekæmpelse af ulovlig våbenhandel. Der er således netop lanceret en offentlig onlinehøring om, hvad EU bør gøre yderligere for at håndtere risici i forbindelse med skydevåben.

Baggrund

I november 2010 fremlagde Europa-Kommissionen "Strategien for EU's indre sikkerhed i praksis: fem skridt hen imod et mere sikkert EU" (IP/10/1535 og MEMO/10/598).

Strategien fastsætter en fælles dagsorden for medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og EU's agenturer til håndtering af Den Europæiske Unions vigtigste sikkerhedsudfordringer: Alvorlig organiseret kriminalitet, terrorisme, it-kriminalitet, grænsesikkerhed og håndtering af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

Kommissionen vedtog den første rapport om gennemførelsen af strategien for EU's indre sikkerhed i 2011. Den næste og sidste rapport fremlægges i midten af 2014.

De politiske initiativer og foranstaltninger under strategien for EU's indre sikkerhed ledsages af en betydelig økonomisk indsats. Siden 2007 har Kommissionen finansieret det syvende rammeprogram for sikkerhedsforskning med op til 1,4 mia. EUR. Der er finansieret mere end 250 projekter inden for områderne beskyttelse af borgerne mod kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare og eksplosive materialer (CBRNE-materialer), naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, beskyttelse af kritisk infrastruktur, krisehåndteringskapacitet, intelligent overvågning af sø- og landegrænser osv.

Nyttige links

Cecilia Malmströms websted

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Kontaktpersoner :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar