Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 april 2013

Modernare handelspolitiska skyddsåtgärder för EU

EU-kommissionen lägger i dag fram ett förslag om att ändra EU:s åtgärder mot orättvis konkurrens i form av dumpad eller subventionerad import, så att de blir bättre anpassade till dagens ekonomiska utmaningar för näringslivet i EU.

Ändringarna ska göra EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder bättre för alla berörda parter, både tillverkare och importörer i EU. Antidumpnings- och antisubventionsåtgärderna ska fungera effektivare och tillämpas bättre, så att EU-tillverkarna skyddas från utomeuropeiska företags orättvisa handelsbruk och från risker för motåtgärder. Samtidigt får importörerna större förutsebarhet i fråga om nya tullsatser, vilket gör det lättare för dem att planera sin verksamhet. Hela systemet ska bli öppnare och mer användarvänligt.

– Detta är ett välavvägt paket med verkliga förbättringar för alla som påverkas av skyddstullar, både tillverkare, importörer och användare. Vi vill se till att EU-företagen är bättre rustade för att ta itu med orättvis handel utomlands, utan att det drabbar konsumenter eller importberoende företag i EU, säger handelskommissionär Karel De Gucht.

Kommissionen föreslår följande ändringar av lagstiftningen:

Företagen ska få större förutsebarhet genom att de informeras om provisoriska antidumpnings- eller antisubventionstullar två veckor i förväg.

Importörer kan få tillbaka tull som de betalat under en översyn vid giltighetstidens utgång efter fem år, om översynen visar att tullen inte ska vara kvar.

Industrin i EU skyddas från motåtgärder genom att kommissionen kan inleda undersökningar på eget initiativ utan någon officiell begäran från industrin.

EU:s handelspartner avskräcks från att bedriva orättvis handel, genom att högre tull läggs på import från länder som ger orättvisa subventioner eller skapar strukturella snedvridningar på sina råvarumarknader. I sådana fall gör EU avsteg från sin regel om lägre tull, som innebär att tilläggstullen inte får vara högre än vad som krävs för att hindra att EU-industrin skadas.

Förslaget ska nu behandlas av rådet och Europaparlamentet, och blir sannolikt inte gällande rätt före 2014.

Kommissionen föreslår också ändringar som inte är lagstiftning:

Företag och intresseorganisationer som medverkar i undersökningar ska få det lättare genom längre tidsfrister.

Övervakningen av handelsflödena ska förbättras.

Kommissionen ska kunna inleda kringgåendeundersökningar på eget initiativ, så att åtgärder mot kringgående av tullar kan vidtas snabbare.

Samtidigt lägger GD Handel fram utkast till riktlinjer på fyra särskilt snåriga områden:

Översyn vid giltighetstidens utgång. Tullar införs normalt på fem år, och efter det ser man över läget för att avgöra om dumpning eller skada sannolikt kommer att fortsätta eller återkomma om åtgärderna får löpa ut.

Prövning av unionens intresse. Kommissionen avgör om skyddstullar tjänar EU:s övergripande ekonomiska intresse, bl.a. den berörda inhemska industrin, importföretagen, företag som använder den importerade produkten och eventuellt konsumenterna.

Beräkning av skademarginalen. Här tittar man på den dumpade importens mängd och priser, och hur det påverkar industrin i EU.

Val av jämförbart land. Ett jämförbart land används för att kontrollera om produkter dumpas, om produkterna kommer från ett land utan marknadsekonomi.

Utkastet till riktlinjer går nu ut på ett tre månader långt offentligt samråd. Sedan bedömer kommissionen synpunkterna från samrådet och antar en slutgiltig version, så att det blir lättare för företag och allmänhet att förstå EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder.

Bakgrund

Antidumpnings- och antisubventionstullar är ofta den enda metod som EU kan använda för att skydda sin tillverkningsindustri från skador som orsakas av utomeuropeiska företags orättvisa beteende. EU:s handelspolitiska skyddssystem har i princip inte ändrats sedan 1995, och det måste kunna hantera nya problem i en föränderlig världsekonomi.

Kommissionens förslag läggs fram efter 18 månaders överväganden, bl.a. i form av ett offentligt samråd om de problem som EU:s företag måste hantera. I förslaget beaktas också en oberoende studie av de befintliga handelspolitiska skyddsåtgärderna och kommissionens erfarenheter av antidumpnings- och antisubventionsundersökningar.

I slutet av 2012 var i EU 102 antidumpnings- och 10 antisubventionsåtgärder i kraft. EU är en måttligare användare av handelspolitiska skyddsåtgärder än många andra av Världshandelsorganisationens medlemmar. Antidumpnings- och antisubventionsåtgärder påverkar omkring 0,25 % av importen till EU.

Mer information

MEMO: ”Modernisering av EU:s handelspolitiska skyddsinstrument

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-319_en.htm

Mer information om EU:s handelspolitiska skyddssystem:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar