Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. dubna 2013

Jakého pokroku bylo dosaženo v oblasti vnitřní bezpečnosti?

Organizovaný zločin stále představuje pro vnitřní bezpečnost EU velký problém. Dalšími velkými bezpečnostními hrozbami, kterým EU nadále čelí, jsou kyberkriminalita, obchodování s lidmi a stále častější projevy násilného extremismu, spolu s praním špinavých peněz a korupcí. To jsou hrozby, které zmiňuje dnes zveřejněná výroční zpráva Komise o provádění strategie vnitřní bezpečnosti EU. V rámci každého z jednotlivých cílů strategie stanovených na období 2011–2014 zpráva upozorňuje na oblasti, kterým by členské státy a agentury EU měly věnovat zvláštní pozornost.

Jednou z největších hrozeb pro naši vnitřní bezpečnost je organizovaný zločin a jeho neblahý dopad na evropské hospodářství a bezpečnost evropských občanů. Jít po těchto penězích, narušit organizované zločinecké sítě a připravit je o zisky z trestné činnosti je i nadále hlavním cílem strategie EU,“ uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci.

Druhá výroční zpráva vyzdvihuje pokrok dosažený v těchto oblastech:

 1. Boj proti organizované trestné činnosti: Komise například navrhla nová pravidla umožňující účinnější a rozsáhlejší konfiskaci finančních prostředků a jiných statků získaných trestnou činností (IP/12/235 a MEMO/12/179).

 2. Terorismus a radikalizace: Příkladem opatření v rámci prevence terorismu je zavedení společných pravidel EU pro uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání (MEMO/12/874). Díky této nové legislativě EU mají členské státy stejnou míru kontroly nad těmito chemikáliemi, a mohou tak teroristům a zločincům zabránit v tom, aby zneužívali právních mezer v zákonech.

 3. Kyberkriminalita: Důležitým mezníkem v boji proti kyberkriminalitě bylo vytvoření Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě (EC3) při Europolu počátkem roku 2013 (IP/13/13 a MEMO/13/6). Další strategickou iniciativou realizovanou v roce 2012 bylo vytvoření Globální aliance proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu, ke které se hned ze začátku připojilo 48 zemí (IP/12/1308 a MEMO/12/937).

 4. Správa hranic: V prosinci 2011 Komise předložila legislativní návrh na vytvoření evropského systému ostrahy hranic (EUROSUR – IP/11/1528 a MEMO/11/896). Začátkem roku 2013 Komise přijala dva legislativní návrhy na vytvoření systému vstupu/výstupu (EES) a na zavedení programu registrovaných cestujících (RTP), též známé jako balíček týkající se „inteligentních hranic“ (IP/13/162 a MEMO/13/141).

 5. Řešení krizí a zvládání katastrof: V prosinci 2012 byl předložen návrh prováděcích opatření k doložce solidarity (článek 222 SFEU). Představuje rámec pro případ situací, jež představují mimořádnou hrozbu nebo ve kterých dochází k mimořádným škodám a které vyžadují odezvu, jejíž rozsah překračuje příslušné kapacity zasaženého členského státu či států.

V roce 2013 učiní Komise v přímé návaznosti na priority stanovené ve strategii vnitřní bezpečnosti mj. tato opatření:

 1. zveřejní první zprávu EU o boji proti korupci spolu s doporučeními pro členské státy,

 2. navrhne směrnici o trestních sankcích za praní peněz,

 3. provede Strategii kybernetické bezpečnosti Evropské unie,

 4. bude podporovat, rozvíjet a rozšiřovat Globální alianci proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu,

 5. zajistí, aby se Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) stal plně funkčním,

 6. aktualizuje přístup EU k potírání násilného extremismu tím, že vytvoří evropskou „sadu nástrojů“, která bude vycházet z osvědčených postupů členských států,

 7. připraví politickou iniciativu pro boj proti nezákonnému obchodování se střelnými zbraněmi. Právě byla zahájena veřejná internetová konzultace o tom, jaké další kroky by ještě měla EU učinit při řešení rizika střelných zbraní.

Souvislosti

V listopadu 2010 Evropská komise předložila dokument nazvaný „Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie: pět kroků směrem k bezpečnější Evropě“ (IP/10/1535 a MEMO/10/598).

Strategie stanoví společný program pro členské státy, Evropský parlament a agentury EU, jehož prostřednictvím mají být řešeny hlavní problémy v oblasti bezpečnosti Evropské unie: závažná a organizovaná trestná činnost, terorismus, kyberkriminalita, bezpečnost hranic a zvládání přírodních nebo lidmi způsobených katastrof.

První zprávu o provádění strategie vnitřní bezpečnosti přijala Komise v roce 2011. Další a poslední zpráva bude předložena v polovině roku 2014.

Politické iniciativy a opatření v rámci strategie vnitřní bezpečnosti vyžadují vynaložení značných finančních prostředků. Program pro výzkum v oblasti bezpečnosti v rámci sedmého rámcového programu financovala Komise od roku 2007 částkou dosahující až 1,4 miliardy EUR. V oblastech, jako je ochrana občanů proti chemickým, biologickým, radiologickým, jaderných a výbušným materiálům nebo přírodní či člověkem způsobené události, ochrana kritické infrastruktury, kapacity v oblasti řešení krizí, inteligentní ostraha námořních a pozemních hranic atd., bylo financováno více než 250 projektů.

Užitečné odkazy

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar