Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 април 2013 г.

Какъв напредък е постигнат в сферата на вътрешната сигурност?

Организираната престъпност продължава да бъде сериозно предизвикателство пред вътрешната сигурност на ЕС. Освен нея голяма заплаха за сигурността на Съюза са киберпрестъпността, трафикът на хора, разрастването на агресивния екстремизъм, изпирането на пари и корупцията. Всички тези явления са представени в годишния доклад на Комисията относно изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС, който бе разпространен днес. За всяка от целите на стратегията, обхващаща периода 2011—2014 г., са посочени области, на които държавите членки и агенциите на ЕС трябва да обърнат специално внимание.

„Една от най-сериозните заплахи за вътрешната ни сигурност е организираната престъпност и пагубното ѝ отражение върху европейската икономика и сигурността на европейските граждани. Преследването на парите и изземването на постъпленията от престъпна дейност, както и разбиването на организираните престъпни мрежи, продължават да бъдат основна цел на стратегията на ЕС“, заяви комисарят на ЕС по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.

Във втория годишен доклад се отбелязва напредъкът, постигнат в следните области:

 1. Борба с организираната престъпност: Комисията предложи нови правила за по-ефективното и широко използване на конфискацията на парични средства и друго имущество, придобити от престъпна дейност (IP/12/235 и MEMO/12/179).

 2. Тероризъм и радикализация: Пример за усилия за предотвратяването на терористични атаки са установените от ЕС общи правила за използването и предлагането на пазара на прекурсори за взривни вещества (MEMO/12/874). Това ново законодателство на ЕС гарантира, че държавите членки имат еднаква степен на контрол върху тези химични вещества, което не позволява на терористите и лицата, занимаващи се с престъпна дейност, да се възползват от евентуални вратички в нормативната уредба.

 3. Киберпрестъпност: Важна стъпка в борбата с киберпрестъпността е създаването на Европейския център за борба с киберпрестъпността към Европол в началото на 2013 г. (IP/13/13 и MEMO/13/6). Друга стратегическа инициатива, предприета през 2012 г., е Глобалният алианс срещу сексуалното посегателство над деца в интернет, към който първоначално се присъединиха 48 държави (IP/12/1308 и MEMO/12/937).

 4. Управление на границите: През декември 2011 г. Комисията представи законодателно предложение за Европейска система за наблюдение на границите (Eurosur — IP/11/1528 и MEMO/11/896). В началото на 2013 г. тя прие две законодателни предложения — за система за влизане/излизане и за Програма за регистрирани пътници, известни още като пакета „Интелигентни граници“ (IP/13/162 и MEMO/13/141).

 5. Управление на кризи и бедствия: През декември 2012 г. бе представено предложение относно договореностите за прилагането на клаузата за солидарност (член 222 от ДФЕС). То ще предостави рамка за ситуации на извънредна заплаха или щети, които надхвърлят капацитета за реагиране на засегнатите държави членки.

През 2013 г. Комисията ще извърши посочените по-долу конкретни действия, които са свързани с приоритетите на Стратегията за вътрешна сигурност:

 1. ще публикува първия доклад на ЕС за борбата с корупцията, който ще съдържа препоръки за държавите членки;

 2. ще направи предложение за директива относно наказателните санкции за изпиране на пари;

 3. ще приложи Стратегията за киберсигурност за Европейския съюз;

 4. ще подкрепя, развива и разширява Глобалния алианс срещу сексуалното посегателство над деца в интернет;

 5. ще осигури пълното въвеждане в експлоатация на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II);

 6. ще осъвремени подхода на ЕС за борба с агресивния екстремизъм, като създаде европейски „инструментариум“, използвайки най-добрите практики в държавите членки;

 7. ще изготви политическа инициатива за борба с незаконния трафик на огнестрелни оръжия. Неотдавна бе стартирано публично допитване онлайн за това какво още може да направи ЕС, за да се справи със заплахата от огнестрелни оръжия.

Контекст

През ноември 2010 г. Европейската комисия представи „Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие: пет стъпки към една по-сигурна Европа“ (IP/10/1535 и MEMO/10/598).

Стратегията предвижда обща работна програма за държавите членки, Европейския парламент и агенциите на ЕС, като целта е да се преодолеят основни предизвикателства пред сигурността на Европейския съюз, а именно тежката организирана престъпност, тероризмът, киберпрестъпността, сигурността на границите и управлението на природни бедствия и бедствия, причинени от човека.

През 2011 г. Комисията прие първия доклад за изпълнението на стратегията. Следващият доклад, който ще бъде последен, ще бъде представен в средата на 2014 г.

За политическите инициативи и мерки в контекста на Стратегията за вътрешна сигурност се отпускат значителни финансови средства. От 2007 г. досега Комисията е предоставила 1,4 млрд. евро за Програмата за научни изследвания в областта на сигурността, която е част от Седмата рамкова програма. Финансирани са над 250 проекта в области като защитата на гражданите от химични, биологични, радиологични, радиоактивни и взривни вещества и от природни бедствия и такива, причинени от човека, защитата на критичната инфраструктура, капацитета за управление на кризи, интелигентното наблюдение на морските и сухоземните граници и т.н.

Полезни връзки

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следете дейността на комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следете дейността на ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar